Viešojo vandens tiekimo licencija

Leidimo kodas:: PAS29817

Suteikiantis teisę verstis viešojo vandens tiekimo veikla (Viešasis vandens tiekėjas valstybės ar savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojama įmonė, turinti teisės aktų nustatyta tvarka įgytą teisę ir pareigą vykdyti viešąjį vandens tiekimą savivaldybės (kelių savivaldybių) viešojo vandens tiekimo teritorijose (viešojo vandens tiekimo regionuose).
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Norėdama gauti ar pakeisti licenciją, įmonė pateikia prašymą. 2. Licenciją išduodanti institucija nustato, ar įmonė, norinti gauti ar pakeisti licenciją, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus tuos atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir vykdo įsipareigojimus muitinei. Dėl to licenciją išduodanti institucija per 5 dienas nuo prašymo ir reikiamų dokumentų gavimo dienos pateikia atsakingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms prašymą pateikti pažymas apie įmones, pageidaujančias įsigyti ar pakeisti licencijas. Valstybės institucijos ir įstaigos, gavusios licenciją išduodančios institucijos prašymą pateikti pažymą apie įmones, pageidaujančias įsigyti ar pakeisti licencijas, privalo per 15 dienų pateikti komisijai prašyme nurodytus duomenis. 3. Licenciją išduodanti institucija, prašymą ir reikiamus dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka licencijų išdavimo reikalavimus. Jeigu įmonė pateikė ne visus, klaidingus ar neteisingai užpildytus duomenis, arba įmonės pateiktų duomenų nepakanka nustatyti, ar dokumentai atitinka licencijų išdavimo reikalavimus, licenciją išduodanti institucija per 15 dienų nuo dokumentų pateikimo dienos turi nurodyti įmonei, kad ši pateiktų papildomus duomenis ar dokumentus. Įmonė licenciją išduodančios institucijos nurodytus duomenis ar dokumentus turi pateikti per 5 dienas nuo šio nurodymo gavimo dienos. 4. Licencija išduodama, jeigu įmonė atitinka visus šiuos reikalavimus: 4.1. Įmonė viešojo vandens tiekimo teritorijoje nuosavybės ar patikėjimo teise valdo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, kurios reikia viešajam vandens tiekimui vykdyti. Įmonė, kuri vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą valdo ne nuosavybės ar patikėjimo teise, gali gauti licenciją, jeigu jos įstatinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 5 procentai jos pagal sudarytą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos ir panašiai) sutartį valdomo ir nuosavybės ar patikėjimo teise valdomo turto vertės. 4.2. Įmonė turi atitinkamus padalinius (specialistus), kurie galėtų organizuoti ir vykdyti geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą pagal šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus, arba yra sudariusi sutartį dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo su kita įmone, kuri turi nurodytus padalinius (specialistus) ir sutinka vykdyti geriamojo vandens tiekimą ir tvarkyti nuotekas pagal šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus. 4.3. Įmonė turi reikiamus įrengimus ir priemones, būtinus vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui vykdyti. 4.4. Įmonė yra laimėjusi savivaldybės institucijos organizuojamą konkursą viešajam vandens tiekimui vykdyti, išskyrus Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytą atvejį. 5. Komisija sprendimą išduoti ar pakeisti licenciją grindžia gautų dokumentų pagrindu. Pagal dokumentuose pateiktus duomenis ir licenciją išduodančios institucijos patvirtintą Įmonės techninių, finansinių ir vadybinių pajėgumų įvertinimo tvarkos aprašą turi būti įvertinti įmonės techniniai, finansiniai ir vadybiniai pajėgumai, leidžiantys vykdyti licencijuojamą veiklą. 6. Licenciją išduodanti institucija per 30 dienų nuo dokumentų gavimo privalo išduoti licenciją arba ją pakeisti, arba pateikti įmonei motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti ar pakeisti licenciją.
Terminai
0
1. Įmonė, reorganizuota pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 1 dalį, prašymą išduoti ar pakeisti viešojo vandens tiekimo licenciją regione komisijai pateikia per 6 mėnesius nuo reorganizavimo pabaigos. 2. Licenciją išduodanti institucija privalo nustatyti, ar įmonė, norinti gauti ar pakeisti licenciją, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus tuos atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir vykdo įsipareigojimus muitinei. Dėl to licenciją išduodanti įmonė per 5 dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos pateikia atsakingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms prašymą pateikti pažymas apie įmones, pageidaujančias įsigyti ar pakeisti licencijas. Valstybės institucijos ir įstaigos, gavusios komisijos prašymą pateikti pažymą apie įmones, pageidaujančias įsigyti ar pakeisti licencijas, privalo per 15 dienų pateikti komisijai prašyme nurodytus duomenis. 3. Licenciją išduodanti institucija, gavusi prašymą išduoti licenciją ir dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka licencijų išdavimo reikalavimus. Jeigu įmonė pateikė ne visus, klaidingus ar neteisingai užpildytus duomenis, arba įmonės pateiktų duomenų nepakanka nustatyti, ar dokumentai atitinka licencijų išdavimo reikalavimus, licenciją išduodanti institucija per 15 dienų nuo dokumentų pateikimo dienos turi nurodyti įmonei, kad ši pateiktų papildomus duomenis ar dokumentus. Įmonė licenciją išduodančios institucijos nurodytus duomenis ar dokumentus turi pateikti per 5 dienas nuo šio nurodymo gavimo dienos. 4. Licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pasikeitimų pateikti licenciją išduodančiai institucijai rašytinį prašymą pakeisti licenciją ir dokumentų, patvirtinančių licencijoje nurodytų duomenų pasikeitimą, patvirtintas kopijas. 5. Licenciją išduodanti institucija per 30 dienų nuo visų dokumentų gavimo privalo išduoti licenciją arba ją pakeisti, arba pateikti įmonei motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti ar pakeisti licenciją. 6. Įmonė, praradusi licencijos originalą, komisijai pateikia prašymą išduoti licencijos dublikatą. Kartu su prašymu pateikiama viename iš nacionalinių dienraščių išspausdinto skelbimo apie prarastą licenciją kopija. Komisija per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo išduoda licencijos dublikatą su žyma Dublikatas.
Mokesčiai

Išdavimas - 579,24 Eur (2000 Lt); Pakeitimas - 289,62 Eur (1000 Lt); Dublikato išdavimas - 43,44 Eur (150 Lt).

Reikalingi dokumentai
Prašymas. Prašyme turi būti nurodytas įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono ir fakso numeriai, veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas, šios įmonės vadovo vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris. Įmonės registravimo pažymėjimo ir įmonės įstatų kopijos, patvirtintos įmonės vadovo parašu ir įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti. Informacija, patvirtinanti, kad įmonė viešojo vandens tiekimo teritorijoje nuosavybės ar patikėjimo teise valdo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, kurios reikia viešajam vandens tiekimui vykdyti. Įmonė, kuri vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą valdo ne nuosavybės ar patikėjimo teise, gali gauti licenciją, jeigu jos įstatinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 5 procentai jos pagal sudarytą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos ir panašiai) sutartį valdomo ir nuosavybės ar patikėjimo teise valdomo turto vertės. Informacija, patvirtinanti, kad įmonė turi atitinkamus padalinius (specialistus), kurie galėtų organizuoti ir vykdyti geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą pagal Taisyklėse nustatytus reikalavimus, arba yra sudariusi sutartį dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo su kita įmone, kuri turi nurodytus padalinius (specialistus) ir sutinka vykdyti geriamojo vandens tiekimą ir tvarkyti nuotekas pagal Taisyklėse nustatytus reikalavimus. Informacija, patvirtinanti, kad įmonė turi reikiamus įrengimus ir priemones, būtinus vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui vykdyti. Informacija, patvirtinanti, kad įmonė yra laimėjusi savivaldybės institucijos organizuojamą konkursą viešajam vandens tiekimui vykdyti, išskyrus Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytą atvejį. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pažyma apie sumokėtus mokesčius. Valstybinio socialinio draudimo fondo pažyma apie sumokėtus mokesčius. Muitinės pažyma apie įsipareigojimų vykdymą. Dokumentas, patvirtinantis nustatyto dydžio užmokesčio už licencijų išdavimą, pakeitimą įmonės iniciatyva ar dublikatų išdavimą sumokėjimą.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu