Atliekų vežimo Europos Bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos leidimas

Leidimo kodas:: PAS30012

Sutikimas leisti arba neleisti išvežti (eksportuoti), įvežti (importuoti), vežti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją nepavojingas ir pavojingas atliekas (leidimas išduodamas vežti tam tikras leidime nurodytas atliekas iš konkrečios leidime nurodytos įmonės į kitos šalies leidime nurodytą įmonę, tam tikru leidime nurodytu maršrutu, tam tikrais leidime nurodytais vežėjais, tam tikram leidime nurodytam laikotarpiu ir tam tikroms leidime nurodytoms atliekų tvarkymo operacijoms)
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Priimant sprendimą leisti arba neleisti išvežti (eksportuoti) atlieka Raštu suderinama finansinės garantijos arba laidavimo draudimo sutarties suma; Nustatyta tvarka gauti dokumentai dėl leidimo išdavimo įvertinami ar atitinka Reglamento Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo ir Lietuvos teisės aktų nustatytus reikalavimus; Jeigu pateikti dokumentai atitinka visus reikalavimus, rašomas raštas visoms susijusioms kompetentingos institucijoms ir susijusioms įmonėms, apie įmonės ruošimąsi vežti atliekas į konkrečią šalį; Jeigu dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų apie tai raštu informuojamas siuntėjas ir, kai pristato visus tinkamus dokumentus, rašomas raštas visoms susijusioms kompetentingos institucijoms ir susijusioms įmonėms, apie įmonės ruošimąsi vežti atliekas į konkrečią šalį; Sulaukus raštiškų visų šalių kompetentingų institucijų sprendimų dėl atliekų vežimo priimamas sprendimas leisti arba neleisti vežti atliekas (yra rašomi du rašta anglų kalba ir lietuvių kalba); Po to kai išvežtos atliekos perdirbamos ir gavusi visus reikiamus įrodymus apie tai Valstybinė aplinkos inspekcija rašo raštą dėl finansinės garantijos atsisakymo. Priimant sprendimą leisti arba neleisti įvežti (importuoti) atlieka Nustatyta tvarka gauti dokumentai įvertinami ar atitinka Reglamento Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo ir Lietuvos teisės aktų nustatytus reikalavimus; Jeigu pateikti dokumentai atitinka visus reikalavimus, tai rašomas raštas visoms susijusioms kompetentingos institucijoms ir susijusioms įmonėms, informuojantis, jog gavome dokumentus dėl atliekų įvežimo ir jie atitinka jiems keliamus reikalavimus užpildant pranešimo formos 19 langelį; Jeigu dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų apie tai raštu informuojamas siuntėjas ir susijusios kompetentingos institucijos bei atliekų gavėjas, kai pristato visus tinkamus dokumentus rašomas raštas visoms susijusioms kompetentingos institucijoms ir susijusioms įmonėms, informuojantis, jog gavome dokumentus dėl atliekų įvežimo ir jie atitinka jiems keliamus reikalavimus užpildant pranešimo formos 19 langelį; Rašomas raštas RAAD, į kurio kontroliuojamą teritoriją ruošiamasi įvežti atliekas prašant pateikti informaciją ir dokumentų kopijas apie Lietuvos gavėją; Gavus visą reikiamą informaciją iš RAAD apie Lietuvos gavėją ir ją peržiūrėjus priimamas sprendimas leisti arba neleisti įvežti atliekas. Priimant sprendimą leisti arba neleisti tranzitu per Lietuvos teritoriją vežti atlieka Nustatyta tvarka gauti dokumentai įvertinami ar atitinka Reglamento Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo ir Lietuvos teisės aktų nustatytus reikalavimus; Jeigu pateikti dokumentai atitinka visus reikalavimus, tai rašomas raštas visoms susijusioms kompetentingos institucijoms ir susijusioms įmonėms, informuojantis, jog gavome dokumentus dėl atliekų įvežimo ir jie atitinka jiems keliamus reikalavimus užpildant pranešimo formos 19 langelį; Jeigu dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų apie tai raštu informuojamas siuntėjas ir susijusios kompetentingos institucijos bei atliekų gavėjas. Kai pristato visus tinkamus dokumentus rašomas raštas visoms susijusioms kompetentingos institucijoms ir susijusioms įmonėms, informuojantis, jog gavome dokumentus dėl atliekų įvežimo ir jie atitinka jiems keliamus reikalavimus užpildant pranešimo formos 19 langelį; Sulaukus paskirties kompetentingos institucijos sprendimo dėl atliekų vežimo priimamas sprendimas leisti arba neleisti tranzitu vežti atliekas.
Terminai
0
Išvežimo/eksporto į Europos Sajungos valstybes atveju: Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija per 10 darbo dienų nuo atliekų siuntėjo raštu pateiktų garantijos arba laidavimo draudimo sumos skaičiavimų gavimo datos patvirtina apskaičiuotą garantijos ar laidavimo draudimo sumą arba pateikia motyvuotą atsisakymą ją derinti. Atliekų siuntėjui pakartotinai pateikus patikslintus garantijos arba laidavimo draudimo sumos skaičiavimus, siunčiančioji kompetentinga institucija per 3 darbo dienas nuo jų gavimo datos patvirtina apskaičiuotą garantijos ar laidavimo draudimo sumą arba pateikia motyvuotą atsisakymą ją derinti; Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, gavusi prašymą leisti išvežti/eksportuoti atliekas kartu su reikalingais dokumentais ir reikalingų dokumentų kopijomis, per 5 darbo dienas patikrina, ar jie atitinka teisės aktų reikalavimus; Jeigu pateikti dokumentai neatitinka nurodytų teisės aktų reikalavimų, Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jų patikrinimo grąžina juos atliekų siuntėjui, nurodydama, kokius trūkumus pašalinus šie dokumentai bus priimti; Atliekų siuntėjui pateikus dokumentus, atitinkančius nurodytų teisės aktų reikalavimus, Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija juos ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo išsiunčia paskirties ir/ar tranzito valstybės (-ių) kompetentingai (-oms) institucijai (-oms) paklausimą (-us), ar jos sutinka leisti vežti ir/arba vežti tranzitu atliekas; Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, gavusi pagal Reglamente Nr. 1013/2006 nustatytus terminus atsakymus iš paskirties ir/ar tranzito valstybės (-ių) kompetentingos (-ų ) institucijos (-ų), per 9 darbo dienas priima sprendimą leisti vežti iš Lietuvos Respublikos arba sprendimą neleisti vežti atliekų iš Lietuvos Respublikos. Apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po sprendimo leisti vežti arba sprendimo neleisti vežti atliekų priėmimo dienos Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija informuoja atliekų siuntėją, pateikusį nurodytą prašymą, paskirties kompetentingą instituciją, tranzito kompetentingą (-as) instituciją (-as), Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą (toliau AM RAAD), iš kurio kontroliuojamos teritorijos išvežamos atliekos ir gavėją. Atliekų įvežimo/importo iš Europos Sajungos valstybiu atveju: Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, gavusi laisvos formos rašytinį prašymą leisti įvežti į Lietuvos Respubliką atliekas, nurodytas Tvarkos aprašo 32 punkte, užpildo pranešimo formos 19 langelį ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia užpildytos pranešimo formos kopijas atliekų siuntėjui, siunčiančiajai kompetentingai institucijai, tranzito kompetentingai (-oms) institucijai (-oms) ir Lietuvos gavėjui. Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija prašymą leisti įvežti atliekas, nurodytas Tvarkos aprašo 32 punkte, turi išnagrinėti ir priimti sprendimą leisti vežti į Lietuvos Respubliką atliekas, nurodytas Tvarkos 32 punkte, arba priimti sprendimą neleisti vežti šių atliekų į Lietuvos Respubliką ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo formos su užpildytu 19 langeliu kopijų išsiuntimo atliekų siuntėjui, siunčiančiajai kompetentingai institucijai, tranzito kompetentingai (-oms) institucijai (-oms) ir Lietuvos gavėjui dienos. Apie priimtą sprendimą Lietuvos kompetentinga institucija ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po sprendimo leisti vežti arba sprendimo neleisti vežti atliekų, nurodytų Tvarkos aprašo 32 punkte, priėmimo dienos informuoja atliekų siuntėją, siunčiančiąją kompetentingą instituciją, tranzito kompetentingą (-as) instituciją (-as), AM RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje Lietuvos gavėjas naudos įvežtas atliekas, ir Lietuvos gavėją. Gavėjo, kuris yra šalinimo arba naudojimo įmonė, įgaliotas asmuo, užpildęs vežimo kontrolės formos kopijos 18 langelį, ją pasilieka sau, o jos kopijas, patvirtintas gavėjo, kuris yra šalinimo arba naudojimo įmonės įgalioto asmens parašu 18 langelyje, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 180 dienų, gavus kiekvieną atliekų siuntą, išsiunčia siuntėjui bei siunčiančiajai, paskirties ir kiekvienai tranzito kompetentingai institucijai Atliekų vežimo tranzitu per Lietuvos teritoriją atveju: Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija prašymą leisti vežti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją atliekas, nurodytas Tvarkos aprašo 43 punkte, turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo formos su užpildytu 19 langeliu kopijos iš paskirties kompetentingos institucijos išsiuntimo dienos. Išnagrinėjusi prašymą, Lietuvos kompetentinga institucija priima sprendimą leisti vežti atliekas, nurodytas Tvarkos aprašo 43 punkte, tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją arba sprendimą neleisti vežti šių atliekų tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją. Apie priimtą sprendimą Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po sprendimo leisti vežti arba sprendimo neleisti vežti atliekų, nurodytų Tvarkos aprašo 43 punkte, priėmimo dienos informuoja atliekų siuntėją, paskirties kompetentingą instituciją, siunčiančiąją kompetentingą instituciją, kitas tranzito kompetentingas institucijas ir gavėją. Išvežimo/eksporto į Trečiąsias šalis ir į ELPA valstybes atveju: Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, gavusi 49 punkte nurodytą prašymą bei 49 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčia paskirties ir/ar tranzito valstybės (-ių) kompetentingai (-oms) institucijai (-oms) paklausimą (-us), ar jos sutinka leisti įvežti ir/arba vežti tranzitu atliekas, nurodytas Tvarkos aprašo 47 punkte. Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, gavusi atsakymus iš paskirties ir/ar tranzito valstybės (-ių) kompetentingos (-ų) institucijos (-ų), ne vėliau kaip per 61 dieną nuo atliekų siuntėjo 49 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos priima sprendimą leisti vežti atliekas, nurodytas Tvarkos aprašo 47 punkte, iš Lietuvos Respublikos arba priima sprendimą neleisti vežti atliekų. Apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po sprendimo leisti vežti arba sprendimo neleisti vežti atliekų, nurodytų Tvarkos aprašo 47 punkte, priėmimo dienos, Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija informuoja atliekų siuntėją, pateikusį Tvarkos aprašo 49 punkte nurodytą prašymą, paskirties kompetentingą instituciją ir tranzito kompetentingą (-as) instituciją (-as), AM RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos eksportuojamos atliekos, gavėją ir išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaigą. Platesnė informacijhttp://vaai.am.lt/VI/index.php#r/663
Mokesčiai

Lietuvoje tokio mokesčio nėra, tačiau kitose šalyse toks mokestis gali būti.

Reikalingi dokumentai
Atliekų siuntėjas, ketinantis išvežti atliekas, nurodytas Tvarkos aprašo 7 punkte, turi pateikti laisvos formos rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai leisti išvežti šias atliekas. Užpildytą ir pasirašytą Reglamento IA priede nustatytą pranešimo formą; užpildytą, bet nepasirašytą Reglamento IB priede nustatytą vežimo kontrolės formą; Sutarties, nurodytos Reglamento 4 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje ir 5 straipsnyje, sudarytos tarp atliekų siuntėjo ir atliekų gavėjo kopiją; Banko garantiją arba laidavimo draudimo sutartį, atitinkančius Reglamento 4 straipsnio 5 dalies antros pastraipos ir 6 straipsnio reikalavimus; Reglamento Nr. 1013/2006 II priede nurodytus papildomus dokumentus ir informaciją. Atliekų siuntėjas parengia Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų kopijas, skirtas Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai ir kiekvienai tranzito kompetentingai institucijai. Pastab Kitose valstybėse gali būti papildomų reikalavimų.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu