Veterinarinės farmacijos licencija fiziniams asmenims

Leidimo kodas:: PAS30053

Veterinarinė farmacija - juridinių ir (ar) fizinių asmenų veikla, apimanti veterinarinių vaistų gamybą, importą, tiekimą (prekybą), kokybės kontrolę.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Fizinis asmuo, norintis gauti licenciją, teritorinei VMVT privalo pateikti reikalingus dokumentus. Už licencijos išdavimą sumokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Teritorinė VMVT nagrinėja pareiškėjo pateiktus dokumentus, įvertina juose pateiktus duomenis ir informaciją. Teritorinė VMVT priima sprendimą dėl licencijos išdavimo.
Terminai
0
Tarnyba, išnagrinėjusi pareiškėjo pateiktus dokumentus, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų gavimo išduoda licenciją arba motyvuotai atsisako ją išduoti. Jeigu pateikiami ne visi reikiami, ne iki galo arba neteisingai užpildyti dokumentai, taip pat klaidingi duomenys arba ne visa ar netiksli informacija, Tarnyba per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę ištaisyti nustatytus trūkumus ir tai, kad 30 dienų terminas licencijai išduoti bus skaičiuojamas nuo visų pareiškėjo pateiktų patikslintų, pataisytų ar trūkstamų dokumentų ar informacijos pateikimo.
Mokesčiai

23,17 Eur (80 Lt); licencijos patikslinimas, papildymas, dublikato išdavimas - 5,79 Eur (20 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Licencija išduodama tik fiziniam asmeniui, kuris turi veterinarijos gydytojo arba vaistininko kvalifikaciją. 2. Fizinis asmuo, norintis gauti licenciją, teritorinei Tarnybai pateikia: • 2.1. Tarnybos patvirtintos formos paraišką gauti licenciją, kurioje nurodo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefono ir fakso numerius (jeigu turi), elektroninio pašto adresą (jeigu turi), paraiškos pateikimo datą; • 2.2. universiteto arba aukštosios mokyklos, turinčios pripažintą lygiavertį universitetui statusą, veterinarinės medicinos vientisųjų studijų ar vaistininko studijų baigimo diplomo ir jo priedų originalus ir kopijas; • 2.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos pripažinimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, jeigu asmuo kvalifikaciją įgijo ne Lietuvos Respublikoje; • 2.4. asmens tapatybės kortelę arba asmens pasą ir šių dokumentų kopijas; • 2.5. dokumentus, kuriais patvirtinama, kad veterinarijos gydytojo ar vaistininko kvalifikacija buvo tobulinama Tarnybos nustatyta kvalifikacijos tobulinimo tvarka, jeigu fizinis asmuo nori gauti licenciją praėjus daugiau nei dvejiems metams po veterinarijos gydytojo ar vaistininko kvalifikacijos įgijimo arba fiziniam asmeniui buvo panaikintas licencijos galiojimas. 3. Nauja licencija pareiškėjo prašymu ir pateikus nurodytus dokumentus gali būti išduodama tik praėjus vieniems metams nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai licencija panaikinta įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Tokiu atveju nauja licencija gali būti išduodama panaikinus teismo sprendimą, draudžiantį verstis licencijuojama veikla. Vienų metų terminas netaikomas, jeigu licencijos galiojimas panaikintas jos turėtojo prašymu.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu