Vaistinio preparato rinkodaros (registracijos) pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30393

Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo tiesiogiai, atsiuntęs paštu ar per pasiuntinį pateikia nustatytos formos paraišką vaistinio preparato rinkodaros teisės suteikimui/papildymui ir kitus reikalingus dokumentus. Rinkodaros pažymėjimas išduodamas rinkodaros teisės turėtojui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į instituciją.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pareiškėjas, norėdamas gauti/papildyti vaistinio preparato rinkodaros teisę Lietuvos Respublikoje, turi pateikti Tarnybai tiesiogiai arba paštu paraišką gauti vaistinio preparato rinkodaros teisę, vadovaudamasis 2007 m. liepos 10 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-596 patvirtintus "Dėl vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taisyklių, supaprastinto homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo , supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, vaistinio preparato rinkodaros teisės perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo" II skyriaus nuostatomis.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu