Vaistininko praktikos licencija

Leidimo kodas:: PAS30098

Vaistininko praktikos licencija
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia paraišką (pranešimą) ir reikalingus dokumentus; 2. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą (žyminį mokestį); 3. Kompetentinga institucija nagrinėja pateiktus dokumentus; 4. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti licenciją arba priima motyvuotą sprendimą atsisakyti ją išduoti.
Terminai
0
Kompetentingos institucijos sprendimas dėl vaistininko praktikos licencijos išdavimo ar motyvuotas atsisakymas ją išduoti turi būti pateiktas pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų dokumentų gavimo. Terminas, per kurį pareiškėjas pateikia trūkstamus duomenis, neįskaitomas į sprendimo priėmimo laikotarpį, tačiau pareiškėjui delsiant juos patikslinti, sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo dokumentų gavimo.
Mokesčiai

vaistininko praktikos licencijos išdavimą - 24,33 Eur (84 Lt) vaistininko praktikos licencijos rekvizitų patikslinimą - 9,56 Eur (33 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Paraiška. 2. Universitetinių farmacijos studijų baigimo diplomo (formalios kvalifikacijos įrodymo) kopija. (Jei diplomas išduotas ne Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstaigos, pateikiama diplomo arba kito formalios kvalifikacijos įrodymo, patvirtinančio, kad asmuo baigė universitetinių ar joms prilygintų farmacijos studijų programą, vertimo į lietuvių kalbą notaro patvirtinta kopija. Vienpakopės aukštojo mokslo studijos atitinkamų pakopų nuosekliosioms studijoms prilyginamos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka Asmuo, universitetinį ar jam prilygintą farmacinį išsilavinimą įgijęs ne Lietuvos Respublikoje, turi pateikti profesinės kvalifikacijos pripažinimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, jei jo išsilavinimą patvirtinantis formalios kvalifikacijos įrodymas nenurodytas 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL, 2005, L 255, p. 22) 5.6.2 priede. Šio dokumento pateikti nereikia, jei asmuo, universitetinį ar jam lygiavertį farmacinį išsilavinimą ir vaistininkui prilyginamą profesinę kvalifikaciją įgijo Sovietų Sąjungoje iki 1990 m. kovo 11 d. arba iki 2004 m. gegužės 1d. buvusioje Sovietų Sąjungos teritorijoje ir iki 2004 m. gegužės 1d. jau vykdė farmacinę veiklą Lietuvos Respublikoje pagal vaistininko profesiją) 3. Dokumento, suteikiančio biomedicinos srities farmacijos krypties mokslo laipsnį, kopija. 4. Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo per paskutinius 5 metus vertėsi farmacine veikla, priskiriama vaistininko praktikai. (Jei abejojama, ar eitos pareigos, susijusios su vaistininko praktika, reikia pateikti pareigybės aprašymo, kuriame nurodyta, kad pareigoms eiti būtina baigti universitetines farmacijos studijas ir vykdomos funkcijos priskiriamos vaistininko praktikai, patvirtinto įmonės (įstaigos) vadovo parašu ir antspaudu (jei jį privalo turėti), kopija.) 5. Dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo per paskutinius 5 metus sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka kėlė vaistininko profesinę kvalifikaciją, originalai ir/ar kopijos. 6. Pavardės ar vardo keitimo dokumento kopija, jei jie neatitinka nurodytų pateiktuose dokumentuose. 7. Lietuvos Respublikos gyventojo asmens tapatybės kortelės ar paskutinio asmens paso puslapio, kito Lietuvos Respublikoje išduoto dokumento, leidžiančio nuolat ar laikinai gyventi ar leidžiančio dirbti Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečio asmens dokumento, kopija; 8. Licenciją išduodanti institucija turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos išvadą (protokolo išrašo kopija) dėl profesinių žinių įvertinimo teigiamai. Šiuo atveju 5 punkte nurodytų dokumentų pateikti nereikia. Pastaba. Vaistininko profesinė kompetencija vertinama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, ka 1. Vaistininkas neįgijo vaistininko praktikos licencijos, nors turėjo tam teisę, ir per paskutinius 5 metus daugiau kaip 3 metus iš eilės nesivertė farmacine veikla; 2. Buvo panaikintas licencijos galiojimas; 3. Buvo panaikintas licencijos galiojimas ir suėjo teismo sprendime nurodytas terminas arba teismas panaikino asmens veiksnumo apribojimą. Jei vykdoma profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra kartu su licencijos išdavimo procedūra 4 ir 5 punkte nurodytų dokumentų pateikti nereikia; 9. Pažyma apie teistumą ar neteistumą, išduota Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos. Dokumentai, reikalingi gauti vaistininko praktikos licenciją (pirmaisiais metais po farmacijos studijų Lietuvos Respublikoje baigimo): 1. Paraiška. 2. Universitetinių farmacijos studijų baigimo diplomo (formalios kvalifikacijos įrodymo) kopija. 3. Pavardės ar vardo keitimo dokumento kopija, jei jie neatitinka nurodytų pateiktuose dokumentuose. 4. Lietuvos Respublikos gyventojo asmens tapatybės kortelės ar paskutinio asmens paso puslapio, kito Lietuvos Respublikoje išduoto dokumento, leidžiančio nuolat ar laikinai gyventi ar leidžiančio dirbti Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečio asmens dokumento, kopija. Dokumentai, reikalingi gauti vaistininko praktikos licenciją (praėjus daugiau kaip vieneriems, tačiau mažiau kaip penkeriems metams po farmacijos studijų Lietuvos Respublikoje baigimo): 1. Paraiška 2. Universitetinių farmacijos studijų baigimo diplomo (formalios kvalifikacijos įrodymo) kopija. 3. Pavardės ar vardo keitimo dokumento kopiją, jei jie neatitinka nurodytų pateiktuose dokumentuose. 4. Lietuvos Respublikos gyventojo asmens tapatybės kortelės ar paskutinio asmens paso puslapio; ar kito Lietuvos Respublikoje išduoto dokumento, leidžiančio nuolat ar laikinai gyventi ar leidžiančio dirbti Lietuvos Respublikoje; ar Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečio asmens dokumento, kopija. 5. Dokumentų, patvirtinančių, kad profesinė kvalifikacija buvo keliama vidutiniškai ne mažiau kaip 36 valandas per metus, originalai ir / ar kopijos. Norint informuoti apie profesinės kvalifikacijos kėlimą ir vaistininko praktiką, pateikiami dokumenta 1. Pranešimas. 2. Dokumento, suteikiančio biomedicinos srities farmacijos krypties mokslo laipsnį, kopija. (Jei asmuo pageidauja, kad šie duomenys būtų įrašyti į licenciją) 3. Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo per paskutinius 5 metus vertėsi farmacine veikla, priskiriama vaistininko praktikai. (Jei abejojama, ar eitos pareigos, susijusios su vaistininko praktika, reikia pateikti pareigybės aprašymo, kuriame nurodyta, kad pareigoms eiti būtina baigti universitetines farmacijos studijas ir vykdomos funkcijos priskiriamos vaistininko praktikai, patvirtinto įmonės (įstaigos) vadovo parašu ir antspaudu (jei jį privalo turėti), kopija;) 4. Dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo per paskutinius 5 metus sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka kėlė vaistininko profesinę kvalifikaciją, originalai ir / ar kopijos. 5. Pavardės ar vardo keitimo dokumento kopija, jei jie neatitinka nurodytų pateiktuose dokumentuose. 6. Lietuvos Respublikos gyventojo asmens tapatybės kortelės ar paskutinio asmens paso puslapio; ar kito Lietuvos Respublikoje išduoto dokumento, leidžiančio nuolat ar laikinai gyventi ar leidžiančio dirbti Lietuvos Respublikoje; ar Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečio asmens dokumento, kopija.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu