Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojų įrašymas į Turinčių teisę įrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau - Tvarkytojų sąrašas), Tvarkytojų sąrašo duomenų pakeitimas ir išbraukimas iš Tvarkytojų sąrašo

Leidimo kodas:: PAS30526

Įrašymas į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau - Tvarkytojų sąrašas) suteikia teisę gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojams (perdirbėjams), eksportuotojams, surinkėjams ir (ar) atliekų tvarkytojams, apdorojantiems surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuotės atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti (toliau - Atliekų tvarkytojai) išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus. Išbraukus Atliekų tvarkytoją iš Tvarkytojų sąrašo nurodytos teisės jis netenka. Prašymas įrašyti į Tvarkytojų sąrašą kartu su dokumentais Aplinkos apsaugos agentūrai pateikiamas registruotu laišku, per pašto kurjerį, tiesiogiai arba elektroniniu paštu.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Atliekų tvarkytojas, norintis būti įrašytas į Tvarkytojų sąrašą, pateikia Tvarkos aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą. Rekomendacijos dėl prašymo pildymo pateiktos Aplinkos apsaugos agentūros internetinėje svetainėje šiuo adresu http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=450a2bc5-5298-41dc-9989-edafe00c53aa
Terminai
24 (Darbo dienos)
Gavusi Prašymą kartu su dokumentais Agentūra ne vėliau kaip per 10 darbo dienų įvertina, ar Atliekų tvarkytojas tinkamai pateikė visus reikalaujamus dokumentus, ar pateikti dokumentai atitinka Tvarkos aprašo nustatytus reikalavimus. jei pateikti dokumentai atitinka Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus, AAA prašo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau - RAAD), kurio veiklos teritorijoje Atliekų tvarkytojas vykdo veiklą, per 7 darbo dienas pateikti informaciją apie Atliekų tvarkytojo atitiktį Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimas. kai AAA gauna iš RAAD informaciją, kad Atliekų tvarkytojas atitinka Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus, per 7 darbo dienas priima sprendimą dėl Atliekų tvarkytojo įrašymo į Tvarkytojų sąrašą; jei Atliekų tvarkytojo pateikti dokumentai pateikti netinkamai , ar RAAD pateikė informaciją apie Atliekų tvarkytojo neatitikimą Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimas, AAA raštu informuoja Atliekų tvarkytoją apie nustatytus trūkumus ir atmeta prašymą.
Reikalingi dokumentai
Atliekų tvarkytojas, norintis būti įrašytas į Tvarkytojų sąrašą, pateikia Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 1 priede nustatytos formos prašymą ir Tvarkos aprašo 5-71 p. nurodytus dokumentus. Kartu su prašymu įrašyti į Tvarkytojų sąrašą pateikiami šie dokumentai ar jų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos: gaminių ir (ar) pakuočių naudotojas (perdirbėjas) pateikia: - dokumentus, įrodančius, kad technologinio proceso metu iš gaminių ir pakuočių atliekų pagaminą paklausą ir rinką turintį produktą; - sutartis dėl po pradinio gaminių atliekų apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių panaudojimo (perdirbimo) ar išvežimo panaudoti (perdirbti) į valstybes nares ir dėl įsipareigojimo iš tų atliekų pagaminti produktą - dokumentus, įrodančius, kad gaminių ir pakuočių atliekos panaudojamos energijai gauti. - svėrimo įrenginio metrologinės patikros sertifikatą. gaminių ir (ar) pakuočių surinkėjas pateikia: - sutartis su tomis savivaldybėmis (ar jų įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas), kurių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir jas papildančiose atliekų surinkimo sistemose surenkamos buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos ir (ar) pakuočių atliekos, arba sutarties su atliekų surinkimą iš elektros ir elektroninės įrangos platinimo vietų ar elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų organizuojančiu asmeniu kopiją, arba įmonės vadovo raštą, patvirtinantį, kad surenkamos nekomunalinių atliekų sraute susidariusios atliekos; - sutartis dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų panaudojimo (perdirbimo) ar išvežimo panaudoti (perdirbti) į Europos ekonominės erdvės valstybes arba įmonės vadovo raštą, patvirtinantį, kad įmonė pati yra surenkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotoja (perdirbėja) ar eksportuotoja panaudoti (perdirbti) į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes; - svėrimo įrenginio metrologinės patikros sertifikatą ar sutartis dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu. užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius - vadovo raštą, patvirtinantį, kad vienkartinių pakuočių atliekos surenkamos užstato sistemoje, vykdomoje pagal Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo 112 str. 4 d. nustatyta tvarka suderintus jo dokumentus; - sutartis (-ių) su viešo konkurso būdu parinktu (-ais) pakuočių atliekų tvarkytoju (-ais) dėl užstato sistemoje surinktų vienkartinių pakuočių atliekų perdirbimo arba vadovo raštą, patvirtinantį, kad užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius pats yra surenkamų pakuočių atliekų eksportuotojas perdirbti į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes viešo konkurso būdu parinktam (-iems) Gavėjui (-ams); - svėrimo įrenginio metrologinės patikros sertifikatą ar sutartis dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu. gaminių ir (ar) pakuočių eksportuotojas pateikia: - sutartį su gaminių ir (ar) pakuočių atliekas valstybėse narėse panaudosiančiu (perdirbsiančiu) atliekų tvarkytoju; - dokumentus, įrodančius, kad atliekų Gavėjas turi teisę ir pakankamai pajėgumų naudoti (perdirbti) įvežamas atliekas; - svėrimo įrenginio metrologinės patikros sertifikatą ar sutartis dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu. užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius - sutartį su gaminių ir (ar) pakuočių atliekas valstybėse narėse perdirbsiančiu atliekų tvarkytoju; - dokumentus, įrodančius, kad atliekų Gavėjas turi teisę ir pakankamai pajėgumų perdirbti įvežamas atliekas; - svėrimo įrenginio metrologinės patikros sertifikatą ar sutartis dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu. mišrių komunalinių atliekų apdorotojas pateikia: - sutartis su tomis savivaldybėmis (ar jų įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas), kurių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose surenkamos mišrios komunalinės atliekos; - sutartis dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų panaudojimo (perdirbimo) ar išvežimo panaudoti (perdirbti) į Europos ekonominės erdvės valstybes; - svėrimo įrenginio metrologinės patikros sertifikatą ar sutartis dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Danguolė Kazlauskienė, Aplinkos apsaugos agentūros Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausioji specialistė
+37070668071

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu