Teisės vertinti ir pritaikyti transporto priemones pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio 9 dalies reikalavimus suteikimas

Leidimo kodas:: PAS30486

Suteikia teisę vertinti ir pritaikyti transporto priemones pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Inspekcija ne daugiau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo, išanalizavusi gautus dokumentus, priima sprendimą dėl teisės vertinti ir pritaikyti transporto priemonių konstrukciją pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus suteikimo
Reikalingi dokumentai
1. Nustatytos formos prašymas. 2. Įgaliotų asmenų vardai ir pavardės bei dokumentai, pagal kuriuos būtų galima spręsti apie asmenų darbo patirtį.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu