Vienkartinis leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą

Leidimo kodas:: PAS30024

Dauginamosios medžiagos tiekėjas, norintis įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą sodo ir dekoratyvinių augalų dauginamąją medžiagą, sodo augalus ir daržovių dauginamąją ir sodinamąją medžiagą, išskyrus sėklą, privalo gauti vienkartinį leidimą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Dauginamosios medžiagos tiekėjai (toliau - tiekėjas), norintys įvežti į Lietuvos Respubliką (toliau - LR) ne Europos Sąjungos (toliau - ES) valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą, Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - VATŽUM) turi nurodyti ne ES valstybes, iš kurių nori įvežti dauginamąją medžiagą. VATŽUM pateikia LR žemės ūkio ministro įsakymu sudarytai komisijai (toliau - komisija) ne ES valstybių, iš kurių tiekėjai nori įvežti į LR dauginamąją medžiagą, sąrašą. Komisija priima sprendimą, kuriose ne ES valstybėse bus nustatoma, ar dauginamosios medžiagos dauginimą ir sertifikavimą reglamentuojantys teisės aktai (toliau - reglamentuojantys teisės aktai) atitinka LR žemės ūkio ministro įsakymais patvirtintus Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų, Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išskyrus sėklą, reikalavimų aprašus ir Privalomuosius dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimus (toliau - privalomieji reikalavimai), taikomus LR. Tiekėjai, vadovaudamiesi komisijos sprendimu, VATŽUM turi pateikti reglamentuojančius teisės aktus (tiekėjo įsipareigojimai, augalų tapatumo požymiai, sveikatingumas, fasavimas, pakavimas, ženklinimas, kontrolės priemonės ir kt.) ne ES valstybėse. VATŽUM per 6 mėnesius išnagrinėja, ar reikalavimai, nurodyti reglamentuojančiuose teisės aktuose, visais atžvilgiais atitinka privalomuosius reikalavimus, taikomus LR. VATŽUM gali pareikalauti iš tiekėjo papildomų dokumentų ar oficialių ne ES valstybių institucijų patvirtintų dokumentų, susijusių su dauginamosios medžiagos dauginimu ir sertifikavimu. VATŽUM, išnagrinėjusi ne ES valstybių teisės aktus, komisijai pateikia ataskaitą dėl ne ES valstybių, kuriose reglamentuojantys teisės aktai atitinka privalomuosius reikalavimus, taikomus LR. Komisija, išnagrinėjusi VATŽUM pateiktą ataskaitą, priima sprendimą dėl vienkartinių leidimų įvežti į LR ne ES valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą (toliau - vienkartinis leidimas) išdavimo. Vienkartinį leidimą pasirašo VATŽUM direktorius. Dauginamoji medžiaga gali būti įvežama tik per tuos pasienio kontrolės punktų muitinės postus, kuriuose yra fitosanitarijos postai.
Terminai
0
1. VATŽUM per 6 mėnesius išnagrinėja, ar reikalavimai, nurodyti teisės aktuose, reglamentuojančiuose dauginamosios medžiagos dauginimą ir sertifikavimą ne ES valstybėse, visais atžvilgiais atitinka privalomuosius reikalavimus, taikomus LR. 2. VATŽUM ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo datos priimamas sprendimas dėl vienkartinio leidimo išdavimo. 3. Dauginamosios medžiagos tiekėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu arba elektroniniu paštu informuoti VATŽUM apie dauginamąją medžiagą, įvežtą į LR su vienkartiniu leidimu.
Mokesčiai

-

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu