Tradicinių amatų mokymo programų sertifikatas

Leidimo kodas:: PAS30269

Prašymas sertifikuoti tradicinių amatų mokymo programą ir kiti dokumentai, reglamentuojantys tautinio paveldo produktų sertifikavimą, skelbiami internetiniame puslapyje www.tautinispaveldas.lt. Prašymas ir kitų dokumentų turinys iki pateikimo institucijai derinamas elektroniniu būdu. Suderinus prašymas ir kiti dokumentai išsiunčiami paštu į instituciją (90 proc.). Likusi dalis (dažniausiai iš Vilniaus) pateikiama tiesiogiai atvykus į instituciją. Teigiamu atveju atsakymas (Sertifikatas) išduodamas tiesiogiai asmeniui arba įgaliotam asmeniui atvykus į instituciją. Neigiamu atveju - informuojamas raštu.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo: 1. Prašymą; 2. Aprašą, kuris pildomas laisva forma. Jame turi būti nurodyta kokio amato ketina mokyti, sertifikuotų gaminių pavadinimai, kodai pagal Tradicinių amatų klasifikaciją, mokymo programos tikslai ir uždaviniai, mokymo trukmė, tikslinės ketinančių mokyti asmenų grupės ir kt. 3. Mokymo planą.
Terminai
0
60 kalendorinių dienų, tačiau jei sprendimas atidėtas, tokiu atveju priklauso nuo paslaugos gavėjo, per kiek laiko pateikia papildomus dokumentus ar kt.
Mokesčiai

Pagal Konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463) - 57,92 Eur (200 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas; 2. Aprašas, kuris pildomas laisva forma. Jame turi būti nurodyta kokio amato ketina mokyti, sertifikuotų gaminių pavadinimai, kodai pagal Tradicinių amatų klasifikaciją, mokymo programos tikslai ir uždaviniai, mokymo trukmė, tikslinės ketinančių mokyti asmenų grupės ir kt. 3. Mokymo planas
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Paslauga galutinė. Amatininkai turintys Tautinio paveldo produktų sertifikatą gali gauti valstybės pagalbą pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398. Įvertinant atitiktį tradicijai yra labai svarbus aprašas ir papildomi dokumentai, kuriuos pateikia paslaugos gavėjas kartu su prašymu. Prašymas ir visi dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine (įrašyta į kompiuterinę laikmeną Word ir (arba) Pdf formatu) formomis.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu