Pradžia Paslaugų tiekėjams Leidimų sąrašas (paieška Ctrl+F)
Atnaujintas: 2017-08-23 11:05

Leidimų sąrašas (paieška Ctrl+F)

Aplinkos ministerija

Pažyma apie architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimą norint užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje

Želdynų projektų rengimo vadovo atestatas

Laikinai ir kartais teikiamų architektūrinių paslaugų Lietuvos Respublikoje deklaracija

Valstybinė augalininkystės tarnyba

Licencija verstis bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla

Augalų apsaugos produktų registracijos liudijimas

Leidimas prekiauti analogiškais augalų apsaugos produktais

Leidimas atlikti neregistruotų augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus

Geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymų praktikos sertifikatas

Leidimas išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui

Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais

Vienkartinis leidimas įvežti augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių

Fitosanitarinis sertifikatas

Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimas

Teisės naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą

Licencija verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla

Įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sveikatingumo patikros atlikimas

Leidimas išsirašyti augalų pasus patiems LR fitosanitarinio registro objektams

Leidimas įvežti kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius objektus bandymų ar moksliniais ir veislinės selekcijos tikslais

Dauginamosios medžiagos kokybės rodiklių pažyma

Sėklinių bulvių sertifikatas

Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimas

Vienkartinis leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą

Pažyma apie augalų, augalinių produktų ir kitų objektų judėjimą

Pažyma apie šviežių vaisių ir daržovių neatitiktį

Pažyma dėl patikrinimo vietos tinkamumo atlikti fitosanitarinį tikrinimą

Prekiautojo šviežiais vaisiais ir daržovėmis įdiegtos savikontrolės sistemos pripažinimas veiksminga

Registracija informacinėje sistemoje "Vaiskoris"

Registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre pažymėjimas

Grūdų produktų kokybės sertifikatas

Grūdų kokybės sertifikatas

Augalininkystės produktų kokybės tyrimų protokolas

Trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimas

Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (ISTA) sertifikatai

Augalo pasas

Atitikties Europos Sąjungos prekybos šviežiais vaisiais ir daržovėmis standartams sertifikatas

Aplinkos apsaugos agentūra

Teisės naudoti žvejybos plotą sprendimų ir vandens telkinio žuvų išteklių naudojimo atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių plano derinimas

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ir tonkilometrų apskaitos planų tvirtinimas

Pelenų naudojimo plano derinimas

Vienkartiniai leidimai purkšti augalų apsaugos produktus iš oro

Atliekų tvarkytojų įrašymas Turinčių  teisę išrašyti gaminių ir (ar)  pakuočių atliekų  sutvarkymą  įrodančius  dokumentus  atliekų  tvarkytojų sąraše

Leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas

Paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymo darbų Projektų derinimas ir Pranešimų tvirtinimas

Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija

Specialiosios žvejybos leidimas

Verslinės žvejybos leidimus žvejoti vidaus vandenyse, išskyrus privačius žuvininkystės vandens telkinius

Leidimai naudoti žvejybos plotą valstybiniame vandens telkinyje

Vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbų projekto derinimas

Elektros žvejybos aparatų registravimas

Leidimai elektros žvejybos aparatams įsigyti

Pavojingų atliekų tvarkymo licencija

Leidimai naudoti saugomas rūšis ( pvz. paimti saugomas rūšis iš gamtos, filmuoti, fotografuoti, stebėti, kai saugomos rūšies gyvūnai  yra trikdomi,  naudoti saugomas rūšis mokslo tiriamiesiems darbams)

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas

Atliekų vežimo Europos Bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos leidimai

Taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo licenija

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidima

Leidimas laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje

Leidimai įkurti zoologijos sodą

Kremavimo veiklos licencijos

Leidimai pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose

Tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisyklių tvirtinimas

Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre

Taršos leidimas

Gamintojų ir (ar) importuotojų registravimas  Gamintojų ir importuotojų sąvade

Leidimai grunto kasimo ir grunto tvarkymo darbams jūrų ir jūrų uostų akvatorijose

Planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo suteikimas

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos patvirtinimas ir sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo priėmimas

Europos Sąjungos ekologinio ženklo suteikimas atitinkamai produktų grupei

Savanoriškos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo registracija

Paviršinio vandens telkinio naudojimo vandeniui išgauti sąlygų išdavimas

Biologiškai skaidžių atliekų naudojimo tręšimui  žemės  ūkyje planų derinimas, Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui planų derinimas

Registravimas Transporto priemonių techninės priežiūros ir  remonto paslaugas teikiančių įmonių sąraše

Leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų (CITES)

Leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų (paprastas)

Leidimas prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų

Leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos saugomų rūšių laukinius augalus (CITES)

Leidimas prekiauti saugomų rūšių laukiniais augalais

Leidimas naudoti laukinius gyvūnus

Leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos saugomų rūšių laukinius augalus (paprastas)

Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro objektų duomenų ir informacijos gavimas

Lietuvos Respublikos vandens telkinių ir hidrotechnikos statinių registravimas į Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Statybą leidžiantys dokumentai statiniams, suprojektuotiems įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti

Leidimas statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius

Leidimas statyti naują statinį ir leidimas rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritorijoje, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe

Leidimas statyti naują statinį pajūrio juostoje

Leidimas atlikti statinio konservavimo darbus

Leidimas tęsti sustabdytą statybą

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Veterinarinės farmacijos licencija fiziniams asmenims

Veterinarijos praktikos licencija fiziniams asmenims

Veterinarinių vaistų gamybos licencija

Veterinarijos vaistinės veiklos licencija

Didmeninės veterinarinių vaistų prekybos licencija

Veterinarinių vaistų importo licencijos

Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinis patvirtinimas

Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimas veiklai

Leidimas laikyti tranzitu vežamus neatitinkančius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų gyvūninius produktus

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas

Maisto tvarkymo subjekto registravimas

Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje pažymėjimas

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas (kaimo turizmo paslaugos teikėjui)

Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestavimo pažymėjimas

Bendras įvežimo dokumentas negyvūniniam maistui iš kai kurių trečiųjų šalių

Bityno pasas

Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos piliečio ar jo

šeimos nario veterinarijos gydytojo paslaugų vienkartinis ar laikinas teikimas Lietuvos Respublikoje

Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos piliečio ar jo šeimos nario veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimas Lietuvos Respublikoje

Gyvūnų vežėjo leidimas

Įmonės, gaminančios vynus iš nurodytų vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų, sertifikatas

Kvalifikacijos pažymėjimas pieno supirkimui ir bandinių atrinkimui

Leidimas atlikti bandymus su gyvūnais

Medžioklės veterinarinių reikalavimų ir laukinių sumedžiotų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelės patikrinimo aktas

Pažymėjimas apie ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo kursų išklausymą

Pašarų ūkio subjektų tvirtinimas

Pašarų ūkio subjektų registravimas

Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinis patvirtinimas ir įregistravimas

Veterinarinis įvežimo dokumentas gyvūnams

Veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos pažymėjimas

Leidimas organizuoti renginį su gyvūnais

Veterinarinio vaisto registravimo pažymėjimas

Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimas

Biocidų registracijos ar autorizacijos liudijimas

Veterinarinis įvežimo dokumentas

Pažyma apie atitiktį direktyvos 2005/36/EB dėl reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo reikalavimams (ir) įgytąsias teises (angl. Certificate of Compliance and Acquired Rights)

Registravimas pieno produktų gamybai ūkiuose ir jų pardavimui

Veterinarijos sertifikatas eksportui

Valgiaraščio vertinimo pažyma

Lietuvos geologijos tarnyba
Leidimas naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes 

Leidimai tirti žemės gelmes

Leidimai išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius

Valstybinė miškų tarnyba

Nepriklausomo medienos matuotojo atestatas

Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų įtraukimas į Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą

Leidimas įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti

Energetikos ministerija

Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus

Leidimas gaminti elektros energiją

Leidimas eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės

Leidimas importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės

Leidimas tiesti tiesioginę liniją

Valstybinė energetikos inspekcija

Atestatas eksploatuoti energetikos (elektros, šilumos, gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir naftos produktų) įrenginius

Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų kvalifikacijos atestatas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba

Turto arba verslo vertintojo eksperto kvalifikacijos pažymėjimas

Įrašymo į išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą pažymėjimas

Turto arba verslo vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimas

Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas

Juridinio asmens įrašymas į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą

Juridinio asmens įrašymas į įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą

Fizinio asmens įrašymas į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą

Fizinio asmens įrašymas į asmenų teikiančių įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, sąrašą

Bankroto administratoriaus pažymėjimas

Bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimas

Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimas

Lietuvos prabavimo rūmai

Brangakmenių tapatybės ir charakteristikų nustatymas ir kokybės pažymėjimas

Atsakomybės ženklo registravimas/perregistravimas

Kokybės pažymėjimo išdavimas

Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių komerine – ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, registrą

Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių prabavimas ir įspaudavimas Lietuvos valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencija

Lošimų priežiūros tarnyba

Licencija organizuoti totalizatorių (totalizatoriaus punktai)

Licencija organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos lošimo automatais (lošimo namai, kazino)

Licencija organizuoti lošimus B kategorijos lošimo automatais (lošimų automatų salonai)

Licencija organizuoti lažybas

Licencija organizuoti bingą (bingo salonai)

Loterijos taisyklių suderinimas

Leidimas steigti totalizatoriaus punktus

Leidimas steigti lažybų punktus

Leidimas atidaryti lošimo namus (kazino)

Leidimas atidaryti lošimo automatų salonus

Leidimas atidaryti bingo salonus

Licencija organizuoti didžiąsias loterijas

Lošimų organizavimo reglamento patvirtinimas

Licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimas

Valstybinė mokesčių inspekcija

Leidimas steigti apmokestinamų prekių sandėlį

Registruoto gavėjo pažymėjimas

Registruoto siuntėjo pažymėjimas

Laikinai registruoto gavėjo pažymėjimas

Leidimas steigti specialų akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlį

Leidimas tiekti akcizais neapmokestinamus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio ir/ar tvenkinių bei kitų vidaus vandenų žuvininkystės reikmėms

Leidimas įsigyti energinius produktus be akcizų arba be akcizų įsigyti energinius produktus sunaudojimui

Naudotino šildymo kuro įsigijimo leidimas

Tiektino šildymo kuro įsigijimo leidimas

Leidimas įsigyti nuo akcizų atleistus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkyje, tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje

Leidimas naudoti/teikti nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius

Degalų laivams ir (arba) orlaiviams įsigijimo be akcizų registracijos pažymėjimas

Bioetiltretbutileterio gamybai skirto akcizais neapmokestinamo dehidratuoto etilo alkoholio įsigijimo (panaudojimo) leidimas

Leidimas biologinės kilmės energetinius produktus apmokestinti sumažintais akcizais

Leidimas įsigyti be akcizų akmens anglių, kokso ir/ar lignito, skirtų tiekti ir akmens anglių, kokso ir/ar lignito naudojimo verslo reikmėms leidimas 

Nuo akcizų atleistų gamtinių dujų, skirtų variklių degalams, naudotojo pažymėjimas

Akcizais neapmokestinamų gamtinių dujų, skirtų variklių degalams, tiekėjo pažymėjimas

Patvirtinimas, kad už akcizais apmokestinamas prekes akcizai Lietuvos Respublikoje bus sumokėti

Leidimas steigti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų sandėlį

Elektros energijos akcizų mokėtojo registravimas

Kultūros ministerija

Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratoriaus kvalifikacijos pažymėjimas

Kultūros paveldo departamentas

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas

Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus

Leidimas atlikti archeologinius tyrimus

Licencija prekiauti antikvariniais daiktais

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros licencija (4,5,6,7,8,10 įrenginių grupės)

Įgaliojimas tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę (4,5,6,7,8, 10 įrenginių grupės)

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas

Institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims

Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) likusiems be tėvų globos vaikams šeimynoje

Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams su negalia, likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams

Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė)suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims

Institucinė socialinė globa (trumpalaikė) socialinės rizikos suaugusiems asmenims

Socialinė globa vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose

Sveikatos apsaugos ministerija

Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas (privalomasis pirmosios pagalbos mokymas)

Lietuvos bioetikos komitetas

Leidimas atlikti biomedicininį tyrimą

Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimas

Pritarimas klinikinio vaistinio preparato tyrimo dokumentų esminei pataisai

Radiacinės saugos centras

Licencija ar laikinasis leidimas montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius

Licencija ar laikinasis leidimas gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas

Leidimas išmesti į aplinką radioaktyviąsias medžiagas

Leidimas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės arba trečiosios valstybės įvežti, iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę ar trečiąją valstybę išvežti bei vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką radioaktyviąsias medžiagas

Licencija ar laikinasis leidimas montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius

Leidimas į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų valstybių įvežti, iš Lietuvos Respublikos į trečiasias valstybes išvežti bei vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas

Licencija ar laikinasis leidimas prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

Licencija ar laikinasis leidimas vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas

Licencija ar laikinasis leidimas verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją

Leidimas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės įvežti, iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę išvežti bei vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką tarp Europos Sąjungos valstybių narių radioaktyviąsias medžiagas

Radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimas

Leidimas vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias atliekas

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto licencija

Medicinos praktikos licencija

Licencija verstis bendrąja slaugos praktika

Licencija verstis akušerijos praktika

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija

Teikimų atlikti medicinos prietaisų klinikinius tyrimus išdavimas

Asmenų, atsakingų už medicinos prietaisų pateikimą į rinką, registravimas

Leidimas atlikti medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimą suteikimas

Laisvos prekybos pažymėjimų medicijos prietaisams išdavimas

Duomenų apie IIA, IIB, II klasės ir pagal užsakymą gaminamų aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų registravimas

Numerio ergoterapeuto spaudui suteikimo pažyma

Numerio kineziterapeuto spaudui suteikimo pažyma

Numerio logoterapeuto spaudui suteikimo pažyma

Numerio masažuotojo spaudui suteikimo pažyma

Numerio medicinos gydytojo spaudui suteikimo pažyma

Numerio bendrosios praktikos praktikos slaugytojo spaudui suteikimo pažyma

Numerio medicinos psichologo spaudui suteikimo pažyma

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

Sprendimas dėl Stebėsenos plano derinimo

Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą

Nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių

asmenų kompetenciją patvirtinantis liudijimas

Leidimas–higienos pasas

Sprendimas dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo

Sprendimas dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo.

Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

Leidimas ekshumuoti žmogaus palaikus

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo išdavimas, autorizavus biocidinį produktą 

Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygos

Balzamavimo licencija

Mirusiojo kūno laissez-passer

Jūros vandens, išoriškai naudojamo sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatas

Mineralinio vandens, išoriškai naudojamo sveikatinimo paslaugoms teikti, sertifikatas

Peloidų, išoriškai naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatas

Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimas

Leidimas laisvai praktikai uoste

Planavimo sąlygos detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengti

Planuojamo nuodingų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvada

Statinio projektavimo dokumentų vertinimo pažyma

Teritorijų planavimo dokumentų vertinimo pažyma

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Gamybos licencija

Didmeninio platinimo licencija

Vaistinės veiklos licencija

Gamybinės vaistinės veiklos licencija

Licencija gaminti II ir III sąrašų narkotines ir psichotropines medžiagas

Licencija gaminti psichotropinius vaistus ir vaistines medžiagas

Licencija verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu

Licencija užsiimti psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų didmenine prekyba, jų importu ir eksportu 

Licencija užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų didmenine prekyba, jų importu ir eksportu 

Licencija užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų mažmenine prekyba

Licencija verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba

Vaistininko praktikos licencija

Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) įrašymas į Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą

Įrašyti leidinį į Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą

Įrašymas į Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą 

Leidimas  atlikti vaistinio preparato klinikinį tyrimą

Geros gamybos praktikos pažymėjimas

Geros platinimo praktikos pažymėjimas

Pritarimas Geros klinikinės praktikos mokymams rengti

Vaistinio preparato rinkodaros (registracijos) pažymėjimas

Vaistinio preparatų lygiagretaus importo leidimas

Užsiimti psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų mažmenine prekyba

Leidimas įvežti neregistruotą būtinąjį vaistinį preparatą į Lietuvos Respubliką ir tiekti jį rinkai

Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų eksporto leidimas

Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo leidimas

Švietimo ir mokslo ministerija

Licencija vykdyti formaliųjį profesinį mokymą

Leidimas vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą

Leidimas vykdyti su studijomis susijusią veiklą

Civilinės aviacijos administracija

Aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimas

Licencija vežti keleivius ir (arba) krovinius, paštą už užmokestį ir (arba) nuomos pagrindu orlaiviais (A tipo licencija)

Aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimas

66 dalies orlaivio techninės priežiūros EASA 26 forma

Atitikties BRAV reikalavimams pažymėjimas

Atskiras leidimas gamintis negavus gamybinės organizacijos patvirtinimo EASA 65 forma

Gamybinės organizacijos patvirtinimo pažymėjimas EASA 55a forma 

Laikino registravimo liudijimas

Mokymo įstaigos akreditavimo rengti, perkvalifikuoti civilinės aviacijos specialistus ir kelti jų kvalifikaciją, atestatas

Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos patvirtinimo pažymėjimas EASA 14 forma 

Neregistravimo pažymėjimas

Oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimas

Registravimo liudijimas

Reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statusą patvirtinantis pažymėjimas

Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas EASA 24 forma 

Skrydžio įgulos 1, 2 klasės sveikatos pažymėjimai ir Europos 3 klasės pažymėjimai siejami su skrydžio vadovo licencija

Skrydžio leidimas EASA 20a forma 

Treniruoklių kvalifikacijos pažymėjimas 

Specialusis tinkamumo skraidyti pažymėjimas

Techninės priežiūros mokymo ir egzaminavimo organizacijos patvirtinimo pažymėjimas EASA 11 forma 

Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimas EASA 3-145 forma

Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimas EASA 3-MF forma

Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas EASA 15a forma

Tinkamumo skraidyti pažymėjimas EASA 25 forma

Triukšmo pažymėjimas EASA 45 forma

Leidimas specialiajam skrydžiui

Licencija oro susisiekimui vykdyti

Licencijos pripažinimo pažymėjimas

LR Civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimas

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos Civilinės aviacijos techniko / inžinieriaus licencija

Leidimai vykdyti parodomuosius skrydžius, leidimai skristi žemiau minimalaus skrydžio aukščio, leidimai organizuoti aviacijos renginius ir aviacijos sporto varžybas

Licencija vežti keleivius ir (arba) krovinius, paštą už užmokestį ir (arba) nuomos pagrindu tik tokiais orlaiviais, kurių

maksimali kilimo masė – mažesnė kaip 10 tonų ir (arba) kuriuose mažiau kaip 20 sėdimų vietų (B tipo licencija)

Lietuvos saugios laivybos administracija

Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimas

Įmonių, teikiančių laivų agentavimo paslaugas, atestavimas

Leidimas verstis krovinių vežimu krovininiais vidaus vandenų laivais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais

Gamintojo identifikacijos kodo suteikimas pramoginių bei asmeninių laivų gamintojams

Prašymas dėl naujo pramoginio laivo įregistravimo bei registravimo dokumento išdavimas

Mokymo įstaigų, rengiančių vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimas ir naujos mokymo programos akreditavimas

Mokymo įstaigų, suteikiančių asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui, kvalifikacijos liudijimui ar jų patvirtinimui gauti, akreditavimas ir mokymo įstaigos akreditavimo liudijimo išdavimas bei papildomos mokymo programos akreditavimas

Vidaus vandenų prieplaukų steigimas ir registravimas, esamos būklės patikrinimas

Vidaus vandenų uostų steigimas ir registravimas, esamos būklės patikrinimas

Specialiojo liudijimo išdavimas

Valstybinė geležinkelio inspekcija

Atestatai, suteikiantys teisę sudaryti krovinių krovimo į geležinkelių riedmenis ir tvirtinimo juose schemas

Atestatas, suteikiantis teisę atlikti geležinkelių riedmenų techninę priežiūrą

Pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto pažymėjimas

Mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelių transportu, pažymėjimas

Licencija, suteikianti teisę verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla  

Įgaliojimo eismo saugos srityje A dalis

Įgaliojimo eismo saugos srityje B dalis

Saugos sertifikato B dalis

Saugos sertifikato A dalis

Traukinio mašinisto pažymėjimas

Psichologo, atliekančio profesinį psichologinį asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, vertinimą, pripažinimo pažymėjimas

Traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimas

Traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimas

Įgaliojimai traukinio mašinistų egzaminavimo centrui

Techninio prižiūrėtojo, atsakingo už prekinių vagonų techninę priežiūrą, sertifikatas

Geležinkelių riedmenų registravimas/išregistravimas/duomenų pakeitimas

Leidimų pradėti naudoti struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis Lietuvos Respublikoje išdavimas 

LT patikros sertifikatas 

Valstybinė kelių transporto inspekcija

Teisės suteikimas atlikti transporto priemonių techninę ekspertizę

Leidimas atlikti kelių transporto techninę apžiūrą

Teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikimas

Teisė užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir tikrinimu suteikimas

Teisės vertinti ir pritaikyti transporto priemones pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio 9 dalies reikalavimus suteikimas

Teisės mokytojui mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimas

Teisės vykdyti vairuotojų mokymą suteikimas

Teisės mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimas

Teisė užsiimti specialių transporto priemonių tikrinimu 

Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių specialių kursų baigimo liudijimas

Bendrijos licencija vežti keleivius, suteikianti teisę vežti keleivius autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje

Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, suteikianti teisę vežti keleivius Lietuvos Respublikos teritorijoje

Bendrijos licencija vežti krovinius, suteikianti teisę vežti krovinius tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos

Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, suteikianti teisę vežti krovinius Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos

Kelių transporto veiklos licencijos kopija

Europos bendrijos keleivių vežimo savo sąskaita veiklos liudijimas

ASOR kelionės lapų knygos išdavimas

Užsienio valstybės leidimas vežti keleivius vienkartiniais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutu

Leidimas teikti neliberalizuotas nemaršrutines paslaugas vežėjams, vykdantiems tarptautinius nemaršrutinius keleivių vežimus pagal INTERBUS susitarimą 

Leidimas vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu

Leidimas vežti keleivius tarptautinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu

Europos Bendrijos leidimo teikti reguliarias paslaugas (teikti neliberalizuotas specialiąsias reguliarias paslaugas) pagal reglamentą (EB) Nr. 1073/2009 išdavimas

Užsienio valstybės leidimas vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais

Europos Transporto Ministrų Konferencijos (ETMK) daugiašalės kvotos leidimas vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais

Leidimas važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiu)

Nacionalinio naujo tipo patvirtinimo sertifikato išdavimas

Europos Bendrijos tipo patvirtinimo sertifikatas

Transporto priemonių tipo patvirtinimas

Izoliuotų transporto priemonių, transporto priemonių-šaldytuvų, mechaninių transporto priemonių-refrižeratorių ir apšildomų transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais, sertifikatas (ATP sertifikatas)

Transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojingus krovinius, patvirtinimo sertifikatas (ADR)

Pasaulinio transporto priemonių sudedamųjų dalių gamintojo identifikavimo kodo (WPMI) suteikimas

Pasaulinio transporto priemonės gamintojo identifikavimo kodo (WMI) suteikimas

Numeracijos kodo suteikimas priekabos (puspriekabės) ETMK sertifikatui

Techninės apžiūros kontrolieriaus pažymėjimas

Kelių transporto priemonių eksperto pažymėjimas

Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimas

ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimas

Profesinės kompetencijos pažymėjimas

Skaitmeniniuose tachografuose naudojama vairuotojo identifikavimo kortelė (vairuotojo kortelė)

Skaitmeniniuose tachografuose naudojama įmonės identifikavimo kortelė

Skaitmeniniuose tachografuose naudojama dirbtuvės identifikavimo kortelė

Skaitmeniniuose tachografuose naudojama kontrolės identifikavimo kortelė

Vairuotojo liudijimas ir jo kopija

Licencija verstis keleivių ar krovinių vežimu

Vienkartinis leidimas vykdyti tarptautinius keleivių vežimus keliais

Teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą

Ūkio ministerija

Sprendimas dėl paskirtosios įstaigos statuso suteikimo
Plieno ir jo dirbinių importo licencija
Spygliuočių medienos importo iš Rusijos kvotos leidimas
Tekstilės prekių priežiūros dokumentai
Išankstinis leidimas tekstilės prekių ekonominiam laikinam išvežimui į trečiąsias šalis perdibti
Strateginių prekių (dvejopo naudojimo prekių ir (ar) karinės įrangos) eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijų, galutinį panaudojimą patvirtinančių dokumentų ir sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimas

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros licencija (2, 3 ir 11 įrenginių grupės)

Nacionalinis akreditacijos biuras

Akreditacijos pažymėjimas

Gaminių, procesų ir paslaugų sertifikvimo įstaigų akreditavimas

Valstybinis turizmo departamentas

Įtraukimas į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą

Apgyvendinimo paslaugų ir apgyvendinimo įmonių klasifikavimo pažymėjimas

Kelionių organizatoriaus pažymėjimas

Gido kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas

ES valstybių narių, EEE valstybių ir Šveicarijos konfederacijos piliečių profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Įtraukimas į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą

Trečiųjų šalių piliečių gidų profesinės kvalifikacijos pripažinimas 

Sutarties dėl teisės naudoti turizmo informacijos centro ženklą sudarymo prašymas 

Teisingumo ministerija

Įrašymas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą

Leidimas įkurti antstolio (anstolių) kontorą (kontoros skyrių) arba pakeisti įkurtos kontoros (kontoros skyriaus) adresą

Leidimas įsteigti notaro (notarų) biurą arba pakeisti įsteigto biuro buveinę

Valstybinis patentų biuras

Lietuvos Respublikos patentinio patikėtinio liudijimas

Dizaino registracijos liudijimas

Bendrijos dizaino registravimas

Dizaino tarptautinė registracija

Leidimas vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektusar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine

Žemės ūkio ministerija

Tradicinės mugės sertifikatas

Tradicinių amatų meistrų pažymėjimas

Tradicinių amatų mokymo programų sertifikatas

Tautinio paveldo produkto sertifikatas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestatas

Nacionalinė žemės tarnyba

Matininko kvalifikacijos pažymėjimas

Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimas

Kvalifikacijos pažymėjimas rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus

Kvalifikacijos pažymėjimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus

Kvalifikacijos pažymėjimas konsolidacijos projektus

Kvalifikacijos pažymėjimas rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus

Kvalifikacijos pažymėjimas rengti žemėtvarkos schemas

Kvalifikacijos pažymėjimas rengti žemės perėmimo visuomenės poreikiams projektus

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba

Gyvulių sėklintojo licencija

Licencija gyvulių embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonės veiklai vykdyti

Licencija gyvulių sėklinimo centro veiklai vykdyti

Licencija gyvulių kergimo punkto veiklai vykdyti

Žuvininkystės tarnyba

Verslinės žvejybos Baltijos jūros priekrantėje leidimas

Verslinės žvejybos Baltijos jūroje (be teisės žvejoti priekrantėje) leidimas

Verslinės žvejybos kitų jūrų vandenyse leidimas

Specialusis leidimas žvejoti menkes Baltijos

Teisė vykdyti pirminį žvejybos produktų supirkimą

Specialiosios žvejybos jūrų vandenyse leidimas

Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimas

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Pieno supirkėjo statuso patvirtinimo pažymėjimas

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Žemės ūkio produkcijos eksporto licencija

Žemės ūkio produkcijos importo licencija

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centras

Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos baigimo pažymėjimas

Konsultanto, įregistravusio individualią veiklą, akreditavimo pažymėjimas

Konsultanto akreditavimo pažymėjimas

Konsultavimo įstaigos akreditavimo pažymėjimas

Lietuvos Respublikos ginklų fondas

Ginklų, A kategorijos ginklų priedelių, šaudmenų, jų dalių gamybos licencija

Licencija verstis ginklų taisymu, ginklų ir šaudmenų perdirbimu

Licencija gaminti sprogmenis

Leidimas laikyti sprogmenis

Leidimas importuoti, įvežti sprogmenis

Licencija prekiauti sprogmenimis

Licencija naudoti sprogmenis

Galutinio vartotojo sertifikatas

Leidimas gabenti sprogmenis bendrijos viduje

Leidimas gabenti sprogmenis tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją

Leidimas eksportuoti (išvežti) sprogmenis

Policijos departamentas

Ginklų, ginklų priedelių, šaudmenų, jų dalių importas ir eksportas, prekyba civilinėje apyvartoje ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedeliais, ginklų nuoma 

Licencija importuoti, eksportuoti, įvežti, išvežti, vežti tranzitu civilines pirotechnikos priemones 

Leidimas prekiauti 2 kategorijos fejerverkais (patalpoms) 

Leidimas tvirtinti (prižiūrėti) ir (ar) naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T3 kategorijos teatrines pirotechnikos priemones ir P2 kategorijos kitas pirotechnikos priemones (pirotechnikų atestavimas) 

Licencija eksploatuoti tirą, šaudyklą 

Licencija gaminti civilines pirotechnikos priemones 

Licencija ginkluotai asmens ir turto saugai

Licencija importuoti, įvežti, eksportuoti ir išvežti civilines pirotechnikos priemones

Licencija neginkluotai asmens ir turto saugai

Licencija nuomoti ginklus

Licencija parduoti civilines pirotechnikos priemones

Licencija prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedėliais

Prekybos ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis tarpininko registravimo pažymėjimas

Apsaugos darbuotojo pažymėjimas

Licencija naudoti 4 kategorijos fejerverkus 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Leidimas verstis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje

Leidimo būti vidaus vandenyse išdavimas

Nuolatinio leidimo atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje išdavimas

Vienkartinio terminuoto leidimo atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje išdavimas

Vienkartinio terminuoto leidimo vykti į pasienio juostą išdavimas

Valstybės tarnybos departamentas 

Asmeniui teisės teikti mokymo paslaugas suteikimas

Lietuvos bankas
Licencija banko veiklai
Licencija kredito unijos veiklai
Licencija Centrinės kredito unijos veiklai
Licencija mokėjimo įstaigos veiklai
Licencija ribotos veiklos mokėjimo įstaigos veiklai
Licencija užsienio banko filialui
Licencija elektroninių pinigų įstaigos veiklai
Licencija ribotos veiklos elektroninių pinigų įstaigos veiklai
Licencija užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialui
Draudimo veiklos licencija
Leidimas užsienio valstybės draudimo įmonės filialo veiklai
Perdraudimo veiklos licencija
Leidimas užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialo veiklai
Draudimo brokerių įmonės veiklos licencija
Leidimas užsienio valstybės nepriklausomo draudimo tarpininko įmonės filialo veiklai
Finansų maklerio įmonės veiklos licencija
Valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija
Valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, veiklos licencija
Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės veiklos licencija
Uždaro tipo investicinės bendrovės veiklos licencija
Finansų patarėjo įmonės licencija
Reguliuojamos rinkos veiklos licencija
Sistemos registravimo aktas
Finansų maklerio licencija
Draudimo brokerio pažymėjimas

Kūno kultūros ir sporto departamentas

Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Energijos išteklių biržos operatoriaus licencija

Elektros energijos skirstymo veiklos licencija

Elektros energijos visuomeninio tiekimo licencija

Leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus licencija

Gamtinių dujų skirstymo  sistemos operatoriaus licencija

Gamtinių dujų laikymo sistemos operatoriaus licencija

Gamtinių dujų skystinimo sistemos operatoriaus licencija

Gamtinių dujų tiekimo veiklos licencija

Elektros energijos perdavimo veiklos licencija

Šilumos tiekimo licencija (įmonėms, teikiančioms ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus)

Viešojo vandens tiekimo licencija

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

Licencija statyti statytojui (užsakovui) branduolinės energetikos objektą (objektus)

Licencija eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus)

Licencija statyti statytojui (užsakovui) ir eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus)

Licencija vykdyti branduolinės energetikos objekto (objektų) eksploatavimo nutraukimą

Licencija prižiūrėti uždarytą radioaktyviųjų atliekų atliekyną (atliekynus)

Licencija vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines ir daliąsias medžiagas nustatytais kiekiais

Licencija Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais įsigyti, turėti ir naudoti nurodytas branduolines medžiagas ir daliąsias medžiagas

Leidimas pirmą kartą įvežti branduolinį kurą į branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko, neenergetinio branduolinio reaktoriaus aikštelę

Leidimas įvežti branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas į branduolinės energetikos objekto, išskyrus branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir neenergetinį branduolinį reaktorių, aikštelę ir (ar) pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas šiuose branduolinės energetikos objektuose

Leidimas atlikti pirmąjį branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba neenergetinio branduolinio reaktoriaus paleidimą

Licencijos ir laikinieji leidimai verstis Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

Leidimas pradėti pramoninį branduolinės energetikos objekto eksploatavimą

Leidimas paleisti branduolinį reaktorių po jo sustabdymo

Leidimas vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu

Leidimas vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) panaudotą branduolinį kurą

Branduolinės energetikos srities licencija ar laikinasis leidimas gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas

Licencija ar laikinasis leidimas montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius

Licencija ar laikinasis leidimas vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas

Licencija ar laikinasis leidimas verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte

Leidimas įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Transliavimo licencija

Retransliavimo licencija

LRT leidimas

Odontologų rūmai
Odontologijos praktikos licencija
Burnos priežiūros specialisto praktikos licencija
Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencija

Ryšių reguliavimo tarnyba

Leidimai naudoti orlaivių stotis

Leidimai naudoti transliavimo tarnybos televizijos kanalus ir skaitmeninės antžeminės televizijos stotis

Leidimai naudoti transliavimo tarnybos radijo dažnius radijo transliavimui

Leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) ir radijo stotis palydovinės tarnybos stotims, tinklams

Leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) ekspermentiniams tikslams

Leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus), kurių leidimų skaičius yra ribotas

Leidimai radijo mėgėjų veiklai

Leidimai naudoti radijo šaukinį

Leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) ir radijo stotis judriosioms tarnybos stotims, tinklams

Patvirtinimai, kad ūkio subjektas pateikė pranešimą apie elektroninių ryšių veiklos pradžią ir turi teisę verstis elektroninių ryšių veikla

Patvirtinimai, kad pašto paslaugos teikėjas pateikė pranešimą apie pašto paslaugos teikimo pradžią ir turi teisę teikti pašto paslaugą

Leidimas naudoti laivų stotis

Leidimas naudoti nacionalinius signalizacijos taškų kodus (NSPC)

Leidimas naudoti numerio perkeliamumo paslaugos identifikatorius

Leidimas naudoti orbitinius išteklius

Leidimai naudoti originalius tinklo identifikavimo kodus (ONI)

Leidimas naudoti tarptautinius signalizacijos taškų kodus (ISPC)

Leidimas naudoti telefono ryšio numerius

Leidimas naudoti tinklo identifikavimo kodus (NI)

Leidimas naudoti viešojo duomenų perdavimo tinklo identifikavimo kodus (DNIC)

Leidimas naudoti viešojo judriojo telefono ryšio tinklo kodus (MNC)

Kvalifikuotus sertifikatus sudarančių Lietuvos Respublikos sertifikavimo paslaugų teikėjų registracija elektroninio parašo priežiūros institucijoje

Leidimas vartoti Lietuvos vardą interneto domenų varduose

Leidimas naudoti paslaugos identifikavimo kodus (SI)

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Leidimas linijinių laivų kapitonams plaukti be locmano vienerius metus. 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Licencija verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento

Licencija verstis didmenine prekyba nedenatūruotu etilo alkoholiu

Licencija verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo alkoholiu

Licencija verstis didmenine prekyba etilo alkoholio turinčiomis žaliavomis

Licencija verstis didmenine prekyba nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais

Licencija verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais

Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencija

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencija

Leidimas pirkti nedenatūruotą etilo alkoholį 

Leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį

Leidimas naudoti denatūruotą etilo alkoholį

Licencija vykdyti veiklą, susijusią su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

Veiklos vietos registracijos pažymėjimas, suteikiantis teisę vykdyti veiklą, susijusią su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo leidimas

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) eksporto leidimas

Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais 

Licencija verstis tabako gaminių gamyba

Licencija verstis tabako auginimu

Specialioji licencija vykdyti veiklą, susijusią su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

Veiklos, susijusios su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos registracijos pažymėjimas 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Licencija teikti dokumentų saugojimo paslaugą

Licencija teikti dokumentų tvarkymo paslaugą

Leidimas išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Duomenų valdytojų registravimas

Išankstinė patikra

Leidimas teikti asmens duomenis į trečiąsias valstybes

Lietuvos auditorių rūmai

Atestuoto auditoriaus pažymėjimas (atestuoto auditoriaus vardo suteikimas) 

Audito įmonės pažymėjimas (audito įmonės įrašymas į audito įmonių sąrašą)

Įrašymas į auditoriaus padėjėjų sąrašą

Atestuoto auditoriaus pažymėjimas (atestuoto auditoriaus vardo suteikimas valstybės narės auditoriui)

Lietuvos architektų rūmai

Architekto kvalifikacijos atestatas

Lietuvos savivaldybės

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholio gėrimais

Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniai gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais,  kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų

Licencija verstis  mažmenine prekyba alumi, alaus  mišiniais   su nealkoholiniais  gėrimais, natūralios fermentacijos sidru,  kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais,  kurių tūrinė  etilo  alkoholio  koncentracija neviršija  22   procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu

Licencija verstis  mažmenine prekyba alumi, alaus  mišiniais   su nealkoholiniais  gėrimais, natūralios fermentacijos sidru,  kurio tūrinė  etilo  alkoholio koncentracija neviršija  7,5   procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu

Vienkartinė licencija verstis mažmenine  prekyba   natūralios fermentacijos   alkoholiniais  gėrimais,  kurių  tūrinė     etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi ir  alaus mišiniais  su  nealkoholiniais  gėrimais,  kurių  tūrinė    etilo alkoholio   koncentracija  neviršija  13  procentų,    natūralios fermentacijos  sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio  koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba  alkoholiniais gėrimais   parodose   ir  mugėse,   rengiamose     stacionariuose pastatuose

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba   natūralios fermentacijos   alkoholiniais gėrimais,  kurių  tūrinė     etilo alkoholio koncentracija  neviršija  7,5  procentų,     masiniuose renginiuose ir mugėse

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi,  alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru,  kurių  tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija   7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse

Leidimas vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi

Leidimas atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje

Leidimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo genėjimo darbus

Leidimas važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore kelių transporto priemone ar jų junginiu

Leidimas vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais

Licencijos kopija vežti keleivius autobusais vietinio (miesto arba priemiestinio) susisiekimo maršrutais

Leidimas organizuoti renginį

Leidimas prekiauti ir/ar teikti paslaugas viešosiose vietose

Leidimas statyti naują ar rekonstruoti statinį, rekonstruoti nesudėtingą statinį į neypatingą ar ypatingą statinį, atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą

Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis

Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje

Šilumos teikimo licencija

Leidimas verstis mažmenine prekyba dujomis

Leidimas verstis didmenine prekyba dujomis

Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinį, poilsio ir turizmo sezoną

Leidimas suteikiantis teisę transporto priemonei stovėti kelio ženklo Nr.531 „Rezervuota stovėjimo vieta“

Leidimas organizuoti atrakcionus

Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA)

Komerciniais tikslais išleistų fonogramų panaudojimo viešam paskelbimui sutartis (AGATA)

Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA)

Muzikos kūrinių panaudojimo viešam paskelbimui autorinė licencinė sutartis (LATGA)

Lietuvos teismo ekspertizės centras

Teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimas

Lietuvos darbo birža prie SADM

Socialinės/neįgaliųjų socialinės įmonės statuso juridiniams asmenims suteikimas, socialinės/neįgaliųjų socialinės įmonės pažymėjimo/dublikato išdavimas

Profesinio mokymo teikėjų sąrašų pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas tvirtinimas

Studijų kokybės vertinimo centras

Užsienio kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, akademinis pripažinimas

Vykdomų studijų programų išorinis įvertinimas

Vykdomų studijų programų akreditavimas

Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimas ir akreditavimas

Dokumentų dėl leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą vertinimas

Aukštųjų mokyklų akreditavimas

Kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą ir įgytų pagal užsienio švietimo programas, dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas

Lietuvos Metrologijos inspekcija

Leidimas ženklinti fasuotas prekes "e" ženklu

Leidimas ženklinti matavimo indus "3" ženklu

Leidimas sumažinti bandymų skaičių

VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras

Statybos produktų ir Statybos produktų gamybos kontrolės sistemų sertifikatas

Statybos srityje dirbančių įmonių atestatas

Statybos specialisto atestatas

Pastatų energinio naudingumo ekspertų atestatas

Pastato garso klasės sertifikatas

Garso klasifikavimo protokolas

Muitinės departamentas

Muitinės tarpininko registravimo liudijimas