Vidaus vandens prieplaukų steigimas ir registravimas, esamos būklės patikrinimas

Leidimo kodas:: PAS30273

Vidaus vandenų prieplaukų steigimas ir registravimas, esamos būklės patikrinimas
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Prašymą steigti ir įregistruoti vidaus vandenų prieplauką bei kitus reikiamus dokumentus įmonės atstovas pateikia tiesiogiai, atvykęs į instituciją (J. Janonio g. 24, 341 kab., Klaipėda), registruotu laišku ar elektroninėmis priemonėmis (tiesiogiai kreipdamasis į Administraciją ar Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą). Nustačius, kad prieplauka atitinka 5 p. nurodyto teisės akto reikalavimus, apie tai informuojamas prieplaukos steigėjas ir prieplauka įrašoma į įsteigtų prieplaukų registravimo sąrašą.
Terminai
0
20 darbo dienų.
Mokesčiai

1. Keturiasdešimt trys eurai ir keutirasdešimt keturi euro centai (43,44 Eur / 150,00 Lt); rinkliavos kodas - 4.202 - už vidaus vandenų prieplaukos įregistravimą. 2. Devyni eurai ir dvidešimt septyni euro centai (9,27 Eur / 32,00 Lt); rinkliavos kodas - 4.2021 - už vidaus vandenų prieplaukos įregistravimo duomenų pakeitimą.

Reikalingi dokumentai
Fiziniai ir juridiniai asmenys, siekiantys įsteigti prieplauką, pateikia šiuos dokumentus: 1. Nustatytos formos prašymą leisti steigti prieplauką. 2. Rašytinį vidaus vandenų kelių valdytojo pritarimą prieplaukos steigimui (kai prieplauka steigiama vidaus vandenų keliuose). 3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) nustatyta tvarka - dokumentus, patvirtinančius prieplaukos statybos užbaigimą. 4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba jam pavaldžių įstaigų išduotą pažymą apie prieplaukos atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. 5. Prieplaukos teritorijos detalųjį planą, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) nustatytus atvejus, kuriais detalusis planas nerengiamas, ir akvatorijos planą su nurodytais gyliais. 6. Dokumento, patvirtinančio prieplaukos teritorijos ir akvatorijos ribų nustatymą, kopiją. 7. Jeigu veiklą prieplaukoje vykdys ne steigėjas, o valdytojas, valdymo teisę patvirtinantį dokumentą ir duomenis apie valdytoją: fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį arba juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, telefono ir fakso numerius.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Administracinės paslaugos teikėjas, gavęs asmens prašymą, privalo patikrinti, ar tinkamai užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, įvertinti pateiktus dokumentus, jei reikia, paprašyti papildyti trūkstamais dokumentais. Jei pateiktų dokumentų bei informacijos pakanka, su prieplaukos steigėju suderinama data dėl prieplaukos patikrinimo vietoje. Komisijai atlikus prieplaukos patikrinimą ir nustačius, kad prieplauka atitinka nustatytus reikalavimus, prieplauka įrašoma į įsteigtų prieplaukų registrą ir apie tai per 2 darbo dienas informuojamas prieplaukos steigėjas.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu