Teisės suteikimas atlikti transporto priemonių techninę ekpertizę

Leidimo kodas:: PAS30483

Suteikia teisę įmonei atlikti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę ekspertizę
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Įmonė, siekianti įgyti teisę atlikti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę ekspertizę, turi atitikti reikalavimus, nurodytus Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkoje, patvirtintoje Valstybinės kelių transporto prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 "Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos patvirtinimo" ir pateikti atitinkamos formos prašymą
Terminai
0
Inspekcijos viršininko įsakymu sudaryta ekspertų komisija per 30 dienų išnagrinėja pateiktus dokumentus ir įvertina įmonės pasirengimą atlikti transporto priemonių techninę ekspertizę
Mokesčiai

144,81 Eur (500,00 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. prašymas, kuriame nurodomas įmonės pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, vadovo vardas ir pavardė, taip pat kategorija, kurią pageidaujama įgyti; 2. įmonės įstatai, kuriuose įteisinta transporto priemonių techninių ekspertizių atlikimo veikla, ir jų kopiją; 3. ekspertų, dirbančių įmonėje, sąrašas (vardai, pavardės, ekspertų pažymėjimų numeriai); 4. techninės ekspertizės veiklos nuostatai ir jų kopija; 5. įmonės ekspertų pareiginės instrukcijos ir jų kopijos; 6. saugojimo terminų suderinimo su Lietuvos archyvų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinantys dokumentai (pagal priklausomybę) ir jų kopijos; 7. pažyma, nurodant įmonėje turimus (-as): 7.1. norminius dokumentus ir kitą techninėms ekspertizėms atlikti būtiną informaciją; 7.2. norminius dokumentus, reglamentuojančius techninės ekspertizės atlikimo tvarką; 7.3. matavimo priemones su galiojančia metrologine patikra; 7.4. metodikas ir instrukcijas techninėms ekspertizėms atlikti; 7.5. kompiuterizuotų darbo vietų skaičių; 7.6. įrangą, reikalingą techninėms ekspertizėms atlikti, arba bendradarbiavimo sutartis su įmonėmis, turinčiomis tokią įrangą
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu