Vidaus vandenų uostų steigimas ir registravimas, esamos būklės patkrinimas

Leidimo kodas:: PAS30274

Vidaus vandenų uostų steigimas ir registravimas, esamos būklės patikrinimas
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Prašymą steigti ir įregistruoti vidaus vandenų uostą bei kitus reikiamus dokumentus įmonės atstovas pateikia tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis. Nustačius, kad uostas atitinka 5 p. nurodyto teisės akto reikalavimus apie tai informuojamas uosto steigėjas ir uostas įrašomas į įsteigtų uostų registravimo sąrašą.
Terminai
0
30 darbo dienų.
Mokesčiai

1. Šešiasdešimt devyni eurai ir penkiasdešimt vienas euro centas (69,51 Eur / 240,00 Lt); rinkliavos kodas - 4.2011 - už vidaus vandenų uosto įregistravimą. 2. Devyni eurai ir dvidešimt septyni euro centai (9,27 Eur / 32,00 Lt); rinkliavos kodas - 4.2012 - už vidaus vandenų uosto įregistravimo duomenų pakeitimą.

Reikalingi dokumentai
Fiziniai ir juridiniai asmenys, siekiantys įsteigti uostą, pateikia šiuos dokumentus: 1. Nustatytos formos prašymą leisti steigti uostą. 2. Rašytinį vidaus vandens kelių valdytojo pritarimą uosto steigimui (kai uostas steigiamas vidaus vandenų keliuose). 3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) nustatyta tvarka - dokumentus, patvirtinančius uosto statybos užbaigimą. 4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba jam pavaldžių įstaigų išduotą pažymą apie uosto atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. 5. Uosto teritorijos detalųjį planą, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) nustatytus atvejus, kuriais detalusis planas nerengiamas, ir akvatorijos planą su nurodytais gyliais. 6. Dokumento, patvirtinančio uosto teritorijos ir akvatorijos ribų nustatymą, kopiją. 7. Jeigu veiklą uoste vykdys ne steigėjas, o valdytojas, valdymo teisę patvirtinantį dokumentą ir duomenis apie valdytoją: fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį arba juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, telefono ir fakso numerius.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Administracinės paslaugos teikėjas, gavęs asmens prašymą, privalo patikrinti, ar tinkamai užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, įvertinti pateiktus dokumentus, jei reikia, paprašyti papildyti trūkstamais dokumentais. Jei pateiktų dokumentų bei informacijos pakanka, su uosto steigėju suderinama data dėl uosto patikrinimo vietoje. Komisijai atlikus uosto patikrinimą ir nustačius, kad uostas atitinka nustatytus reikalavimus, uostas įrašomas į įsteigtų uostų registrą ir apie tai per 2 darbo dienas informuojamas uosto steigėjas.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu