Varžybų organizavimo sutarties projektas

Leidimo kodas:: PAS30815

LASF narys, norintis organizuoti ir vykdyti automobilių sporto varžybas, privalo turėti finansinių išteklių įvykdyti varžybas reikiamame lygyje, neturėti finansinių įsiskolinimų, susijusių su jo anksčiau organizuotoms varžyboms ir pateikti LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklėmis nustatytą paraišką Organizatoriaus licencijai gauti bei varžybų organizavimo sutarties projektą, parengtą pagal šių taisyklių priedą Nr.1. Paduodamas paraišką ir varžybų organizavimo sutarties projektą asmuo pareiškia, kad yra susipažinęs su šių taisyklių 3 str. 5 d. nurodytais norminiais aktais bei įsipareigoja laikytis jų reikalavimų.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
30 (Kalendorinės dienos)
Atitinkamos sporto šakos Komitetas, gavęs paraišką Organizatoriaus licencijai gauti ir varžybų organizavimo sutarties projektą, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo, bet ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki varžybų pradžios, priima sprendimą tenkinti paraišką Organizatoriaus licencijai gauti ar ją atmesti ir pritarti arba nepritarti varžybų organizavimo sutarties projektui.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu