Vienkartinio terminuoto leidimo atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje išdavimas

Leidimo kodas:: PAS525

Asmenys, norintys gauti vienkartinį terminuotą ar nuolatinį leidimą (toliau leidimas), teikia rašytinius prašymus (pagal nustatytą pavyzdinę formą) atvykę į VSAT struktūrinį padalinį arba elektroninėmis priemonėmis. VSAT struktūriniuose padaliniuose prašymus asmenys gali pateikti tik darbo dienomis, nustatytomis darbo valandomis. Apie priimtą sprendimą išduoti arba atsisakyti išduoti leidimą pareiškėjas informuojamas telefonu, raštu ar teisės aktų nustatyta tvarka elektroniniu būdu. Leidimo asmeniui pasiimti ir turėti nereikia, nes leidimai talpinami VSAT informacinėje sistemoje.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmenys, kreipdamiesi dėl leidimo išdavimo, pateikia patvirtintos pavyzdinės formos prašymą, kuriame turi nurodyti šiuos duomenis: - kokios rūšies leidimą (vienkartinį terminuotą arba nuolatinį) nori gauti; - vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą (jei asmuo neturi asmens kodo, nurodoma asmens gimimo data), pilietybę; - asmens tapatybę (ir / ar teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje) patvirtinančio dokumento pavadinimą, seriją ir numerį; - gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį; - pageidaujamą atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje teritoriją (nurodoma gyvenvietė, rajonas ar kita konkreti vieta pvz. vandens telkinio pavadinimas), trukmę ir (ar) atvykimo datą, atvykimo ir buvimo tikslą; - kartu vykstančių ir būnančių valstybės sienos apsaugos zonoje asmenų vardus, pavardes, asmens kodus (jei asmenys neturi asmens kodo, nurodomos asmenų gimimo datos). Pateikiant prašymą arba atsiimant leidimą duomenims patikrinti, VSAT ar struktūrinių padalinių įgaliotiems VSAT darbuotojams pateikiami: - asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; - asmens tapatybę ir teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantys dokumentai, kai asmuo nėra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių pilietis arba kai asmuo nesinaudoja laisvo asmenų judėjimo teise pagal Europos Sąjungos teisės aktus; - dokumentas, patvirtinantis tėvystę, motinystę, asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) (kai leidimą prašoma išduoti asmenims iki 16 metų amžiaus); - grupės vadovo, laivo kapitono (škiperio), laivavedžio ir kartu vykstančių asmenų dokumentai
Terminai
10 (Darbo dienos)
Leidimo išdavimo procesas el. būdu
Veiksmai leidimui gauti
Asmenys, kreipdamiesi dėl leidimo išdavimo, pateikia patvirtintos pavyzdinės formos prašymą per elektroninio pristatymo informacinę sistemą, kuriame turi nurodyti šiuos duomenis: - kokios rūšies leidimą (vienkartinį terminuotą arba nuolatinį) nori gauti; - vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą (jei asmuo neturi asmens kodo, nurodoma asmens gimimo data), pilietybę; - asmens tapatybę (ir / ar teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje) patvirtinančio dokumento pavadinimą, seriją ir numerį; - gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį; - pageidaujamą atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje teritoriją (nurodoma gyvenvietė, rajonas ar kita konkreti vieta pvz. vandens telkinio pavadinimas), trukmę ir (ar) atvykimo datą, atvykimo ir buvimo tikslą; - kartu vykstančių ir būnančių valstybės sienos apsaugos zonoje asmenų vardus, pavardes, asmens kodus (jei asmenys neturi asmens kodo, nurodomos asmenų gimimo datos). Pateikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, kartu su prašymu papildomai pateikiamas dokumentas, patvirtinantis tėvystę, motinystę, asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) (kai leidimą prašoma išduoti asmenims iki 16 metų amžiaus). Jei prašymą teikia juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas ir juridinio asmens vadovo pasirašytas įgaliojimas ar jo kopija.
uzsisakymo el. budu nuoseklumas.pdf
Terminai
10 (Darbo dienos)
Reikalingi dokumentai
Teikiant prašymą VSAT darbuotojui pateikiami: 1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 2. asmens tapatybę ir teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantys dokumentai, kai asmuo nėra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių pilietis arba kai asmuo nesinaudoja laisvo asmenų judėjimo teise pagal Europos Sąjungos teisės aktus; 3. leidimas verstis ūkine komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje, jeigu toks leidimas teisės aktų nustatytais atvejais yra būtinas (kai prašoma išduoti veiklos leidimą; 4. dokumentas, patvirtinantis tėvystę, motinystę, asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) (kai leidimą prašoma išduoti asmenims iki 16 metų amžiaus); 5. grupės vadovo, laivo kapitono (škiperio), laivavedžio ir kartu vykstančių asmenų dokumentai, nurodyti 1 ir 2 punktuose. Pateikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, kartu su prašymu pateikiamos 3–4 punktuose nurodytų dokumentų kopijos. Jei prašymą teikia juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas ir juridinio asmens vadovo pasirašytas įgaliojimas ar jo kopija.
Prašymo forma
Užpildomas patvirtintos pavyzdinės formos prašymas išduoti leidimą atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje ar leidimą verskis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Rolandas Volskis, Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyresnysis specialistas
rolandas.volskis@vsat.vrm.lt, +3702719317

Marek Klimuk, Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyriausiasis specialistas
marek.klimuk@vsat.vrm.lt, +3702198129

Arūnas Tamulevičius, Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyriausiasis specialistas
arunas.tamulevicius@vsat.vrm.lt, +3702719336

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Kontaktai asmenų, kurie išduoda leidimus: http://www.pasienis.lt/index.php?2435738590
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu