Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas EASA 15a forma

Leidimo kodas:: PAS30202

Tinkamumo skraidyti pažymėjimas - dokumentas, patvirtinantis orlaivio atitiktį pagal galiojančius tinkamumo skraidyti reikalavimus ir suteikiantis teisę naudoti orlaivį pagal tipo pažymėjimo duomenų lape nurodytas sąlygas ir apribojimus
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Orlaivio savininkas ar naudotojas, norintis gauti orlaivio TSP / TSRGP ir pirminį TSPPP, pagal Reglamento Nr. 1702/2003 H poskyrio 21A.174 dalį turi pateikti Civilinės aviacijos administracijai dokumentus, nurodytus taisyklių 5 - 10 punktuose.
Terminai
0
Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos ir visų taisyklėse numatytų dokumentų pateikimo dienos.
Mokesčiai

Nuo 100 iki 3000 litų priklausomai nuo orlaivio maksimalios sertifikuotos kilimo masės

Reikalingi dokumentai
Taisyklių 1 priede nustatytos formos paraišką; valstybės rinkliavos sumokėjimo kvitą arba mokamąjį pavedimą su banko žyma; atitinkamos sumos pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 785/2004 "Dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams" (toliau - Reglamentas Nr. 785/2004) apdraustos civilinės atsakomybės draudimo polisą arba draudimo pažymėjimą; orlaivio atitikties pareiškimą; orlaivio tipo / riboto galiojimo tipo pažymėjimo kopiją ir orlaivio tipo / riboto galiojimo tipo pažymėjimo duomenų lapo kopiją; papildomo (-ų) orlaivio tipo pažymėjimo (-ų) kopiją (-as) (jei buvo išduotas (-i); masės ir centruotės duomenų lapą; triukšmo pažymėjimo kopiją; sklandmens, variklio (-ių), oro sraigto (-ų) formuliarus; reikiamų techninės priežiūros darbų atlikimą patvirtinančius dokumentus; orlaivio skrydžių vykdymo ir techninės priežiūros vadovus bei jų kopijas (su visais papildymais ir pakeitimais); pagal Orlaivių techninės priežiūros programos tvirtinimo taisykles (Žin., 2005, Nr. 131-4758) CAA patvirtintą orlaivio techninės priežiūros programą; pagal taisyklių 3 priede CAA nustatytą tvarką patvirtintą orlaivio minimalios įrangos sąrašą; jei orlaivių maksimali kilimo masė ne didesnė kaip 2730 kg, pateikti užpildytą Orlaivio riboto galiojimo komponentų keitimo ir papildomų techninės priežiūros darbų sąrašą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu