ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30677

Kelių transporto priemonių vairuotoju, vežančiu pavojinguosius krovinius, (toliau - ADR vairuotojas) gali būti asmuo, kuris: • išklausė atitinkamą mokymo kursą ir gavo mokymo kursų baigimo liudijimą; • nustatyta tvarka laikė egzaminą ir gavo ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą (toliau - pažymėjimas).
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Prašymas laikyti vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, egzaminą ir (arba) išduoti / pratęsti ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą (toliau - prašymas) gali būti teikiamas: • asmeniui tiesiogiai atvykus į Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Inspekcija); • įgaliojus kitą asmenį (šiuo atveju įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka); asmens pasirašytą prašymą ir dokumentus taip pat gali pateikti asmuo, kuris yra nurodytas pareiškėjo prašyme; • elektroniniu būdu (šiuo atveju prašymas ir reikiami dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu arba identifikavus save per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP), teikiami elektroniniu paštu); • registruojantis į egzaminą internetu (prisijungiant prie registracijos į egzaminą internetu aplinkos ir identifikuojant asmens tapatybę per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP)).
Terminai
0
Prašymas laikyti egzaminą ir dokumentai teikiami ne vėliau kaip vieną dieną prieš egzaminą. Egzaminai vyksta pagal patvirtintą grafiką: Vilniaus regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje - kiekvieną penktadienį; Kauno regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje - kiekvieną trečiadienį; Klaipėdos regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje - kiekvieną trečiadienį; Panevėžio regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje - kiekvieną trečiadienį; Šiaulių regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje - kiekvieną ketvirtadienį. Jei egzamino ir švenčių dienos sutampa, egzaminuojama pirmą darbo dieną po švenčių. Pažymėjimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo sėkmingai išlaikyto egzamino datos ir galioja penkerius metus. Naujas pažymėjimas vietoj turėto išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo Inspekcijoje dienos ir galioja tiek, kiek senasis pažymėjimas.
Mokesčiai

Už pagrindinio mokymo kurso A1 egzaminą - 8,6 Eur / 29,69 Lt. Už specializuoto mokymo kurso A2, A3, A4 egzaminus - 5,7 Eur / 19,68 Lt. Už pažymėjimo, naujo pažymėjimo vietoj turėto išdavimą - 11 Eur / 37,98 Lt.

Reikalingi dokumentai
Asmuo, pageidaujantis laikyti egzaminą, turi pateikti: prašymą; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą ar skaitmeniniuose tachografuose naudojamą vairuotojo identifikavimo kortelę, arba kitą dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas), jei pateikdamas prašymą elektroniniu būdu asmuo neidentifikuoja savęs kvalifikuotu skaitmeniniu parašu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP)); egzamino dieną atvykęs į Inspekciją asmuo privalo su savimi turėti ir egzaminuotojui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą); atitinkamo (-ų) mokymo kurso (-ų) baigimo liudijimą (jei asmuo pateikia liudijimą, kurį praeityje jau buvo pateikęs prieš laikydamas egzaminą (-us) ir tą (-uos) egzaminą (-us) išlaikė bei gavo pažymėjimą, toks liudijimas laikomas netinkamu ir asmeniui egzamino laikyti neleidžiama); internetu užsiregistravęs asmuo mokymo kursų baigimo liudijimą privalo turėti ir egzaminuotojui pateikti egzamino dieną atvykęs į Inspekciją; vieną nuotrauką (atitinkančią Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintus Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus).Asmeniui pageidaujant ir sutinkant, jo duomenys (nuotrauka ir parašas) gali būti naudojami tokie patys kaip asmens pateiktame ir prašyme nurodytame galiojančiame vairuotojo pažymėjime; šie duomenys gaunami iš valstybės įmonės "Regitra" duomenų bazės, jei asmeniui vairuotojo pažymėjimas išduotas ne anksčiau kaip prieš 5 metus, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Inspekcijos skyriui dienos. Šiuo atveju nuotraukos pateikti nereikia; jei asmuo į egzaminą registravosi internetu ir nepageidavo ir nesutiko (nepažymėjimo atitinkamo registracijos į egzaminą internetu lange esančio laukelio), kad ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjime būtų naudojama ta pati nuotrauka ir parašas, kaip asmens turimame vairuotojo pažymėjime, arba pageidavo ir sutiko (pažymėjo atitinkamą registracijos į egzaminą internetu lange esantį laukelį, tačiau duomenys (nuotrauka ir parašas) nebuvo atvaizduoti internetinės rezervacijos lange, asmuo nuotrauką privalo turėti su savimi ir pateikti egzaminuotojui egzamino dieną atvykęs į Inspekciją; asmens duomenų pasikeitimo faktą patvirtinančius dokumentus (santuokos liudijimą, vardo, pavardės keitimo liudijimą). Asmuo, jei jis prarado, sugadino pažymėjimą ar pasikeitė asmens duomenys, turi pateikti: prašymą; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą ar skaitmeniniuose tachografuose naudojamą vairuotojo identifikavimo kortelę arba kitą dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas, jei pateikdamas prašymą elektroniniu būdu asmuo neidentifikuoja savęs kvalifikuotu skaitmeniniu parašu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP)); vieną nuotrauką (atitinkančią Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintus Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus).Asmeniui pageidaujant ir sutinkant, jo duomenys (nuotrauka, parašas) gali būti naudojami tokie patys kaip asmens prašyme nurodytame galiojančiame vairuotojo pažymėjime; šie duomenys gaunami ir valstybės įmonės "Regitra" duomenų bazės, jei asmeniui vairuotojo pažymėjimas išduotas ne anksčiau kaip prieš 5 metus, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Inspekcijos Paslaugų administravimo skyriui dienos. Šiuo atveju nuotraukos pateikti nereikia; jei asmuo į egzaminą registravosi internetu ir nepageidavo ir nesutiko (nepažymėjimo atitinkamo registracijos į egzaminą internetu lange esančio laukelio), kad ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjime būtų naudojama ta pati nuotrauka ir parašas, kaip asmens turimame vairuotojo pažymėjime, arba pageidavo ir sutiko (pažymėjo atitinkamą registracijos į egzaminą internetu lange esantį laukelį, tačiau duomenys (nuotrauka ir parašas) nebuvo atvaizduoti internetinės rezervacijos lange, asmuo nuotrauką privalo turėti su savimi ir pateikti egzaminuotojui egzamino dieną atvykęs į Inspekciją; Pastaba. Tais atvejais, kai prašymas teikiamas įgaliojus kitą asmenį, prie prašymo pridedamos skenuotos reikiamų dokumentų kopijos; kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu, prie prašymo pridedamos reikiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu