Statybos

Pasirinkite statybų proceso ar statinio naudojimo ir priežiūros dalyvį.
Statybos klausimynas yra orientuotas į verslo pradžią, todėl sudarytas apimant statybos procesą, kai jis organizuojamas rangos, o ne ūkio būdu.

Statinio statybos valdytojas – fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, veikiantys kaip įgaliotojo – statytojo (užsakovo) įgaliotinis, valdantis statinio statybą, organizuojantis statinio statybos ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus, kuriuos atlieka jo pasamdytas šią teisę turintis fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija.
Statinio projektavimo valdymas – statinio projektavimo organizavimo būdas, kai projektavimą ir su juo susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus organizuoja statinio projektavimo valdytojas pavedimo sutarties tarp įgaliotojo – statytojo (užsakovo) ir įgaliotinio – statinio projektavimo valdytojo pagrindu.
Tyrinėtojas – fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, kuriems atitinkamą tyrinėjimų sritį reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai suteikia teisę atlikti šiuos tyrinėjimus.
Statinio projektuotojas – fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, turintys 1996 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos statybų įstatymo Nr. I-1240 (nuoroda į teisės aktą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454053) nustatytą teisę užsiimti statinio projektavimu.
Statinio statybos rangovas – fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, turintys 1996 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos statybų įstatymo Nr. I-1240 (nuoroda į teisės aktą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454053) nustatytą teisę užsiimti statyba.
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – architektas ar statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.
Pastato energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas – asmuo, kuris vykdo teisės aktais reglamentuotą procesą, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas.
Statinio techninis prižiūrėtojas
– fizinis ar juridinis asmuo, 1996 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos statybų įstatymo Nr. I-1240 (nuoroda į teisės aktą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454053) 41 straipsnio 1 ir 2 dalių nustatytais pagrindais ir pagal to paties straipsnio 3 dalies nustatytus reikalavimus atliekantis statinio techninę priežiūrą.

*Pasirinkite vieną atsakymo variantą