Tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisyklių tvirtinimas

Leidimo kodas:: PAS30519

Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės nustato Tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių (toliau - Taisyklės) rengimo tvarką, Taisyklėse pateikiamus pagrindinius duomenis apie tvenkinį ir jo hidrotechnikos statinius, tvenkinio darbo režimą, apgrindinius aplinkosaugos reikalavimus eksploatuojant tvenkinį. Taisyklės privalo būti rengiamos visiems Lietuvos Respublikoje esantiems tvenkiniams, išskyrus žuvininkystės tvenkinius, bei užtvenktiems ežerams (toliau - Tvenkiniams), kurių plotas ne mažesnis kaip 5,0 ha. Mažesnio kaip 5,0 ha ploto Tvenkiniams Taisyklės rengiamos tais atvejais, ka - vandens naudotojas per parą sunaudoja ne mažiau kaip 10 m3 tvenkinio vandens; - patvankos (slėgio) aukštis ne mažesnis kaip 3,0 m; - patvankos aukštis mažesnis kaip 3,0 m, bet žemutiniame bjefe yra pastatų, kelių ir kitų svarbių objektų, kuriems vandens išsiliejimo avariniu atveju grėstų pavojus; - įrengta hidroelektrinė arba žuvų pralaida (žuvitakis); - Tvenkinys įrengtas saugomų ir globojamų žuvų migracijos kelyje arba reikšmingas kitu aplinkosauginiu požiūriu; - Tvenkinys įrengtas upės vagoje ir naudojamas žuvininkystės tvenkinių užpildymui vandeniu.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Taisyklių rengėjas Aplinkos apsaugos agentūrai turi pateikti laisvos formos prašymą dėl Tvenkinių tvirtinimo. 2. Karu su prašymu teikiami du nustatyta tvarka parengtų ir suderintų Taisyklių egzemplioriai. Taisyklės turi būti suderintos su atitinkamos savivaldybės vykdomąja institucija, Tvenkinio ir jo hidrotechnikos statinių savininkais, vandens naudotojais. Jeigu Tvenkinys įrengtas saugomų ir globojamų žuvų migracijos kelyje, Taisyklės turi būti suderintos su Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. Kai Taisyklės rengiamos naujai projektuojamiems tvenkiniams, jų pagrindinės charakteristikos turi atitikti charakteristikas, pateiktas Tvenkinio techniniame projekte.
Terminai
0
Taisyklės tvirtinamos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu per 20 darbo dienų nuo prašymo ir nustatyta tvarka parengtų ir suderintų su atitinkamomis institucijosmis Taisyklių pateikimo dienos. Jeigu pateiktos tvirtinimui Taisyklės neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų, per 15 darbo dienų parengiamas atsakymas, kuriame nurodomos atsisakymo tvirtinti Taisykles priežastys.
Mokesčiai

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu