Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo išdavimas, autorizavus biocidinį produktą

Leidimo kodas:: PAS30466

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas liudija, kad atitinkamas biocidinis produktas gali būti tiekiamas į rinką Lietuvoje. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas išduodamas fiziniams ar juridiniams asmenims, turintiems buveinę Lietuvos Respublikos arba kitų Europos Sąjungos šalių narių teritorijoje.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paraiška pateikiama raštu lietuvių kalba (autorizuojančiai įstaigai sutikus, paraiška ar jos dalis gali būti pateikta kompiuterinėse laikmenose bei kitomis kalbomis) vienu iš nurodytų būdų: tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį. Elektroniniu paštu paraiška nepriimama. Biocidinių produktų autorizacijos liudijimas atiduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją arba išsiunčiamas paštu (kai liudijimo savininko buveinė ne Lietuvos Respublikoje arba kai liudijimo savininkas to prašo).
Terminai
0
- paraiškos atitikimas nustatytiems reikalavimams atliekamas per 15 kalendorinių dienų nuo paraiškos priėmimo; -paraiškos vertinimas trunka ne ilgiau kaip per 4 mėnesius nuo paraiškos priėmimo; - nustačius, kad vertinimui atlikti reikalingi papildomi duomenys, terminai pratęsiami tiek dienų, per kiek pareiškėjas turi pateikti trūkstamus duomenis.
Mokesčiai

1. Valstybės rinkliava 1351 EUR (4664,73 LTL) mokama už paraiškos įvertinimą ir vertinimo pažymos išdavimą, taikant Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 2 dalies pereinamojo laikotarpio priemones, autorizuojant biocidinį produktą. 2. Priėmus sprendimą autorizuoti biocidinį produktą, mokama 6 EUR (20,72 LTL) valstybės rinkliava už autorizacijos liudijimo išdavimą.

Reikalingi dokumentai
Paraišką autorizuoti biocidinį produktą sudaro: 1. prašymas autorizuoti biocidinį produktą; 2. autorizuojant biocidinį produktą: 2.1. produkto dosjė, sudaryta pagal Preparatų dosjė reikalavimus (Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių 1 priedas); 2.2. veikliosios medžiagos dosjė, sudaryta pagal Veikliųjų medžiagų dosjė reikalavimus (Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių 2 priedas); 3. kitam pareiškėjui autorizuojant panašų biocidinį produktą - sutikimo raštas; 4. etiketės ir naudojimo instrukcijos projektai lietuvių kalba.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu