Vienkartinio terminuoto leidimo atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje išdavimas

Leidimo kodas:: PAS525

Asmenys, norintys gauti vienkartinį terminuotą ar nuolatinį leidimą (toliau leidimas), teikia rašytinius prašymus (asmeniškai atvykę, atsiuntę paštu, per pasiuntinį arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroniniu būdu) VSAT centrinei įstaigai arba struktūriniam padaliniui. Apie priimtą sprendimą išduoti arba atsisakyti išduoti leidimą pareiškėjas informuojamas telefonu, raštu ar teisės aktų nustatyta tvarka elektroniniu būdu. Leidimas asmeniui įteikiamas atvykus į VSAT centrinę įstaigą ar struktūrinį padalinį.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
  • 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (OL 2006 L 105, p. 1); Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 42-1192); Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 92-2848); Viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975); Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 (Žin., 2001, Nr. 18-556; 2008, Nr. 40-1459); Pasienio teisinio režimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 598 (Žin., 2002, Nr. 46-1755; 2008, Nr. 11-383); Leidimo atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje ir leidimo verstis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 454 (Žin., 2002, Nr. 96-4236; Žin., 2009, Nr. 6-198 ).
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmenys, kreipdamiesi dėl leidimo išdavimo, pateikia prašymą, kuriame turi nurodyti šiuos duomeni - kokios rūšies leidimą (vienkartinį terminuotą arba nuolatinį) nori gauti; - vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą (jei nėra asmens kodo), pilietybę; - asmens tapatybę (ir teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje, kai asmuo nėra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių pilietis ar kai asmuo nesinaudoja Bendrijos laisvo judėjimo teise) patvirtinančio dokumento pavadinimą, seriją ir numerį; - gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį; - valstybės sienos apsaugos zonos teritoriją, į kurią pageidaujama atvykti ir būti, atvykimo ir buvimo tikslą, trukmę; - transporto priemonės, su kuria planuojama atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje, modelį, markę ar tipą, valstybinį numerį; - kartu vykstančių ir būnančių valstybės sienos apsaugos zonoje asmenų vardus, pavardes, asmens kodus ar gimimo datas, jei nėra asmens kodų. Pateikiant prašymą arba atsiimant leidimą duomenims patikrinti, VSAT ar struktūrinių padalinių įgaliotiems valstybės tarnautojams pateikiam - asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; - transporto priemonės registracijos dokumentas ir vairuotojo pažymėjimas (jeigu planuojama atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje su transporto priemone); - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo dirba arba gyvena valstybės sienos apsaugos zonoje arba yra nekilnojamojo turto savininkas ar naudotojas (tik išduodant nuolatinius leidimus atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje); - teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas, kai asmuo nėra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių pilietis ar kai asmuo nesinaudoja Bendrijos laisvo judėjimo teise; - grupės vadovo, laivo kapitono (škiperio), laivavedžio ir kartu vykstančių asmenų dokumentai; grupės (laivo įgulos) sąrašas.
Terminai
5 (Darbo dienos)
Centrinėje įstaigoje leidimas išduodamas per 5 darbo dienas, o VSAT struktūriniuose padaliniuose per 3 darbo dienas
Reikalingi dokumentai
Papildomų dokumentų pateikti nereikia
Prašymo forma
Užpildomas prašymas išduoti leidimą atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje ar leidimą verskis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Rolandas Volskis, Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyresnysis specialistas
rolandas.volskis@vsat.vrm.lt, +3702719317

Marek Klimuk, Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyriausiasis specialistas
marek.klimuk@vsat.vrm.lt, +3702198129

Arūnas Tamulevičius, Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyriausiasis specialistas
arunas.tamulevicius@vsat.vrm.lt, +3702719336

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Kontaktai asmenų, kurie išduoda leidimu http://www.pasienis.lt/index.php?2435738590
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu