Vienkartinio terminuoto leidimo vykti į pasienio juostą išdavimas

Leidimo kodas:: PAS528

Asmenys, norintys gauti leidimą vykti į pasienio juostą, teikia rašytinius prašymus (asmeniškai atvykę, atsiuntę paštu ar per pasiuntinį, arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroniniu būdu.) VSAT centrinei įstaigai arba struktūriniam padaliniui. Apie priimtą sprendimą išduoti arba atsisakyti išduoti leidimą vykti į pasienio juostą pareiškėjas informuojamas telefonu, raštu ar teisės aktų nustatyta tvarka elektroniniu būdu. Leidimas vykti į pasienio juostą asmeniui įteikiamas atvykus į VSAT centrinę įstaigą ar struktūrinį padalinį. Prašymą išduoti leidimą vykti į pasienio juostą juridinio asmens darbuotojams gali pateikti juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu leidimas vykti į pasienio juostą išduodamas juridiniam asmeniui atlikti darbus pasienio juostoje, tuomet juridinio asmens darbuotojams atskiri leidimai gali būti neišduodami (šiuo atveju juridinis asmuo pateikia darbuotojų, kurie atliks darbus pasienio juostoje, sąrašus).
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
  • 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (OL 2006 L 105, p. 1); Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 42-1192); Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 92-2848); Viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975); Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 (Žin., 2001, Nr. 18-556; 2008, Nr. 40-1459); Pasienio teisinio režimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 598 (Žin., 2002, Nr. 46-1755; 2008, Nr. 11-383); Vienkartinių terminuotų vykimo bei vienkartinių terminuotų buvimo pasienio ruožo vidaus vandenyse leidimų pavyzdžių ir išdavimo tvarka, patvirtinta Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2001 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 497 (Žin., 2002, Nr. 117-5289, Nr. 118; 2008, Nr. 58-2195).
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmenys, kreipdamiesi dėl leidimo vykti į pasienio juostą išdavimo, pateikia prašymą, kuriame turi nurodyti šiuos duomeni - vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą (jei nėra asmens kodo), pilietybę; - asmens tapatybę (ir teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje, kai asmuo nėra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių pilietis ar kai asmuo nesinaudoja Bendrijos laisvo judėjimo teise) patvirtinančio dokumento pavadinimą, seriją ir numerį; - gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį (juridiniai asmenys prašyme papildomai nurodo juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinę); - pasienio juostos teritoriją, į kurią pageidaujama atvykti, atvykimo trukmę ir (ar) datą; - buvimo pasienio juostoje tikslą; - transporto priemonės, su kuria planuojama atvykti į pasienio juostą, modelį, markę ar tipą, valstybinį numerį; Asmeniui atsiimant išduodamą leidimą vykti į pasienio juostą, pateiktiems duomenims patikrinti VSAT įgaliotam valstybės tarnautojui pateikiam - asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; - transporto priemonės registracijos dokumentas ir vairuotojo pažymėjimas (jeigu planuojama atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje su transporto priemone); - užsieniečiai papildomai pateikia teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus.
Terminai
3 (Darbo dienos)
Reikalingi dokumentai
Jei prašymą įmonės vardu pildo darbuotojas, tuomet jis privalo pateikti įmonės vadovo išduotą įgaliojimą.
Prašymo forma
Užpildomas prašymas išduoti leidimą atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje ar leidimą verskis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Rolandas Volskis, Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyresnysis specialistas
rolandas.volskis@vsat.vrm.lt, +3702719317

Marek Klimuk, Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyriausiasis specialistas
marek.klimuk@vsat.vrm.lt

Arūnas Tamulevičius, Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyriausiasis specialistas
arunas.tamulevicius@vsat.vrm.lt, +3702719336

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Kontaktai asmenų, kurie išduoda leidimu http://www.pasienis.lt/index.php?2435738590
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu