Taršos leidimas

Leidimo kodas:: PAS30460

Leidimas suteikia teisę eksploatuoti vieną ar kelis to paties veiklos vykdytojo įrenginius (ar jų dalis), esančius toje pačioje teritorijoje, leidime nustatytomis sąlygomis, atitinkančiomis Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių reikalavimus.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paraiška (su priedais) leidimui gauti arba pakeisti su pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 "Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo" (toliau - Taisyklės) reikalaujamais dokumentais (toliau - Paraiška), Paraiškos įrašas skaitmeninėje laikmenoje arba Prašymas leidimo galiojimui panaikinti teikiamas Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau - Agentūra)
Terminai
0
Gavusi Paraišką Agentūra ne vėliau kaip per 15 darbo dienų įvertina, ar Paraiška pateikta pagal Taisyklių reikalavimus, ir ar pakanka informacijos ir duomenų, įskaitant informaciją, gautą atliekant poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal PAV įstatymą, leidimo sąlygoms nustatyt 1. jei Paraiška atitinka Taisyklių reikalavimus ir pakanka duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, Agentūra priima sprendimą priimti paraišką ir išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška yra priimta; 2. jei nepakanka dokumentų ar informacijos, kurių reikia leidimo sąlygoms nustatyti, Agentūra raštu pateikia savo pastabas pareiškėjui, nurodydama jam apie prievolę patikslinti paraišką - pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją arba pateikti paaiškinimus ir kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos. Agentūra ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų pateikimo dienos įvertina patikslintą paraišką ir (ar) pateiktus paaiškinimus ir priima sprendimą priimti paraišką arba grąžina ją, nurodydama grąžinimo priežastis. Leidimas išduodamas, pakeičiamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti arba pakeisti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos priėmimo dienos. Dėl objektyvių priežasčių Agentūros motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, gali ne ilgiau kaip 10 darbo dienų pratęsti terminą sprendimui dėl leidimo išdavimo arba pakeitimo priimti. Veiklos vykdytojui apie leidimo išdavimo ar pakeitimo termino pratęsimą pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.
Mokesčiai

Nemokama.

Reikalingi dokumentai
Paraiška (su priedais) leidimui gauti arba pakeisti su pagal Taisykles reikalaujamais dokumentais (toliau - Paraiška); Paraiškos įrašas skaitmeninėje laikmenoje; Prašymas leidimo galiojimui panaikinti.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu