Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) įrašymas į vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą

Leidimo kodas:: PAS30099

Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) įrašymas į vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia paraišką (pranešimą) ir reikalingus dokumentus; 2. Kompetentinga institucija nagrinėja pateiktus dokumentus; 3. Kompetentinga institucija priima sprendimą įrašyti į vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) Sąrašą arba priima motyvuotą sprendimą atsisakyti neįrašyti ar išbraukti iš vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašo.
Terminai
0
Kompetentingos institucija priima sprendimą įrašyti arba neįrašyti vaistininko padėjėją (farmakotechniką) į Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos, jeigu vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus.
Reikalingi dokumentai
Dokumentai reikalingi norint vaistininko padėjėją (farmakotechniką) įrašyti į vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą: 1. Prašymas. 2. Lietuvos Respublikos gyventojo asmens tapatybės kortelės; paskutinio asmens paso puslapio; ar kito Lietuvos Respublikoje išduoto dokumento, leidžiančio nuolat ar laikinai gyventi ar dirbti Lietuvos Respublikoje; arba Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečio asmens dokumento kopija. 3. Diplomo ar kito dokumento, patvirtinančio įgytą vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinę kvalifikaciją, kopija. (Jei diplomas išduotas ne Lietuvos Respublikos mokslo ar mokymo įstaigos, pateikiama diplomo arba kito formalios kvalifikacijos įrodymo, patvirtinančio, kad asmuo baigė neuniversitetinio lygmens farmacijos studijų programą, vertimo į lietuvių kalbą notaro patvirtinta kopija. Asmuo, išsilavinimą įgijęs ne Lietuvos Respublikoje, turi pateikti profesinės kvalifikacijos pripažinimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą (tokio dokumento pateikti nereikia, jei asmuo farmakotechniko profesinę kvalifikaciją ar jai lygiavertę profesinę kvalifikaciją įgijo Sovietų Sąjungoje iki 1990 m. kovo 11 d. arba iki 2004 m. gegužės 1 d. buvusioje Sovietų Sąjungos teritorijoje ir iki 2004 m. gegužės 1 d. jau vykdė farmacinę veiklą Lietuvos Respublikoje pagal farmakotechniko profesiją). 4. Pavardės ar vardo keitimo dokumento kopija, jei jie nesutampa su nurodytais pateiktuose dokumentuose. 5. Dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo per paskutinius 5 metus sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka kėlė vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinę kvalifikaciją, originalai ir/ar kopijos. (Pastab Jei vykdoma profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra kartu su įrašymo į Sąrašą procedūra, šių dokumentų pateikti nereikia. Jei asmuo nori būti įrašytas į Sąrašą pirmaisiais metais po farmacijos studijų Lietuvos Respublikoje baigimo, šių nurodytų dokumentų pateikti nereikia.) 6. Kompetentinga institucija turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų: 1. Pažymą apie teistumą ar neteistumą, išduotą Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos; 2. Farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos išvadą (protokolo išrašo kopiją) dėl profesinių žinių įvertinimo teigiamai. Pranešimas dėl vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos kėlimo: 1. Pranešimas; 2. Lietuvos Respublikos gyventojo asmens tapatybės kortelės; paskutinio asmens paso puslapio; ar kito Lietuvos Respublikoje išduoto dokumento, leidžiančio nuolat ar laikinai gyventi ar dirbti Lietuvos Respublikoje; arba Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečio asmens dokumento kopija. 3. Pavardės ar vardo keitimo dokumento kopija, jei jie nesutampa su nurodytais pateiktuose dokumentuose. 4. Dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo per paskutinius 5 metus sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka kėlė vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinę kvalifikaciją, originalai ir kopijos.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu