Pradžia Verslo pradžia Kontroliniai klausimynai Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)
Atnaujintas: 2012-09-24 16:28

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

 • Kas yra kontroliniai klausimynai?

Kontrolinis klausimynas – tai verslo priežiūrą atliekančios institucijos dokumentas, pagal kurį atliekami ūkio subjektų patikrinimai. Jie sudaryti iš kontrolinių klausimų, kurie atspindi svarbiausius teisės aktų reikalavimus ūkio subjektams bei yra suformuluoti aiškiai, suprantamai. Už reikalavimus, neįtrauktus į kontrolinį klausimyną, priežiūros institucija neskiria poveikio priemonių (visų pirma, baudų), tačiau konsultuoja, išskyrus išimtinius atvejus, kai poveikio priemonės yra būtinos siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei ar aplinkai atsiradimui (t. y. kai tam tikras į klausimyną neįtrauktas aspektas tam tikromis aplinkybėmis yra esminis), taip pat siekiant užkirsti kelią ūkio subjektui tyčia nesilaikyti teisės aktų reikalavimų, kai jis jau buvo įspėtas ir konsultuotas dėl jų nesilaikymo.

 • Pagal kokius principus sudaryti kontroliniai klausimynai?

Kontroliniams klausimynams sudaryti keliami du pagrindiniai reikalavimai. Visų pirma, kontroliniai klausimai privalo būti aiškūs bei suprantami konkrečia ūkine veikla užsiimančiam asmeniui, turinčiam įprastines (ne specialiąsias) žinias apie teisinį reguliavimą ir konkrečią veiklą. Antra, kontroliniai klausimai turi atspindėti svarbiausius tam tikrai ūkinės veiklos sričiai keliamus teisės aktų reikalavimus, kurių nesilaikymas gali sukelti didelę žalą aplinkai ar asmenims, ir už kurių pažeidimą paprastai taikomos baudos.

 • Ar tai reiškia, kad kitų reikalavimų, kurie nėra numatyti kontroliniame klausimyne ir už kuriuos neskiriamos baudos, nereikia laikytis?

Klausimyno taikymas nereiškia, jog verslininkai yra atleidžiami nuo kitų nei klausimyne nurodytų teisės aktų reikalavimų laikymosi. Verslui jie galioja taip pat, kaip ir anksčiau. Sąžiningas verslininkas, žinodamas, kad už klausimyne nesančių reikalavimų nesilaikymą baudos jam negresia, skirs daugiau laiko pagrindiniams reikalavimams įgyvendinti. Taip pat žinos, kad galės prisitaikyti prie neesminių reikalavimų (jei paaiškės, kad jų neatitinka), pasikonsultavęs su atvykusiu inspektoriumi. Tačiau piktybiškai reikalavimų nevykdantis verslininkas bus baudžiamas ir už kitų nei klausimyne numatytų reikalavimų nesilaikymą.

 • Kam reikalingi kontroliniai klausimynai?

Kontrolinių klausimynų įteisinimas teiks naudą tiek verslininkams, tiek ir pačioms priežiūros institucijoms. Verslo atstovai žinos, ką konkrečiai ir kaip tikrins inspektorius, bus tikri, jog nesulauks baudų už kitų nei klausimyne nurodytų reikalavimų pažeidimą, nebent piktybiškai nevykdytų tikrintojo nurodymų pasitaisyti arba keltų realią grėsmę aplinkiniams. Priežiūros institucijos tiksliai žinos, ką tikrina jų inspektoriai, o šie – ką privalo patikrinti. Taip atsiras daugiau skaidrumo ir aiškumo, sumažės paskatos tiek duoti, tiek imti kyšius. Be to, klausimynų kūrimo ir taikymo praktika leis identifikuoti perteklinius, neesminius reikalavimus, kuriuos tikslinga išbraukti iš teisės aktų, ir taip atsisakyti nesvarbių reikalavimų tikrinimo.

 • Ar kontroliniai klausimynai apsunkins verslininkų veiklą?

Priešingai, jų taikymas tik palengvins verslo sąlygas, nes, visų pirma, verslininkai aiškiai žinos reikalavimų turinį. Antra, jie žinos, kurie iš reikalavimų yra esminiai ir už kurių nesilaikymą gali būti nubausti.

 • Kas pasikeis, pradėjus verslo priežiūros institucijoms naudoti kontrolinius klausimynus?

Įteisinus klausimynus ir pradėjus juos naudoti, verslininkas iš anksto žinos, kuo domėsis inspektorius, atlikdamas planinį patikrinimą, bei už kokių reikalavimų pažeidimą jam gali būti paskirta bauda. Įvykdęs visus svarbius reikalavimus ir pašalinęs ankstesnio patikrinimo metu rastus pažeidimus, jis galės nesibaiminti, kad bus paskirta sankcija už mažareikšmį pažeidimą.

 • Kokiose veiklos srityse taikomi kontroliniai klausimynai?

Nuo 2012 m. balandžio 12 d. kontroliniai klausimynai taikomi, tikrinant nedideles viešojo maitinimo įmones, nedideles mažmeninės prekybos įmones, kirpyklas ir grožio salonus, autoservisus, statybos įmones ir statybininkus, miškininkystės įmones, iš viso daugiau nei 14 skirtinga ekonomine veikla užsiimančius subjektus (žiūr. skiltį ,,Specialieji kontroliniai klausimynai“). Taip pat kontrolinius klausimynus būtina taikyti, tikrinant darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir kitų visiems ūkio subjektams bendrai taikomų reikalavimų laikymąsi, nepriklausomai nuo to, kokia veiklos rūšimi subjektas užsiima (skiltis ,,Bendrieji kontroliniai klausimynai“). Planuojama, kad iki 2012 m. spalio mėnesio ne mažiau kaip 40 veiklos sričių patikrinimams bus naudojami kontroliniai klausimynai.

 • Kur galima susipažinti su kontroliniais klausimynais?

Visi kontroliniai klausimynai yra viešai skelbiami interneto svetainėje www.verslovartai.lt ir juos patvirtinusių institucijų interneto svetainėse. Kuri institucija patvirtino konkretų kontrolinį klausimyną, galite sužinoti pasirinkę klausimyną skiltyje ,,Bendrieji kontroliniai klausimynai“ arba ,,Specialieji kontroliniai klausimynai“.

 • Kurios institucijos privalo tikrinti pagal klausimynus?

Kontrolinius klausimynus privalo naudoti Aplinkos apsaugos agentūra, regionų aplinkos apsaugos departamentai, Valstybinė darbo inspekcija, Valstybinė kelių transporto inspekcija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba. Kokiose veiklos srityse institucijos privalo patikrinimus atlikti pagal kontrolinius klausimynus bei nuo kada privaloma juos taikyti, sužinosite, pasirinkę konkretų kontrolinį klausimyną skiltyje ,,Bendrieji kontroliniai klausimynai“ arba ,,Specialieji kontroliniai klausimynai“.

 • Kaip elgtis, jeigu tikrintojas atėjo be kontrolinio klausimyno?

Tam tikros veiklos priežiūros klausimynas yra patvirtintas priežiūros institucijos vadovo įsakymu, todėl šią veiklą tikrinantis inspektorius planinio patikrinimo metu privalo tikrinti tik naudodamas kontrolinį klausimyną. Priešingu atveju inspektoriaus veiksmus galima apskųsti institucijai LR viešojo administravimo įstatymo III skirsnio nustatyta tvarka, o pastarosios veiksmus ar neveikimą – administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymą. Taip pat nusiskundimus dėl kontroliuojančių įstaigų galite pateikti el. paštu versloprieziura@ukmin.lt
Institucijų, patvirtinusių kontrolinius klausimynus, sąrašą ir klausimynus galima rasti interneto svetainėje www.verslovartai.lt

 • Ką daryti, jeigu nėra kontrolinio klausimyno konkrečiai vykdomai veiklai?

Jeigu skiltyje ,,Specialieji kontroliniai klausimynai“ nėra kontrolinio klausimyno vykdomos ekonominės veiklos patikrinimui ir manote, kad kontrolinis klausimynas būtų naudingas, prašome rašyti Ūkio ministerijai el. p.versloprieziura@ukmin.lt. Jūsų pasiūlymas bus perduotas verslo priežiūros institucijai bei apsvarstyta jo parengimo galimybė. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Jūsų vykdomos veiklos patikrinimui gali būti taikomi bendrieji kontroliniai klausimynai.