Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos fiziniam asmeniui išdavimas

Leidimo kodas:: PAS29891

Pareiškėjas – fizinis asmuo, kuris ketina verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla Lietuvoje. Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos rūšys: 1) privalomasis pirmosios pagalbos mokymas; 2) privalomasis higienos įgūdžių mokymas; 3) privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai; 4) visuomenės sveikatos saugos ekspertizė; 5) poveikio visuomenės sveikatai vertinimas; 6) kenkėjų kontrolė (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija). Kiekvienai licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklos rūšiai vykdyti išduodama atskira licencija. Pareiškėjas sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos paraišką išduoti visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją (-as) ir atitinkamus dokumentus* lietuvių kalba arba išverstus į lietuvių kalbą pateikia Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT). Pareiškėjas dokumentus licencijai gauti pateikia tiesiogiai arba siunčia paštu ar per kurjerį. Dokumentus pateikti ir paraišką užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka. Fizinio asmens pateikiamos dokumentų kopijos (kiekvienas lapas) turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Licencija atiduodama pareiškėjui asmeniškai, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba jo atstovui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą. Licencija atiduodama pasirašytinai ir įsitikinus, kad pareiškėjas yra sumokėjęs nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. Pateikiami šie dokumentai lietuvių kalba arba išversti į lietuvių kalbą: • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos paraiška išduoti visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją – žr. šio aprašymo 12 punktą; • **galiojančio asmens paso ar asmens tapatybės kortelės, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Bendrijoje arba leidimų laikinai gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje ar kito asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopiją (-as); • **dokumento (-ų), patvirtinančio (-čių) vardo, pavardės, jei jie nesutampa su nurodytais dokumentuose, keitimą, kopiją (-as); • **dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo patirtį; • **galiojančios medicinos ar bendrosios slaugos praktikos licencijos kopiją (-as); • turimų priemonių ir įrangos sąrašą, patvirtintą pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir įrodantį, kad fizinis asmuo turi Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąraše, patvirtintame sveikatos apsaugos ministro, nurodytas atitinkamai licencijuojamai veiklos rūšiai privalomas priemones ir įrangą. PASTABA. ** – pateikiamos tik teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos. Fizinis asmuo vietoj šių nurodytų dokumentų turi teisę pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis yra įvykdęs tokius pačius ar iš esmės panašius reikalavimus ar sąlygas, nustatytas licencijai gauti, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir jų laikosi. Fizinis asmuo, turintis kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotą licenciją ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę verstis atitinkamos rūšies visuomenės sveikatos priežiūros veikla, VASPVT turi pateikti jo kopiją. Jeigu dėl licencijos išdavimo kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei pareiškėjas pageidauja, kad išduota licencija jam būtų atsiųsta paštu, kartu su paraiška išduoti visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją, jis pateikia nustatytos formos prašymą atsiųsti licenciją – žr. šio aprašymo 12 punktą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas licenciją išduodančiai institucijai* pateikia paraišką išduoti visuomenės sveikatos priežiūros licenciją ir reikalingus dokumentus; 2. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokestį; 3. Licenciją išduodanti institucija nagrinėja pateiktą paraišką ir dokumentus; 4. Licenciją išduodanti institucija priima sprendimą išduoti licenciją; 5. Licenciją išduodanti institucija priima sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą; 6. Licenciją išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą; 7. Licenciją išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimą; 8. Licenciją išduodanti institucija priima sprendimą išduoti licencijos dublikatą; 9. Licenciją išduodanti institucija priima sprendimą patikslinti licenciją; 10. Licenciją išduodanti institucija priima sprendimą dėl kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotų licencijų ar kitų dokumentų, suteikiančių teisę verstis atitinkamų rūšių visuomenės sveikatos priežiūros veikla, taip pat kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įvykdytų reikalavimų ar sąlygų, būtinų licencijai gauti, pripažinimo Lietuvos Respublikoje; 11. Licenciją išduodanti institucija registruoja išduotas licencijas; * Licenciją išduodanti institucija – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
VSPIL.pdf
Mokesčiai
30.0 (EUR) - 30 (Kalendorinės dienos)
Asiimant licenciją išdavimo vietoje.

Licencija išduodama arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti licenciją pateikiamas fiziniam asmeniui per 30 dienų nuo visų licencijai gauti pateiktų dokumentų gavimo VASPVT dienos. Į šį terminą neįskaitomas laikotarpis, per kurį pareiškėjas pateikia trūkstamus dokumentus. Jeigu nagrinėjant fizinio asmens pateiktus dokumentus nustatoma trūkumų, VASPVT ne vėliau kaip per 20 dienų nuo paraiškos išduoti licenciją (-as) gavimo dienos raštu praneša fiziniam asmeniui apie nustatytus trūkumus ir nurodo, kad šie trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 90 dienų nuo VASPVT rašytinio pranešimo apie nustatytus trūkumus gavimo dienos.
37.0 (EUR) - 30 (Kalendorinės dienos)
Sunčiant licenciją paštu.

Licencija išduodama arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti licenciją pateikiamas fiziniam asmeniui per 30 dienų nuo visų licencijai gauti pateiktų dokumentų gavimo VASPVT dienos. Į šį terminą neįskaitomas laikotarpis, per kurį pareiškėjas pateikia trūkstamus dokumentus. Jeigu nagrinėjant fizinio asmens pateiktus dokumentus nustatoma trūkumų, VASPVT ne vėliau kaip per 20 dienų nuo paraiškos išduoti licenciją (-as) gavimo dienos raštu praneša fiziniam asmeniui apie nustatytus trūkumus ir nurodo, kad šie trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 90 dienų nuo VASPVT rašytinio pranešimo apie nustatytus trūkumus gavimo dienos.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5754
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
1. užpildyta nustatytos formos paraišką išduoti licenciją (-as), 2. galiojančio asmens paso ar asmens tapatybės kortelės, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Bendrijoje arba leidimų laikinai gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje ar kito asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopiją (-as); 3. dokumento (-ų), patvirtinančio (-čių) vardo, pavardės, jei jie nesutampa su nurodytais dokumentuose, keitimą, kopiją (-as); 4. dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo patirtį, atitinkančius įsakymo Nr. V-868 VI skyriuje nurodytus kvalifikacinius reikalavimus fiziniams asmenims, siekiantiems verstis atitinkamos rūšies visuomenės sveikatos priežiūros veikla; 5. galiojančios medicinos ar bendrosios slaugos praktikos licencijos, atitinkančios įsakymo Nr. V-868 VI skyriuje nurodytus kvalifikacinius reikalavimus fiziniams asmenims, siekiantiems verstis atitinkamos rūšies visuomenės sveikatos priežiūros veikla, kopiją (-as); 6. turimų priemonių ir įrangos sąrašą, patvirtintą pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir įrodantį, kad fizinis asmuo turi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-713 (Žin., 2009, Nr. 107-4493) patvirtintame Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąraše nurodytas atitinkamai licencijuojamai veiklos rūšiai privalomas priemones ir įrangą. 7. fizinis asmuo vietoj šių dokumentų turi teisę pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis yra įvykdęs tokius pačius ar iš esmės panašius reikalavimus ar sąlygas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir jų laikosi. Reikalavimai dokumentams: 1. dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba (arba išversti į lietuvių kalbą); 2. pateikiamos dokumentų kopijos (kiekvienas lapas) turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka; 3. pareiškėjas dokumentus licencijai (-oms) gauti pateikia tiesiogiai arba siunčia paštu ar per kurjerį. Pareiškėjo dokumentus pateikti ir paraišką užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę jam atstovauti teisės aktų nustatyta tvarka; 4. fizinis asmuo, turintis kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotą licenciją ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę verstis atitinkamos rūšies visuomenės sveikatos priežiūros veikla, Akreditavimo tarnybai turi pateikti jo kopiją. Akreditavimo tarnyba per 30 dienų nustačiusi, kad fizinis asmuo licencijai ar kitam dokumentui, suteikiančiam teisę verstis atitinkamos rūšies licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla, gauti yra įvykdęs tokius pačius ar iš esmės panašius reikalavimus ar sąlygas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir jų laikosi, raštiškai pripažįsta minėtą dokumentą Lietuvos Respublikoje, leisdama verstis atitinkamos rūšies visuomenės sveikatos priežiūros veikla. Valstybės rinkliavos už licencijos, suteikiančios fiziniam asmeniui teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla, išdavimą dydis priklauso nuo to, ar licenciją atsiimsite išdavimo vietoje (pats (-i) ar Jūsų įgaliotas asmuo), ar ji bus siunčiama paštu:
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Artūras Šimkus, Vyriausiasis specialistas
arturas.simkus@vaspvt.gov.lt, +37052615177

Renata Ustilaitė, Vyriausioji specialistė
renata.ustilaite@vaspvt.gov.lt, +37052615177

Jolanta Armonienė, Vyriausioji specialistė
jolanta.armoniene@vaspvt.gov.lt, +37052615177

Vitalija Daukšienė, Vyriausioji specialistė
vitalija.dauksiene@vaspvt.gov.lt, +37052615177

Audronė Strakšienė, Vyriausioji specialistė
audrone.straksiene@vaspvt.gov.lt, +37052615177

Laimutė Miškinienė, Vyriausioji specialistė
laimute.miskiniene@vaspvt.gov.lt, +37052615177

Papildoma informacija
Paslauga galutinė. Jei pareiškėjas ar jo atstovas kreipiasi tiesiogiai, kartu su išvardytais dokumentais pateikia ir jų kopijas, jeigu reikia, ir autentiškus jų vertimus į lietuvių kalbą arba tik patvirtintas dokumentų kopijas ir, jeigu reikia, autentiškus jų vertimus į lietuvių kalbą. Jei dokumentai siunčiami paštu ar per kurjerį, turi būti pateiktos patvirtintos dokumentų kopijos ir, jeigu reikia, autentiški dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Pateikiamos dokumentų kopijos turi turėti kopijos tikrumo žymą. Tikrumo žymą sudaro žodžiai „Kopija tikra“, dokumento kopijos tikrumą tvirtinančio įstaigos vadovo ar kito tokius įgaliojimus turinčio asmens pareigų pavadinimas, parašas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data. Jei dokumentas susideda iš kelių lapų, šiuos reikalavimus atitinkanti tikrumo žyma rašoma tik paskutiniame lape, o kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote nurodoma: „Kopija tikra“ ir pasirašoma.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu