Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas

Leidimo kodas:: PAS30139

Leidimas suteikia teisę eksploatuoti įrenginį ar jo dalį arba kelis to paties veiklos vykdytojo įrenginius ar jų dalis, esančius toje pačioje teritorijoje (t.y. esančius vienoje teritorijoje arba greta esančiuose sklypuose) leidime nustatytomis sąlygomis, atitinkančiomis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių reikalavimus.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paraiška (su priedais) leidimui gauti arba pakeisti su pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo" reikalaujamais dokumentais (toliau - Paraiška); Paraiškos įrašas skaitmeninėje laikmenoje; Prašymas leidimo galiojimui panaikinti.
Terminai
0
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Agentūra) gavusi paraišką leidimui gauti arba pakeisti ją įvertina ir per 30 d. d. priima sprendimą: 1. Jei paraiška atitinka TIPK taisyklių reikalavimus ir pakanka duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, o atitinkamas Visuomenės sveikatos centras (toliau - VSC) ir (ar) suinteresuota visuomenė nepateikė pastabų dėl paraiškos Agentūra priima paraišką; 2. jei paraiška neatitinka TIPK taisyklių reikalavimų, nepakanka duomenų leidimo sąlygoms nustatyti ir (ar) VSC ir (ar) suinteresuota visuomenė pateikė pastabų, Agentūra savo, VSC ir suinteresuotos visuomenės pastabas raštu teikia pareiškėjui patikslinti paraiškai ir (ar) pateikti paaiškinimams. Agentūra per 20 d.d. nuo patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų pateikimo dienos priima sprendimą priimti paraišką arba grąžina ją nurodydama grąžinimo priežastis. Kai pagal atliekamos tarpvalstybinės konsultacijos sprendimas priimti arba gražinti paraišką teikiamas sulaukus atsakymo iš ES valstybės narės, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius po informacijos pateikimo šiai ES valstybei narei. Leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti per 20 darbo dienų nuo paraiškos priėmimo dienos. Agentūra motyvuotu sprendimu, gali ne ilgiau kaip 10 d.d. pratęsti terminą sprendimui dėl leidimo išdavimo priimti.
Mokesčiai

Nemokama

Reikalingi dokumentai
Paraiška (su priedais) Paraiškos įrašas skaitmeninėje laikmenoje; 1. Ūkinės veiklos objekto sklypo planas (schema) su pažymėtais taršos šaltiniais; 2. objekto / įrenginio schema / planas, kuriame aiškiai pažymėti ir sunumeruoti vandens šaltiniai, vandens išgavimo vietos; 3. ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa, parengta pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatus, patvirtintus aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546; 4. užterštumo būklės ataskaita, kai ją būtina rengti pagal Taisyklių XIII skyrių, kurioje teikiama informacija, reikalinga dirvožemio ir požeminių vandenų užterštumo būklei nustatyti, siekiant kiekybiškai palyginti su būkle galutinai nutraukus veiklą. Ji turi būti parengta ir įvertinta pagal reikalavimus, nurodytus Ekogeologinių tyrimų reglamente, patvirtintame Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-104 ; 5. potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio inventorizavimo anketa (deklaracija), kurios forma patvirtinta LGT direktoriaus 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-06 "Dėl Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarkos patvirtinimo"; 6. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ir apskaitos planas, parengtas veiklos vykdytojo vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. D1-17/4-4 "Dėl veiklos vykdytojų, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos nustatymo" tvarka; 7. jeigu numatyta teisės aktuose, reglamentuojančiuose vandenų apsaugą arba nuotekų išleidimą, turi būti pateikiami planuojamo nuotekų išleidimo poveikio priimtuvui skaičiavimai, atlikti vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (toliau - Nuotekų tvarkymo reglamentas) reikalavimais; 8. jeigu nuotekas numatoma išleisti / atiduoti į kito asmens nuotekų tvarkymo sistemą, su paraiška teikiamas nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą patvirtinančio dokumento nuorašas; 9. vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa, planuojant taršą ar esant vandenų taršai pavojingomis medžiagomis, parengta pagal Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus; 10. objekto / įrenginio ir jo nuotakyno schema / planas, su aiškiai pažymėtais ir sunumeruotais nuotekų valymo įrenginiais, nuotekų išleistuvais, nuotekų apskaitos prietaisais, laboratorinės kontrolės vietomis; 11. veiklos atitiktį triukšmo ribiniams dydžiams pagrindžiantys dokumentai, jei tokie yra, planas su pavaizduotais triukšmo, kvapų šaltiniais, triukšmo įvertinimo taškais, jei tokie yra, kvapų, cheminių medžiagų, skleidžiančių kvapus, sklidimą bei atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktams pagrindžiantys dokumentai; 12. atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, nurodytas Atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnyje ir parengtas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, 73 punktą; Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parengtas Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas, nurodytas Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje; 13. teršalų sklaidos pažemio sluoksnyje skaičiavimo rezultatai; teršalų sklaidos skaičiavimo modelio pasirinkimo pagal Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 pagrindimas; pagal Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112, naudoti foninio aplinkos oro užterštumo duomenys; pagal Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653, naudoti meteorologiniai duomenys; teritorijos, kurioje atlikti teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimai, ploto arba atskirų taškų koordinatės. Jei šiame papunktyje nurodyti duomenys yra poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose, pakanka nurodyti dokumentų pavadinimus, kuriuose yra ši informacija; 14. ekstremaliųjų situacijų valdymo plano ar pavojingo objekto saugos ataskaitos titulinio lapo kopija su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos šios ataskaitos apibendrintos išvados kopija, jei teisės aktai nustato, kad veiklos vykdytojas privalo rengti tokius dokumentus; 15. tręšimo planas, jei teisės aktai nustato, kad veiklos vykdytojas tokį planą privalo rengti; 16. deklaracija (Taisyklių 4 priedo 1 priedėlis), patvirtinanti prisiimtus įsipareigojimus ir kad paraiškoje pateikiami duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs; 17. Taisyklių 14 punkte nurodytu atveju - minėtame punkte nurodyta deklaracija, kurioje nurodomas atsakomybės pasidalijimas tarp įrenginį valdančių subjektų (veiklos vykdytojų).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu