Balzamavimo licencija

Leidimo kodas:: PAS30046

Leidimas išduodamas universitetams, turintiems medicinos laboratorijas, Teismo medicinos institutams ir kitiems juridiniams asmenims ar juridiniu asmenų, įsisteigusių ES ar Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialams Lietuvos Respublikoje. Licencija suteikia teisę verstis balzamavimu. Fizinis asmuo balzamavimo paslaugų teikti negali. Balzamavimo licencijos turėtojas gali vykdyti balzamavimą tik licencijoje nurodytais adresais.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus dokumentus; Kompetentinga institucija tikrina, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir sutikrina juridinio asmens duomenis su pateiktais juridinių asmenų registre. Jeigu paaiškėja, kad juridinio asmens pateikti duomenys klaidingi arba prie prašymo pridėti ne visi reikiami dokumentai, kompetentinga institucija informuoja juridinį asmenį apie nustatytus trūkumus ir paprašo trūkumus pašalinti. Kompetentinga institucija kreipiasi raštu į Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžias teritorines visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas su rašytiniu prašymu pateikti duomenis apie Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą (išduotus leidimus-higienos pasus). Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti leidimą ir apie tai raštu informuoja juridinį asmenį ir Juridinių asmenų registro tvarkymo įstaigą. Kompetentinga institucija skelbia Valstybės žinių priede Informaciniai pranešimai ir savo interneto svetainėje informaciją apie licencijų išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą.
Terminai
0
Kompetentinga institucija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo dienos priima sprendimą išduoti, pakeisti, atsisakyti išduoti ar pakeisti licenciją.
Mokesčiai

Už balzamavimo licencijos išdavimą - 440 litų; Už balzamavimo licencijos pakeitimą - 220 litų; Už balzamavimo licencijos dublikato išdavimą - 200 litų.

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas išduoti ar pakeisti licenciją (toliau vadinama prašymas), patvirtintą asmens, turinčio teisę veikti juridinio asmens vardu, parašu. Prašyme turi būti nurodyt juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris. Be to, nurodomi fakso numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, jeigu juridinis asmuo juos turi; paslauga, kuriai teikti prašoma licencijos; prašymo pateikimo data, prašymą užpildžiusio asmens, turinčio teisę veikti juridinio asmens vardu, vardas ir pavardė, pareigos, parašas, telefono numeris ir el. pašto adresas, jeigu asmuo jį turi; 2. Deklaracija apie tai, kad balzamavimui atlikti turima įranga ir personalo kvalifikacija atitinka sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus (pridedant tai patvirtinančius dokumentus), patvirtintą juridinio asmens antspaudu, jeigu juridinis asmuo privalo jį turėti, ir asmens, turinčio teisę veikti juridinio asmens vardu, parašu; 3. Raštas apie veiklos vietos (-ų), kurioje (-iose) ketinama (norima) vykdyti balzamavimą, adresą (-us), patvirtintą juridinio asmens antspaudu, jeigu juridinis asmuo privalo jį turėti, ir asmens, turinčio teisę veikti juridinio asmens vardu, parašu. 4. Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (mokamieji pavedimai su bankų žymomis arba kvitai).
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu