Apgyvendinimo paslaugų ir apgyvendinimo įmonių klasifikavimo pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS29890

Siekiant informuoti turistus (paslaugų vartotojus) apie apgyvendinimo paslaugų kokybę bei sudaryti galimybę pasirinkti ir gauti pageidaujamo lygio paslaugas, apgyvendinimo paslaugas teikiantys viešbučiai, moteliai, svečių namaiir kempingai yra klasifikuojami. Viešbučiams ir moteliams yra taikoma 1*-5* klasifikavimo sistema (aukščiausias įvertinimas 5* Plius, žemiausias 1*). Svečių namams ir kempingams ir svečių namamstaikoma 1*-4* klasifikavimo sistema. Dokumentas, patvirtinantis viešbučio, motelio ar kempingo įvertinimą (suteiktų žvaigždučių skaičių) vadinamas klasifikavimo pažymėjimu.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Klasifikavimas pradedamas viešbučio, motelio, svečių namųar kempingo (fiziniai ir juridiniai asmenys)administracijai ar įgaliotam atstovui užpildžius specialią klasifikavimo (vertinimo) anketą, parengtą Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos pagal klasifikavimo reikalavimus ir pateikus pranešimą Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijai (Valstybinio turizmo departamento adresu). Paraišką sudaro prašymas klasifikuoti, pateikiamas įmonės firminiame blanke, ir šiame punkte nurodyti priedai. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimas atliekamas etapais: 1. pirmas klasifikavimo etapas. Remiantis apgyvendinimo paslaugos tipui taikomais reikalavimais yra atliekama visų patalpų ir įrangos inventorizacija ir nustatoma, ar patalpos ir įranga atitinka nurodytus klasifikavimo reikalavimus ir ar yra teikiamos atitinkamos paslaugos. Vertinimo rezultatai fiksuojami klasifikavimo komisijos patvirtintoje klasifikavimo (vertinimo) anketoje, pažymint, ar klasifikuojamo viešbučio (motelio, svečių namų, kempingo) parametrai (charakteristikos) atitinka vertinimo kriterijus („taip“) ar neatitinka („ne“). Šiame etape patalpų ir įrangos bei paslaugų inventorizaciją gali atlikti klasifikuojamo viešbučio (motelio,svečių namų, kempingo) administracija arba jos įgaliotas atstovas; 2. antras klasifikavimo etapas. Remiantis atlikta inventorizacija ir vadovaujantis klasifikavimo reikalavimais, įvertinamos patalpų ir įrangos bei paslaugų teikimo kokybinės charakteristikos ir šį vertinimą atlieka Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos paskirti ekspertai. Vertinant paslaugų (aptarnavimo) bei vidaus aplinkos kokybę pagrindinis dėmesys skiriamas darbuotojų kvalifikacijai, techninėms galimybėms (standartams) ir interjerui. Jeigu patalpų, įrangos, taip pat aptarnavimo (paslaugų) kokybė priimtina, atitinkamai rodiklių vertinimo skalei (klasei) pagal žvaigždučių skaičių, suteikiama viešbučio (motelio, svečių namųar kempingo) įvertinimo klasė. Ją patvirtina išduodamas klasifikavimo pažymėjimas. Pagal pirmo etapo gautus rezultatus, t.y. pretendavimą į atitinkamą klasę, paslaugų, aptarnavimo, įrangos bei patalpų kokybė vertinama taikant tam tikrus kriterijus, nurodytus Klasifikavimo reikalavimuose. Klasifikavimo pažymėjimas išduodamas Apgyvendinimo paslaugų klasifikacijos komisijos nustatytam terminui, kuris gali būti ne ilgesnis kaip treji metai viešbučiams ir moteliams bei ne ilgesnis kaip dveji metai svečių namams irkempingams. Iki pažymėjimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 30 dienų, būtina kreiptis į Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisiją dėl klasifikavimo pažymėjimo išdavimo.
Terminai
0
30 kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo
Mokesčiai

Netaikomi mokesčiai

Reikalingi dokumentai
Klasifikavimas pradedamas apgyvendinimo paslaugų teikėjui ar įgaliotam atstovui pateikus: pranešimą apie klasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimą (VTD-A1 forma) užpildytą specialią klasifikavimo (vertinimo) anketą (viešbučiai/moteliai, svečių namai ir kempingai), parengtą Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos pagal pateiktus reikalavimus; paraišką Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijai (Valstybinio turizmo departamento adresu). Paraišką sudaro prašymas klasifikuoti, pateikiamas įmonės firminiame blanke, ir šiame punkte nurodyti priedai.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu