Transliavimo licencija

Leidimo kodas:: PAS30266

Lietuvos Respublikoje radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir retransliavimo veikla yra licencijuojama, išskyrus radijo programų transliavimą ir retransliavimą elektroninių ryšių tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ir (ar) televizijos programų transliavimas ir (ar) retransliavimas, taip pat fizinių asmenų nekomerciniais tikslais šiais tinklais atliekamą transliavimą. Asmenys, norintys verstis radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, privalo gauti transliavimo ir (ar) retransliavimo licenciją. Transliavimo ir retransliavimo licencijas, suteikiančias teisę įrengti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, teisę naudoti savo elektroninių ryšių tinklus radijo ir (ar) televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti arba teisę naudotis trečiosios šalies teikiama siuntimo paslauga, išduoda Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau - Komisija), ir asmenys, norintys verstis šia veikla, privalo kreiptis į Komisiją dėl licencijos gavimo. Lietuvos Respublikoje licencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimoir (ar) retransliavimo veikla gali verstis tik juridiniai asmenys, Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę juridiniai asmenys ir organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, taip pat Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigti tokių juridinių asmenų ir organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, filialai.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Transliavimo ir retransliavimo licencijas ir LRT leidimus išduoda Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Radijo, televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti Komisija išduoda šių rūšių licencijas: transliavimo licencijas; retransliavimo licencijas. Transliavimo ir retransliavimo licencijos išduodamos konkurso būdu, išskyrus VIĮ 31 straipsnio 9 dalyje nustatytus atvejus. Komisija konkursą transliavimo ir (ar) retransliavimo licencijai gauti paskelbia ne vėliau kaip per 15 dienų nuo VIĮ 31 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos iš Ryšių reguliavimo tarnybos gavimo dienos. Komisijos sprendimai dėl konkursų paskelbimo skelbiami Komisijos interneto svetainėje www.rtk.lt. Transliavimo ir retransliavimo licencijas Komisijabe konkursoišduodašiais atvejais: Mokslo ir studijų institucijoms arba švietimo įstaigoms -šviečiamosioms ir kultūrinėms radijo ir (ar) televizijos programoms transliuoti iki 20 W galios antžeminėmisradijo ir (ar)televizijos stotimis; Radijo ir (ar) televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti kabelinės televizijos, radijo tinklais; televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti elektroninių ryšių tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ir (ar) televizijos programų transliavimas ir (ar) retransliavimas; radijo ir (ar) televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti per dirbtinį Žemės palydovą (palydovus); Kitais atvejais, kai tai numatyta radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane. Transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja transliavimo, retransliavimo licencijų ir leidimų transliuoti radijo, televizijos programas VšĮ Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai (toliau - LRT) išdavimą, pakeitimą, patikslinimą, laikiną jų galiojimo sustabdymą, galiojimo panaikinimą, dublikatų išdavimą, įpareigojimų dėl privalomų retransliuoti televizijos programų nustatymą televizijos programų retransliuotojams ir atleidimą nuoprivalomųtelevizijos programų retransliavimo. Asmuo, norintis gauti transliavimo arba retransliavimo licenciją, privalo pateikti Komisijai paraišką.
Terminai
0
Komisija nagrinėja tik tas paraiškas ir LRT prašymus, kurie atitinka Taisyklių reikalavimus. Paraiškas licencijai gauti be konkurso ir LRT prašymus Komisija privalo išnagrinėti ir sprendimą dėl licencijos, LRT leidimo išdavimo priimti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos ar LRT prašymo gavimo dienos. Jeigu paraiškos pateikiamos Komisijos paskelbtam konkursui, jos turi būti išnagrinėtos ir sprendimas dėl licencijos išdavimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo konkurso sąlygose nurodyto paraiškų priėmimo termino pabaigos.
Mokesčiai

LR Vyriausybės nutarimas Transliavimo, retransliavimo licencijos: išdavimas konkurso būdu 521,32 eurų išdavimas be konkurso 144,81 eurų pakeitimas, patikslinimas 28,96 eurų dublikatas 14,48 eurų Metinė įmoka Metinės įmokos už licenciją pervedamos Fondui garso ir vaizdo projektams remti. Metinės įmokos už transliavimo ir retransliavimo licenciją dydžio nustatymo tvarkos aprašas Licencijos mokestis pervedamas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui. Komisijos finansavimas Komisijos veiklai finansuoti radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai ir (ar) užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai, išskyrus LRT, gaunantys pajamas iš radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo ir (ar) užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų veiklos, privalo mokėti įmokas į Komisijos, kaip biudžetinės įstaigos, sąskaitą. Įmokos dydis yra 0,6 procento pajamų, gautų iš komercinių audiovizualinių pranešimų, reklamos, abonentinio mokesčio ir kitos veiklos, susijusios su radijo ir (ar) televizijos programų transliavimu, retransliavimu ir (ar) su užsakomosiomis visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugomis. Audiovizualinių paslaugų rinkos dalyviai privalo pervesti įmokas į Komisijos, kaip biudžetinės įstaigos, sąskaitą kas ketvirtį ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 30 dienos. Iš radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų ar retransliuotojų, kurie per 3 mėnesius po nustatyto termino nepervedė įmokos į Komisijos, kaip biudžetinės įstaigos, sąskaitą, šios lėšos išieškomos per teismą. Transliuotojai ir retransliuotojai, sumokėję valstybės rinkliavą, privalo komisijai pateikti dokumentą, įrodantį šios įmokos sumokėjimą.

Reikalingi dokumentai
Asmuo, norintis gauti transliavimo ir (ar) retransliavimo licenciją, privalo pateikti Komisijai paraišką. Paraiškos priimamos Komisijos buveinėjearba atsiunčiamos Komisijai registruotu paštu. Komisija nagrinėja tik tas paraiškas, kurios atitinka Taisyklių reikalavimus. Paraiška užpildoma valstybine kalba. Paraiškos dokumentai, surašyti ne valstybine kalba, turi būti pateikti kartu su įstatymu nustatyta tvarka patvirtintu vertimu į valstybinę kalbą. Visi paraiškos lapai turi būti įrišti ir numeruoti, paraiškos turinyje turi būti nurodyti visi paraiškoje pateikiami dokumentai ir priedai. Paraiškoje turi būti nurodyta: Komisijos sprendimas, kuriuo buvo paskelbtas konkursas (jeigu paraiška teikiama konkursui); Norimos gauti licencijos rūšis ir numatoma vykdyti veikla: ​transliavimo licencija radijo programai (-oms) transliuoti; transliavimo licencija televizijos programai (-oms) transliuoti;​ retransliavimo licencija radijo programai (-oms) retransliuoti; retransliavimo licencija televizijos programai (-oms) retransliuoti.​ ​Elektroninių ryšių tinklų, kuriais bus transliuojama ar retransliuojama radijo, televizijos programa(-os) rūšys; Konkretūs sukoordinuoti Strateginiame plane numatyti radijo dažniai (kanalai) (jeigu radijo, televizijos programų transliavimui ar retransliavimui yra būtini Strateginiame plane numatyti radijo dažniai (kanalai); Teritorija, kurioje bus vykdoma licencijuojama veikla; Ar licencijuojama veikla bus vykdoma naudojant sąlyginę prieigą (jei taip, kokios konkrečios priemonės tam bus taikomos); Teritorija, kurioje bus platinamos priemonės, suteikiančios galimybę gauti prieigą prie radijo, televizijos programos (ų) (jeigu licencijuojama veikla bus vykdoma naudojant sąlyginę prieigą) Pilnas pareiškėjo pavadinimas, kodas, buveinė, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos numerisir kredito įstaigos rekvizitai; Pareiškėjo įgaliotas atstovas, adresas korespondencijai, telefono numeris; Duomenys apie pareiškėjo dalyvius, turinčius 10 ar daugiau proc. pareiškėjo akcijų (dalių, pajų); vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas); asmens kodas (kodas); gyvenamoji vieta (buveinė); telefono, fakso numeris; turima turto dalis (akcijų skaičius) ir balsų dalis procentais; Pareiškėjo valdymo organai, jų nariai (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta); Pareiškėjo vykdomos veiklos aprašymas; Licencijuojamos veiklos ekonominis pagrindimas, finansavimo šaltiniai; Numatomos transliuoti radijo, televizijos programos aprašymas (pildo tik pareiškėjai, norintys gauti transliavimo licenciją): radijo, televizijos programos pavadinimas ir pobūdis (formatas); radijo, televizijos programos sandara ir turinys (pateikiama Komisijos nustatyta forma "Radijo programos sandara ir turinys"arba forma "Televizijos programos sandara ir turinys"; radijo, televizijos programos savaitės programų išdėstymas ir programų aprašymai; kalbos, kuriomis bus transliuojama (subtitruojama) radijo, televizijos programa; numatomos retransliuoti kitų transliuotojų radijo, televizijos programos ar jų dalys (jeigu pareiškėjas numato savo radijo, televizijos programoje retransliuoti kitų transliuotojų radijo, televizijos programas ar jų dalis); kiti pareiškėjo įsipareigojimai dėl numatomos transliuoti radijo, televizijos programos sandaros ir turinio. Numatomos retransliuoti konkrečios radijo, televizijos programos (pildo tik pareiškėjai, norintys gauti retransliavimo licenciją): numatomų retransliuoti konkrečių radijo, televizijos programų pavadinimas, pobūdis (formatas), kilmės šalis; kalbos, kuriomis bus retransliuojama (subtitruojama) kiekviena radijo, televizijos programa; numatomi retransliuojamų radijo, televizijos programų paketai, jų aprašymai ir sąlygos, kuriomis jie bus platinami; pagrindinio (bazinio) retransliuojamų televizijos programų paketo struktūra (užpildoma Komisijos nustatyta forma "Pagrindinio retransliuojamų televizijos programų paketo struktūra"); kiti pareiškėjo įsipareigojimai dėl retransliuojamų radijo, televizijos programų ir (ar) paslaugų teikimo sąlygų. Numatomos papildomai teikti paslaugos: RDS, teletekstas, elektroninis programų gidas (EPG), interaktyvios TV paslaugos, galimybė pasirinkti radijo, televizijos programos kalbą ir (ar) subtitrus, interneto paslaugos ir kt. Radijo, televizijos programų siuntimo techniniai standartai, pagrindiniai elektroninių ryšių tinklų techniniai parametrai; Numatomos radijo, televizijos stočių įdiegimo vietos (naudojantis siuntimo paslauga, nurodomi konkurso sąlygose (siuntėjo) pateikti duomenys); Dirbtinių Žemės palydovų, per kuriuos bus transliuojamos, retransliuojamos radijo, televizijos programos, pavadinimai ir padėtis orbitoje, palydovų imtuvų-siųstuvų numeriai, programų siuntimo radijo dažniai, transliavimo palydovinės tarnybos antžeminės stoties adresas ir operatorius, fiksuotos palydovinės tarnybos radijo dažniai, adresas ir operatorius (jei ši technologija bus naudojama televizijos signalams perduoti), šalys, kuriose būtų priimama radijo, televizijos programa su 60 cm skersmens antena (esant galimybei, pateikti priėmimo aprėpties diagramą); Numatoma licencijuojamos veiklos pradžia (jei licencijuojamą veiklą numatoma pradėti vykdyti etapais - nurodyti šiuos etapus); Kita informacija. Paraiškoje turi būti pridėta: įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos pareiškėjo steigimo dokumentų kopijos (steigimo sutartis (aktas), registravimo pažymėjimas, įstatai (nuostatai); įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta finansinės atsiskaitomybės už paskutinį ataskaitinį laikotarpį kopija; Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pažyma apie atsiskaitymą su biudžetu; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau -VSDF) pažyma apie atsiskaitymą su VSDF biudžetu; susitarimų su asmenimis, finansuojančiais ar kitokiu būdu remiančiais pareiškėjo numatomą vykdyti licencijuojamą veiklą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos arba pareiškėjo veiklą finansuojančių asmenų raštiškas patvirtinimas dėl finansavimo, kuriame turi atsispindėti finansavimo būdas, tikslai, dydis ir terminai (jeigu pareiškėjas yra sudaręs tokias sutartis); sutarčių ir (ar) ketinimų protokolų dėl apsirūpinimo programomis ir (ar) radijo, televizijos programomis įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos arba programų rengėjų ir (ar) transliuotojų ar jų įgaliotų atstovų raštiškas patvirtinimas dėl leidimo transliuoti ir (ar) retransliuoti programas ir (ar) radijo, televizijos programas, kuriame turi būti įvardytos pareiškėjui suteiktos teisės ir terminas, kuriam jos suteiktos (jeigu pareiškėjas yra sudaręs tokias sutartis). Pareiškėjas, jau turintis Komisijos išduotą transliavimo arba retransliavimo licenciją, paraiškoje neprivalo nurodyti ir pateikti Taisyklių 21.10-21.12, 22.1-22.4 punktuose reikalaujamos informacijos ir dokumentų. Asmuo, norintis gauti transliavimo ir (ar) retransliavimo licenciją, privalo Komisijai pateikti paraišką dalyvauti paskelbtame konkurse arba paraišką licencijai gauti be konkurso. Paraiškos įteikiamos Komisijos administracijai arba atsiunčiamos Komisijai registruotu paštu. Komisija nagrinėja tik tas paraiškas dalyvauti konkurse ar licencijai gauti be konkurso, kurios atitinka Transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimo taisyklių V skyriaus reikalavimus. Paraiškas licencijai gauti be konkurso Komisija svarsto tik tuomet, kai Ryšių reguliavimo tarnyba sukoordinuoja kartu su paraiška pateiktame prašyme nurodytų parametrų radijo dažnį (televizijos kanalą).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu