Bendrijos dizaino registravimas

Leidimo kodas:: PAS28317

Teisinė dizaino apsauga Bendrijos lygmeniu. Bendrijos dizainas dizainas, pareikštas registruoti arba įregistruotas pagal Reglamentą dėl Bendrijos dizainų.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Pareiškėjas pateikia reikalingus dokumentus. 2. VPB, gavęs prašymą paduoti Bendrijos dizaino paraišką, atlieka Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 7 straipsnio 2 dalyje numatytus veiksmus. 3.Bendrijos dizaino paraišką padavusiam asmeniui išduodamas nustatytos formos pranešimas apie dokumentų gavimą. 3. VPB per 3 darbo dienas patikrina, ar pateikti visi Taisyklių 160 ir 161 punktuose nurodyti dokumentai ir duomenys ir ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus. 4. VPB prašymą paduoti Bendrijos dizaino paraišką pripažįsta nepaduotu ir grąžina pateiktų dokumentų 1 egzempliorių pareiškėjui arba jo atstovui kartu su nustatytos formos pranešimu, kuriame nurodoma atsisakymo priimti prašymą paduoti Bendrijos dizaino paraišką motyvai, jeigu nepateikti Taisyklėse nurodyti dokumentai arba jeigu jie neatitinka Taisyklių reikalavimų. 5. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, VPB ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo paduoti Bendrijos dizaino paraišką gavimo dienos registruotu paštu išsiunčia Bendrijos dizaino paraiškos vieną egzempliorių į OHIM. 6. Išsiuntus Bendrijos dizaino paraišką į OHIM, VPB pareiškėjui arba jo atstovui išsiunčia pranešimą, kuriame nurodoma Bendrijos dizaino paraiškos išsiuntimo į OHIM data. Kartu su pranešimu pareiškėjui grąžinamas Bendrijos dizaino paraiškos antrasis egzempliorius su pažymėta gavimo data.
Terminai
0
- VPB per 3 darbo dienas patikrina, ar pateikti visi Taisyklių 160 ir 161 punktuose nurodyti dokumentai ir duomenys ir ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus. - Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, VPB ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo paduoti Bendrijos dizaino paraišką gavimo dienos registruotu paštu išsiunčia Bendrijos dizaino paraiškos vieną egzempliorių į OHIM.
Mokesčiai

Mokesčiai ir jų dydžiai, priklausomai nuo prašomų suteikti paslaugų, skelbiami OHIM tinklalapyje nuoroda: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/fees-and-their-payment

Reikalingi dokumentai
1. Bendrijos dizaino paraiška (3 egz.). 2. Įgaliojimas atstovui pagal Taisyklių III skirsnį (jeigu reikia) (1 egz.). 3. Duomenys apie mokesčio sumokėjimą už Bendrijos dizaino paraiškos padavimą per VPB pagal Taisyklių IV skirsnį.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu