Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto licencija

Leidimo kodas:: PAS29891

Išduodamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijo Verstis privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu. Verstis privalomuoju higienos įgūdžių mokymu. Verstis privalomuoju mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai. Verstis visuomenės sveikatos saugos ekspertize. Verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu. Verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija).
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas licenciją išduodančiai institucijai* pateikia paraišką išduoti visuomenės sveikatos priežiūros licenciją ir reikalingus dokumentus; 2. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokestį; 3. Licenciją išduodanti institucija nagrinėja pateiktą paraišką ir dokumentus; 4. Licenciją išduodanti institucija priima sprendimą išduoti licenciją; 5. Licenciją išduodanti institucija priima sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą; 6. Licenciją išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą; 7. Licenciją išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimą; 8. Licenciją išduodanti institucija priima sprendimą išduoti licencijos dublikatą; 9. Licenciją išduodanti institucija priima sprendimą patikslinti licenciją; 10. Licenciją išduodanti institucija priima sprendimą dėl kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotų licencijų ar kitų dokumentų, suteikiančių teisę verstis atitinkamų rūšių visuomenės sveikatos priežiūros veikla, taip pat kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įvykdytų reikalavimų ar sąlygų, būtinų licencijai gauti, pripažinimo Lietuvos Respublikoje; 11. Licenciją išduodanti institucija registruoja išduotas licencijas; * Licenciją išduodanti institucija – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Terminai
0
1. Licenciją išduodanti institucija išduoda licenciją arba pateikia pareiškėjui rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją per 30 dienų nuo visų licencijai gauti pateiktų dokumentų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos. Jeigu nagrinėjant pareiškėjo pateiktus dokumentus, nustatoma trūkumų, Akreditavimo tarnyba ne vėliau kaip per 20 dienų nuo paraiškos išduoti licenciją gavimo dienos raštu praneša pareiškėjui apie nustatytus trūkumus. Trūkumus pareiškėjas turi pašalinti ne vėliau kaip per 90 dienų nuo Akreditavimo tarnybos rašytinio pranešimo apie nustatytus trūkumus gavimo dienos. 2. Licenciją išduodanti institucija patikslina licenciją arba pateikia pareiškėjui rašytinį motyvuotą atsisakymą patikslinti licenciją per 20 dienų nuo paraiškos patikslinti licenciją gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos. Jeigu pateikti neteisingi duomenys, ne visi reikiami ar netinkamai įforminti dokumentai, licencijas išduodanti institucija ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paraiškos patikslinti licenciją gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos raštu praneša licencijos turėtojui apie nustatytus trūkumus. Trūkumus licencijos turėtojas turi pašalinti ne vėliau kaip per 90 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos rašytinio pranešimo apie nustatytus trūkumus gavimo dienos. Pašalinus trūkumus, patikslinta licencija išduodama arba rašytinis motyvuotas atsisakymas patikslinti licenciją licencijos turėtojui pateikiamas per 20 dienų nuo visų reikiamų ir tinkamai įformintų patikslintų dokumentų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos. 3. Licencijos dublikatas išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti licencijos dublikatą pateikiamas per 10 dienų nuo nurodytų dokumentų pateikimo dienos. Jei, įvertinus licencijos turėtojo licencijos dublikatui išduoti pateiktus dokumentus, nustatoma trūkumų, Akreditavimo tarnyba ne vėliau kaip per 5 dienas nuo paraiškos išduoti licencijos dublikatą gavimo dienos raštu praneša licencijos turėtojui apie nustatytus trūkumus. Trūkumus licencijos turėtojas turi pašalinti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Akreditavimo tarnybos pateikto rašytinio pranešimo apie nustatytus trūkumus gavimo dienos. 4. Akreditavimo tarnyba gali sustabdyti licencijos verstis visų ar atskirų rūšių licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla galiojimą ne ilgiau kaip 90 dienų. 5. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą pateikiamas per 30 dienų nuo visų nurodytų dokumentų gavimo Akreditavimo tarnyboje dienos, įvertinus pateiktus dokumentus ir nustačius, kad licencijos, kurios galiojimas sustabdytas, turėtojas pašalino visus licencijuojamos veiklos sąlygų neatitikimus ar pažeidimus. 6. Akreditavimo tarnyba apie licencijos galiojimo panaikinimą licencijos turėtojui praneša raštu per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. 7. Akreditavimo tarnyba per 30 dienų priima sprendimą dėl kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotų licencijų ar kitų dokumentų, suteikiančių teisę verstis atitinkamų rūšių visuomenės sveikatos priežiūros veikla, taip pat kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įvykdytų reikalavimų ar sąlygų, būtinų licencijai gauti, pripažinimo Lietuvos Respublikoje.
Mokesčiai

už licencijos išdavimą: - atsiimant licenciją išdavimo vietoje - 23 EUR / 79,41 Lt; - siunčiant licenciją paštu - 29 EUR / 100,13 Lt; už licencijos dublikato išdavimą: - atsiimant licenciją išdavimo vietoje - 13 EUR / 44,89 Lt - siunčiant licenciją paštu - 20 EUR / 69,06 Lt; už licencijos patikslinimą: - atsiimant licenciją išdavimo vietoje - 16 EUR / 55,24 Lt; - siunčiant licenciją paštu - 23 EUR / 79,41 Lt.

Reikalingi dokumentai
• sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos paraiška išduoti visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją; • *galiojančio asmens paso ar asmens tapatybės kortelės, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Bendrijoje arba leidimų laikinai gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje ar kito asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopiją (-as); • *dokumento (-ų), patvirtinančio (-čių) vardo, pavardės, jei jie nesutampa su nurodytais dokumentuose, keitimą, kopiją (-as); • *dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo patirtį; • * galiojančios medicinos ar bendrosios slaugos praktikos licencijos kopiją (-as); • turimų priemonių ir įrangos sąrašą, patvirtintą pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir įrodantį, kad fizinis asmuo turi Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąraše, patvirtintame sveikatos apsaugos ministro, nurodytas atitinkamai licencijuojamai veiklos rūšiai privalomas priemones ir įrangą. • vietoj šių aukščiau nurodytų dokumentų pareiškėjas turi teisę pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis yra įvykdęs tokius pačius ar iš esmės panašius reikalavimus ar sąlygas, kaip Nuostatuose nustatytos sąlygos licencijai (-oms) gauti, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir jų laikosi. • pareiškėjas, turintis kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotą licenciją ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę verstis atitinkamos rūšies visuomenės sveikatos priežiūros veikla, Akreditavimo tarnybai pateikia jo kopiją. PASTABA. * – pateikiamos tik teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos. Jeigu dėl licencijos išdavimo kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei pareiškėjas pageidauja, kad išduota licencija jam būtų atsiųsta paštu, kartu su paraiška išduoti
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu