Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių specialių kursų baigimo liudijimas

Leidimo kodas:: PAS30671

Vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi vairavimo mokykloje gali dirbti asmuo, kuriam nustatyta tvarka suteikta tokia teisė.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą (vairuotojų mokytojas, be to, privalo būti baigęs automobilizmo studijas), trejų metų vairavimo patirtį tos kategorijos transporto priemonėmis, su kuriomis vykdo vairuotojų mokymą, Inspekcijos nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi. Teisės vairuoti vairuotojų mokytojas gali neturėti, jei jis dėl sveikatos būklės negali vairuoti transporto priemonių ir gali tai įrodyti atitinkamais gydymo įstaigos išduotais dokumentais.
Terminai
0
Teisė dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi suteikiama per 5 darbo dienas nuo tinkamai užpildyto prašymo ir dokumentų gavimo Inspekcijos regiono departamente dienos. Informacija apie asmeniui suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi skelbiama Inspekcijos interneto svetainėje (Asmenų, turinčių teisę dirbti vairuotojų mokytojais, vairavimo instruktoriais arba vairuotojų mokytojais ir vairavimo instruktoriais, sąraše). Teisė dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi suteikiama neribotam laikui.
Mokesčiai

Už teisės dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi asmenims suteikimo įforminimą - 2,9 Eur / 10,01 Lt.

Reikalingi dokumentai
1. užpildytą nustatytos formos prašymas; 2. įskaitų ir egzaminų kortelė, patvirtinanti specialių pirminių kursų baigimą aukštojoje mokykloje (išskyrus atvejus, kai specialių pirminių kursų baigti neprivaloma); 3. kvalifikacijos pažymėjimas (tais atvejais, kai aukštojoje mokykloje baigti specialių pirminių kursų yra neprivaloma); 4. išsilavinimą patvirtinantys dokumentai; 5. periodinių mokymo kursų baigimo pažymėjimas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad per pastaruosius penkerius metus asmuo tobulinosi aukštojoje mokykloje ne mažiau kaip 30 val., arba kitus dokumentus, patvirtinančius tobulinimąsi, taip pat dokumentą, patvirtinantį kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo egzamino išlaikymą valstybės įmonėje "Regitra" (šis punktas taikomas, kai vairuotojų mokytojas ir (arba) vairavimo instruktorius turi galiojantį Inspekcijos išduotą specialių kursų baigimo liudijimą ir pageidauja, kad būtų suteikta teisė dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi); 6. vairuotojo pažymėjimas (jeigu vairuotojo pažymėjimas yra išduotas Lietuvos Respublikoje, jo pateikti nereikia, tačiau vairuotojo pažymėjimo duomenys nurodomi prašyme). Pastaba. Tais atvejais, kai prašymas ir dokumentai teikiami elektroniniu būdu, pridedamos prašymo ir dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu