Paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymo darbų projektų (toliau - Projektas) derinimas ir išvadų pranešimams (toliau - Pranešimas) teikimas

Leidimo kodas:: PAS30680

Vandens telkinių tvarkymo darbai, atsižvelgiant į jų rūšį, mastą ir tai, ar vandens telkinys yra Saugomose teritorijose, vykdomi gavus atsakingos institucijos (Aplinkos apsaugos agentūros) pritarimą Projektui arba Projekto pakeitimui arba pateikus Pranešimą ir gavus išvadą dėl planuojamų darbų. Vandens telkinio tvarkymo darbai, kada būtina teikti Pranešimą arba gauti pritarimą Projektui, nurodyti Paviršinių vandens telkinių tvarkymo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau –Aprašas) 1 priede.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmuo, organizuojantis paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymo darbus, Aplinkos apsaugos agentūrai pateikia vieną iš šių dokumentų: -Pasirašytą Projektą, Projekto pakeitimą (raštu ir kopiją skaitmeniniu formatu), vykdant paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymo darbus pagal Aprašo 1 priedo trečiojoje skiltyje nurodytus darbų mastus. -Pasirašytą Pranešimą (raštu ir kopiją skaitmeniniu formatu), vykdant paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymo darbus pagal Aprašo 1 priedo antrojoje skiltyje nurodytus darbų mastus.
Terminai
0
Projektas, Projekto pakeitimas suderinamas arba motyvuotai atsisakoma jį derinti, nurodant konkrečias priežastis, per 30 d.d. Išvados Pranešimas pateikiamos arba motyvuotai nurodoma, dėl ko darbai negali būti atliekami per 20 d.d.
Reikalingi dokumentai
Asmuo, organizuojantis paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymo darbus, rašydamas laisvos formos prašymą Agentūrai turi pateikti: Projekto teikimo atveju Projekte turi būti pateikiama informacija (pagal Aprašo 36 p.): 1. bendroji dalis, kurioje informuojama apie planuojamus tvarkymo darbus – tvarkymo darbų užsakovą (fizinio ar juridinio asmens vardas, pavardė/pavadinimas, gyvenamosios vietovės/buveinės adresas, telefono numeris, elektroninis paštas), planuojamą tvarkyti vandens telkinį (pavadinimas, identifikavimo kodas, koordinatės pagal LKS 94 koordinačių sistemą, vietovės adresas), darbų vykdymo pradžios ir pabaigos terminus, darbų vykdymo priežastis ir tikslą, vietą, kurioje numatoma vykdyti planuojamą veiklą, numatomą tvarkyti plotą, planuojamos tvarkyti teritorijos ilgį ir plotį, dugno nuosėdų apdorojimui ar panaudojimui numatomą vietą, pagrindines numatomas tvarkymo darbų vykdymo technologijas, įrenginius ir statinius, iškastų nuosėdų, pašalintos augalijos kiekį, iškastų nuosėdų tvarkymo technologiją ir panaudojimą. Aprašomi būsimi darbai, jų organizavimas, priemonės sumažinti neigiamą poveikį aplinkai arba kompensuoti. Projekte turi būti aprašyti galimų avarinių situacijų, jų prevencijos ir avarijų likvidavimo būdai; 2. technologinė dalis – pateikiami vandens telkinio tvarkymo darbų reikalavimai – vandens telkinio tvarkymo būdas (aprašoma tvarkymo technologija) ir technika, parenkama vieta sėsdintuvų įrengimui, projektuojamos privažiavimo vietos, numatomi užbaigiamieji darbai (krantų sutvarkymas, sėsdintuvų, laikinų privažiavimo vietų ir statinių panaikinimas, numatoma vandens kokybės stebėsena ir jos gerinimo priemonės, pvz., makrofitų pjovimas, įžuvinimas ir pan.); 3. vietovės schema: vandens telkinio ar jo dalies schema, kurioje pažymima planuojama tvarkymo vieta, jo gretimybės (ne senesnės kaip 5 metų), vandens gylis, dumblo storis ir teritorijos prie vandens zonos topografinis planas (M 1:500), kiti planai ir brėžiniai, susiję su tvarkymo darbais, fotonuotraukos (ne senesnės kaip pusės metų, darytos prieš vandens telkinio tvarkymo darbus augalų vegetacijos periodu, kuriose būtų aiškiai matomas planuojamas tvarkyti vandens telkinys ar jo dalis); 4. nuosavybę patvirtinančių dokumentų, kuriuose nurodyta tikslinė žemės naudojimo paskirtis, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kopijos; 5. vandens telkinių būklė, nustatyta vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“. Pagrindiniai vandens telkinių tyrimai, reikalingi įvertinti vandens telkinių būklę, neatliekami, jei naudojamasi valstybinio monitoringo ar kitais tyrimų duomenimis, kurie atlikti vadovaujantis Aprašo 38 punkto nuostatomis; 6. planuojant naudoti ar perduoti kitam asmeniui dugno nuosėdas tręšimui žemės ūkyje, turi būti atlikti Aprašo 13 punkte numatyti tyrimai; 7. jei vandens telkinyje ar pakrantėje, kur numatomi vandens telkinio tvarkymo darbai, randama saugomų rūšių, Projekte ar Projekto pakeitime turi būti numatytos saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apsaugos priemonės; 8. išvada dėl poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, jei nustatyta tvarka turėjo būti atliktos reikšmingumo nustatymo procedūros; 9. atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir atrankos išvados ar sprendimo viešinimo dokumentai, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Pranešimo teikimo atveju Pranešime turi būti pateikiama informacija (pagal Aprašo 40 p.): asmens, organizuojančio tvarkymo darbus, kontaktinė informacija (fizinio ar juridinio asmens vardas, pavardė/pavadinimas, gyvenamosios vietovės/buveinės adresas, telefono numeris, elektroninis paštas), planuojamo tvarkyti vandens telkinio pavadinimas, vietovės adresas, tvarkytinos vietos centro taško koordinatės LKS 94, sklypo planas ar kita kartografinė medžiaga apie vietą, kurioje numatomi tvarkymo darbai, nuosavybę patvirtinančių dokumentų, kuriuose nurodyta tikslinė žemės naudojimo paskirtis, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kopijos, darbų vykdymo pradžios ir pabaigos data, darbų vykdymo priežastis ir tikslas, pažymėtas numatomas tvarkyti plotas ir maudyklos ar paplūdimo įrengimo plotas, vandens telkinio valymo technologija, numatomas dumblo panaudojimas, vietovės fotonuotraukos (ne senesnės kaip pusės metų, darytos prieš vandens telkinio tvarkymo darbus augalų vegetacijos periodu, kuriose būtų aiškiai matomas vandens telkinys ar jo dalis).
Prašymo forma
Asmuo, organizuojantis paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymo darbus, Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra) pateikia vieną iš šių dokumentų: -Pasirašytą Projektą (raštu ir kopiją skaitmeniniu formatu), vykdant paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymo darbus pagal Aprašo 1 priedo trečiojoje skiltyje nurodytus darbų mastus. Kai dėl objektyvių priežasčių Projekte keičiasi dugno nuosėdų apdorojimui ar panaudojimui numatoma vieta ir (ar) iškastų dugno nuosėdų tvarkymo technologija ir panaudojimas ir (ar) vieta sėsdintuvų įrengimui ir (ar) privažiavimo vietos ir (ar) numatomi užbaigiamieji darbai (krantų sutvarkymas, sėsdintuvų, laikinų privažiavimo vietų ir statinių panaikinimas, vandens kokybės stebėsena ir jos gerinimo priemonės), asmuo, organizuojantis vandens telkinio tvarkymo darbus, pateikia atsakingai institucijai prašymą suderinti Projekto pakeitimą. (Pagal Aprašo 25 p.). Pagal šiuos Aprašo 25 p. numatytus atvejus, prašyme turi būti nurodoma (-os) priežastis (-ys) dėl ko teikiamas derinti Projekto pakeitimas. Prie prašymo turi būti pridedamas Projekto pakeitimas nurodant tik pasikeitusią arba naują informaciją, nustatytą Aprašo 36 punkte. -Pasirašytą Pranešimą (raštu ir kopiją skaitmeniniu formatu), vykdant paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymo darbus pagal Aprašo 1 priedo antrojoje skiltyje nurodytus darbų mastus.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Hidrografinio tinklo skyrius, Hidrografinio tinklo skyriaus vedėjas Mindaugas Gudas
+37070662014

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Agentūra Projektą, Projekto pakeitimą arba Pranešimą teikia derinti: 1. valstybinio parko, valstybinio rezervato ar biosferos rezervato direkcijai (toliau – direkcija), jei planuojamas tvarkyti vandens telkinys yra valstybiniame parke, valstybinio rezervato buferinės apsaugos zonoje ar biosferos rezervate arba paskirtai atsakingai direkcijai, kai planuojamas tvarkyti vandens telkinys ar jo dalis yra valstybiniame draustinyje, biosferos poligone, atkuriamajame sklype arba Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (pagal 2014 m. kovo 26 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymą Nr. V-83 „Dėl Nacionalinių saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ tinklo teritorijų priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms“); 2. atitinkamai savivaldybės administracijai, jei planuojamas tvarkyti vandens telkinys yra savivaldybės įsteigtame draustinyje. Direkcija ar atitinkamos savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Projekto ir (arba) Projekto pakeitimo ir (arba) Pranešimo iš Agentūros gavimo dienos patikrina šiuos dokumentus, rengia išvadą numatytiems tvarkymo darbams ir teikia atsakingai institucijai. Rengdama išvadą apie pritarimą ir (arba) nepritarimą numatytiems vandens telkinio tvarkymo darbams, direkcija įvertina, ar nebus padaryta žalos Saugomos teritorijos kraštovaizdžiui, saugomoms rūšims, jų radavietėms ir augavietėms, saugomoms natūralioms buveinėms (pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos ar kitų informacinių sistemų ir duomenų bazių duomenis) ar kitoms gamtos vertybėms, prireikus siūlo nustatyti reikalavimus tvarkymo darbams, kad tokios žalos būtų išvengta. Savivaldybės administracija, rengdama išvadą apie pritarimą ir (arba) nepritarimą numatytiems vandens telkinio tvarkymo darbams, įvertina, ar numatyti vandens telkinio tvarkymo darbai yra suderinami su savivaldybės įsteigto draustinio apsaugos ir tvarkymo reikalavimais. Nepateikus išvados per 10 darbo dienų, laikoma, kad direkcija ar atitinkamos savivaldybės administracija pastabų Projektui ar Projekto pakeitimui ar Pranešimui neturi ir numatomiems vandens telkinio tvarkymo darbams pritaria.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu