Teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą

Leidimo kodas:: PAS30353

Papildomas vairuotojų mokymas – Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) nustatyta tvarka vykdomas pradedančiųjų vairuotojų*, pažeidusių Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) reikalavimą (-us), susijusį (-ius) su vairuotojų pareigų pėstiesiems, lenkimo taisyklių, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo, važiavimo per sankryžas, vairuotojų naudojimosi saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimais, nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 iki 0,4 promilės), taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata, mokymas bei motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų, mokymas. * Pradedantysis vairuotojas – asmuo, įgijęs teisę vairuoti A, A1, A, B ar B1 kategorijos motorinę transporto priemonę ir turintis vairavimo stažą iki dvejų metų. Teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą gali būti suteikiama tik esamoms vairavimo mokykloms (įmonėms ir įstaigoms, kurioms Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko nustatyta tvarka yra suteikta teisė organizuoti ir vykdyti motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojų mokymą).
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Inspekcijai pateikiama atitikties nustatytiems reikalavimams deklaracija ir kiti dokumentai. 2. Laikoma, kad kitą dieną nuo dokumentų gavimo Inspekcijoje dienos mokymo įstaigai suteikta teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą. 3. Per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo Inspekcijoje dienosInspekcijos interneto svetainėje paskelbiama informaciją apie papildomą vairuotojų mokymą vykdančią mokymo įstaigą. 4. Per5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo Inspekcijoje dienospatikrinami mokymo įstaigos pateikti dokumentai.
Terminai
0
Laikoma, kad teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą įmonei ar įstaigai suteikiama kitą darbo dieną po deklaracijos ir kitų reikiamų dokumentų gavimo Inspekcijoje dienos.
Mokesčiai

Nenustatyta.

Reikalingi dokumentai
Įmonė ar įstaiga, siekianti vykdyti papildomą vairuotojų mokymą (toliau – mokymo įstaiga), Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių nustatyta tvarka Inspekcijai turi pateikti šiuos dokumentus: nustatytos formos atitikties nustatytiems reikalavimams deklaraciją; administracinės ir (ar) mokymo patalpos (-ų) nuomos ir (ar) panaudos sutartį (-is), jei ši (šios) papildomam vairuotojų mokymui naudojama (-os) patalpa (-os) nėra naudojama (-os) vairuotojams mokyti; paskyrimą atsakingu asmeniu patvirtinantį dokumentą, jei deklaraciją Inspekcijai teikia mokymo įstaigos vadovo įsakymu už papildomą vairuotojų mokymą paskirtas atsakingas asmuo; reikalaujamą vairuotojų mokytojo (-ų), vairavimo instruktoriaus (-ių) ir psichologo (-ų) darbo patirtį patvirtinančius dokumentus; psichologo (-ų) išsilavinimą patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Daugiau informacijos rasite čia: http://www.vkti.gov.lt/go.php/Papildomas%20vairuotojų%20mokymas734
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu