Vienkartinis leidimas purkšti augalų apsaugos produktus iš oro

Leidimo kodas:: PAS30528

Fizinis ar juridinis asmuo norėdamas purkšti augalų apsaugos produktus iš oro turi pateikti laisvos formos prašymą ir papildomus dokumentus Aplinkos apsaugos agentūrai registruotu laišku, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, ar pačiai Agentūrai. Agentūra, išnagrinėjusi prašymą, priima spendimą išduoti leidimą ar jo neišduoti.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Būtini veiksmai suteikti paslaugą: http://gamta.lt/files/SAAA9a16052610050.pdf
Terminai
5 (Darbo dienos)
Per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, būtinų leidimui gauti, pateikimo.
Reikalingi dokumentai
Prašymas pildomas laisva forma. Prašyme turi būti nurodoma: 1. Fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas. 2. Augalų apsaugos produktų operatoriaus, purškiančio augalų apsaugos produktus iš oro, vardas ir pavardė; 3. Augalų apsaugos produktais apdorojamų augalų pavadinimas. 4. Planuojamo purškimo iš oro laikas ir vieta; augalų apsaugos produktais apdorojamas plotas; 5. Iš oro purškiamo augalų apsaugos produkto pavadinimas ir kiekis. 6. Įsipareigojimas taikyti specialias rizikos valdymo priemones, nurodytas augalų apsaugos produktų etiketėje, kad būtų apsaugota aplinka ir žmonių sveikata nuo neigiamo augalų apsaugos produktų poveikio. 7. Informacija, kad purškiant augalų apsaugos produktus iš oro poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai bus mažesnis negu naudojant antžeminę augalų apsaugos produktų purškimo įrangą ir kad kenksmingųjų organizmų kitais būdais neįmanoma sunaikinti ar kontroliuoti jų plitimą naudojant antžeminę augalų apsaugos produktų purškimo įrangą. 8. Informacija, kad purškiant augalų apsaugos produktus iš oro poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai bus mažesnis, negu naudojant antžeminę augalų apsaugos produktų purškimo įrangą ir kad kenksmingų organizmų kitais būdais neįmanoma sunaikinti ar kontroliuoti jų plitimą naudojant antžeminę augalų apsaugos produktų purškimo įrangą.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Justina Černienė, Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento direktorė
aaa@aaa.am.lt, +37070662041

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Agentūra privalo patikrinti prašyme išduoti leidimą nurodytus fizinio asmens tapatybės duomenis Lietuvos Respublikos gyventojų registre, Civilinės aviacijos administracijos interneto tinklalapyje, ar fiziniai ar juridiniai asmenys turi Civilinės aviacijos administracijos Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo nustatyta tvarka išduotą pažymėjimą, kurio reikia specialiesiems aviacijos darbams atlikti. Jeigu vertinant pateiktus dokumentus nustatoma, kad jie nevisiškai ar neteisingai užpildyti, neatitinka jiems nustatytų reikalavimų, juose pateikta netiksli ar klaidinga informacija, Aplinkos ministerijos įgaliota institucija nedelsdama praneša pareiškėjui apie nustatytus trūkumus ir nustato ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti. Jeigu nustatyti trūkumai neištaisomi per nustatytą laiką, prašymas nenagrinėjamas ir leidimas neišduodamas. Leidimas išduodamas fiziniams ir juridiniams asmenims, jeigu įvykdytos Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 12 str. 5-7 d. nurodytos sąlygos. Leidimas išduodamas fiziniam arba juridiniam asmeniui Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatyta elektronine forma. Agentūra per vieną darbo dieną nuo sprendimo dėl leidimo išdavimo priėmimo ir panaikinti leidimo galiojimą informuoja Tarnybą apie išduotą / neišduotą leidimą ir pateikia leidimo elektroninę kopiją, skelbia informaciją apie išduotą leidimą portale www.verslovartai.lt. Leidimo purkšti augalų apsaugos produktus iš oro turėtojas gali suteikti šią paslaugą tik leidime nurodytoje teritorijoje. Leidimas išduodamas purkšti vienąkart. Agentūra, gavusi leidimo turėtojo prašymą arba informaciją apie leidimo turėtojo (fizinio asmens) mirtį ar (juridinio asmens) likvidavimą, arba informaciją, kad išnyko Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 12 str. 5 d. nurodytos sąlygos, dėl kurių išduotas leidimas, priima sprendimą panaikinti leidimo galiojimą. Sprendimas panaikinti leidimo galiojimą priimamas per 5 darbo dienas nuo prašymo ar informacijos institucijoje gavimo. Agentūra apie priimtą sprendimą panaikinti leidimo galiojimą turi nedelsdama Vienkartinių leidimų purkšti augalų apsaugos produktus iš oro išdavimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1487 „Dėl Vienkartinių leidimų purkšti augalų apsaugos produktus iš oro išdavimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 4 punkte nurodytu būdu pranešti leidimo turėtojui ir nurodyti leidimo galiojimo panaikinimo motyvus.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu