ISTA Tarptautinis oranžinis sėklos siuntos sertifikatas

Leidimo kodas:: PAS30029

Dauginamosios medžiagos tiekėjas, norintis sertifikuoti sėklą iš sėklinių pasėlių, oficialiajam mėginių ėmėjui paėmus sėklos mėginį (-ius) iš sėklos siuntos ir atlikus akredituotų augalų rūšių sėklos kokybės tyrimus pagal ISTA (Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos ‒ ISTA) taisyklių tyrimų metodikas, išduodamas ISTA Tarptautinis oranžinis sėklos siuntos sertifikatas.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Užsakovas, pageidaujantis, kad atitinkamai sėklos siuntai ar siuntos daliai būtų išduotas šis sertifikatas, turi kreiptis į artimiausią Tarnybos regioninį skyrių ir užpildyti / atsiųsti raštišką Prašymą paimti mėginį iš sėklos siuntos. 2. Oficialusis mėginių ėmėjas paima mėginį iš sėklos siuntos, užpildo Sėklos mėginio ėmimo aktą ir atsiunčia į Tarnybos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratoriją (skyrių) (toliau - APKTLS). 3. Išduoti ISTA Tarptautinį oranžinį sėklos siuntos sertifikatą turi teisę tik APKTLS. 4. Sertifikatas išduodamas, ka 4.1. tiriamų sėklų rūšis yra įrašyta ISTA taisyklėse 2A lentelėje ir yra įtraukta į APKTLS ISTA akreditavimo apimtį; 4.2. sėklų mėginį iš siuntos pagal ISTA taisykles paėmė oficialus tarptautinis dauginamosios medžiagos mėginių ėmėjas; 4.3. nustatant pristatyto mėginio kokybę, buvo dirbama pagal ISTA taisykles. 5. APKTLS atlikus siuntos ar siuntos dalies mėginio tyrimus, pagal to mėginio tyrimų rezultatus išduodamas tik vienas originalus ISTA Tarptautinis oranžinis sėklos siuntos sertifikatas. 6. Sertifikatas pasirašomas Tarnybos skyriaus vedėjo ar įgalioto asmens ir patvirtinamas antspaudu. 7. Sertifikatas išduodamas dauginamosios medžiagos tiekėjui, jei sumokėta valstybinė rinkliava. 8. Sertifikatas išduodamas užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į APKTLS, išsiunčiamas paštu (registruota siunta). 9. Sertifikatas galioja tol, kol nėra pakeičiamas kitu galiojančiu ISTA Tarptautiniu oranžiniu sėklos siuntos sertifikatu. Siuntai ar siuntos daliai galioja tik vienas ISTA Tarptautinis oranžinis sėklos siuntos sertifikatas, išduodamas vienu metu tam tikram tyrimui. 10. Naujas ISTA Tarptautinio oranžinio sėklos siuntos sertifikato originalas tai pačiai siuntai ar siuntos daliai gali būti išduotas tik tuo atveju, jei iš tos siuntos ar siuntos dalies yra paimamas ir tiriamas naujas mėginys ir anksčiau tai siuntai išduotas sertifikatas buvo anuliuotas. 11. Vienos sėklos siuntos dalims gali būti išduoti ne daugiau kaip penki ISTA tarptautiniai oranžiniai sėklos siuntos sertifikatai, o siuntos dalies minimalus svoris turi sudaryti 20 procentų originalios sėklos siuntos svorio.
Terminai
0
Paslaugos suteikimo trukmė priklauso nuo pageidaujamų tyrimų kiekio ir tyrimo metodų atlikimo trukmės.
Mokesčiai

Paslauga apmokestinama valstybės rinkliava. Konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo". (Kainos eurais)

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu