Vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbų projekto derinimas

Leidimo kodas:: PAS30516

Aplinkosaugos sąlygos vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms taikomos vidaus vandenų kelių, uostų, prieplaukų gilinimo darbams (toliau - Gilinimo darbai). Gilinimo darbai gali būti vykdomi tik pagal suderintą Vandens telkinių dugno gilinimo darbų laivybos reikmėms projektą (toliau - Gilinimo projektas).
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pirmiausiai Gilinimo darbams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis, turi būti atliekamos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Po to Darbų vykdytojas Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau -Agentūra) turi pateikti laisvos formos prašymą dėl Gilinimo projekto derinimo. Kartu su prašymu teikiamas Gilinimo projektas (2 egz. spausdinto teksto ir įrašytą į skaitmeninę laikmeną) kartu su Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ar valstybinio parko, valstybinioar biosferos rezervato direkcijos išvada dėl Gilinimo darbų poveikio "Natūra 2000" teritorijoms reikšmingumo, jei Gilinimo darbai susiję su tokiomis teritorijomis ar artima jų aplinka. Gilinimo darbams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis, turi būti atliekamos poveikio aplinkai vertinimo procedūros.
Terminai
0
Agentūra Gilinimo projektą teikia derinti: - valstybinio parko, valstybinioar biosferos rezervato direkcijai, kai Gilinimo darbus numatoma vykdyti direkcijosadministruojamoje teritorijoje; - Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, kai Gilinimo darbus numatoma vykdyti valstybinių ar biosferos rezervatų, valstybinių parkų direkcijų administruojamose teritorijose; - Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos, kai planuojama vykdyti Gilinimo darbus galimuose gintaro išplitimo plotuose (Kuršių mariose, išskyrus Atmatos žiotis). Nurodytos institucijos ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo Gilinimo projekto gavimo iš Agentūros dienos jį raštu suderina arba motyvuotai atsisako derinti, nurodydamos konkrečias priežastis. Agentūra, pagal kompetenciją įvertinusi Gilinimo projektą ir kitų institucijų pateiktas išvadas dėl Gilinimo projekto ir patikrinusi, ar yra atrankos išvada dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių poveikio aplinkai požiūriu, ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo Gilinimo projekto gavimo dienos raštu suderina Gilinimo projektą arba motyvuotai atsisako jį derinti, nurodydama konkrečias priežastis.
Mokesčiai

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu