Statybos specialisto atestatas

Leidimo kodas:: PAS30669

Statybos specialistų atestavimas ir teisės pripažinimas yra statybos inžinieriaus kvalifikacijos įvertinimo procedūra, kurios metu nustatomas jo pasirengimas vadovauti ypatingų statinių statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims bei suteikiama teisė vykdyti šią veiklą. Statybos inžinieriai, nustatyta tvarka gavę kvalifikacijos atestatą ar teisės pripažinimo dokumentą, parodo, kad atitinka LR Aplinkos ministerijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir įgyja teisę vadovauti ypatingų statinių statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims. Plačiąja prasme atestavimas naudingas visuomenei kaip prevencinė priemonė, siekiant užtikrinti, kad ypatingų statinių statybai, projektavimui ir ekspertizei vadovautų reikiamos kvalifikacijos specialistai ir taip būtų išvengta pavojaus dėl netinkamai suprojektuotų ir pastatytų statinių.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1) susipažinkite su kvalifikaciniais reikalavimais kvalifikacijos atestatui gauti; 2) pasirinkite Įgaliotąją organizaciją ir gaukite profesinių žinių įvertinimą; 3) pateikite Prašymą ir atestavimo dokumentus SPSC. 4) apmokėkite atestavimo paslaugas pagal Aplinkos ministerijos nustatyto dydžio įmokas; 5) išlaikykite SPSC teisinių žinių egzaminą pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą Programą; 6) sulaukite Atestavimo komisijos sprendimo dėl kvalifikacijos atestato išdavimo; 7) SPSC atsiimkite kvalifikacijos atestatą.
Terminai
0
Įgaliotoji organizacija, gavusi Pareiškėjo prašymą įvertinti profesines žinias, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos surengia Pareiškėjo profesinių žinių vertinimo egzaminą ir išduoda profesinių žinių vertinimo protokolą. Įgaliotųjų organizacijų mokymų ir profesinių žinių vertinimo grafiką rasite čia. SPSC, gavęs Pareiškėjo prašymą ir atestavimo dokumentus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos įregistruoja prašymą ir apie įregistravimą raštu arba elektroniniu būdu informuoja Pareiškėją bei pateikia išankstinio mokėjimo sąskaitą pagal Aplinkos ministerijosnustatyto dydžio įmokas. Sąskaita turi būti apmokėta per 5 darbo dienas nuo gavimo. Pareiškėjas turi išlaikyti teisinių žinių egzaminą pagal SPSC parengtą ir Aplinkos ministerijos patvirtintą Programą. Teisinių žinių testų klausimai neskelbiami. Teisinių žinių vertinimo egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius po naujos Programos patvirtinimo. SPSC organizuoja teisinių žinių egzaminą per 10 dienų nuo prašymo įregistravimo. Pareiškėjui neatvykus į teisinių žinių vertinimo egzaminą du kartus iš eilės, atestavimo procedūra atidedama ir netaikomi Reglamento 24 punkte nurodyti terminai. Pareiškėjų patogumui teisinių žinių egzaminas organizuojamas SPSC patalpose ir Įgaliotose organizacijose. Teisinių žinių egzaminų grafiką rasite čia. Gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino įvertinimą, Pareiškėjas gali pakartotinai laikyti egzaminą ne anksčiau kaip po 5 dienų nuo egzamino vertinimo gavimo dienos. Šiuo atveju netaikomi Reglamento 24 punkte nurodyti terminai. SPSC užregistravęs Pareiškėjo Prašymą ir patikrinęs bei įvertinęs teisines žinias, organizuoja Atestavimo komisijos posėdį. Atestavimo komisijai priėmus sprendimą išduoti kvalifikacijos atestatą, SPSC ne vėliau kaip per 45 dienas nuo prašymo įregistravimo dienos Pareiškėjui išduoda kvalifikacijos atestatą. Kvalifikacijos atestatas išduodamas neribotam laikui. Norėdami atsiimti atestatą, pasitikrinkite, ar jis jau paruoštas.
Mokesčiai
60.0 (EUR)
Kvalifikacijos atestato išdavimas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams - 60 Eur Kvalifikacijos atestato išdavimas, nelaikant teisinių žinių egzamino, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams - 46 Eur Teisės pripažinimo dokumento išdavimas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams - 85,40 Eur Teisės pripažinimo dokumento išdavimas, nelaikant teisinių žinių egzamino, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams - 62,20 Eur Kvalifikacijos atestato papildymas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams - 52 Eur Kvalifikacijos atestato papildymas, nelaikant teisinių žinių egzamino, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams - 33 Eur Teisės pripažinimo dokumento papildymas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams - 70,90 Eur Teisės pripažinimo dokumento papildymas, nelaikant teisinių žinių egzamino, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams - 52 Eur Pakartotinis teisinių žinių egzaminas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams - 18,80 Eur Pakartotinis teisinių žinių egzaminas užsienio šalių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams - 26,60 Eur Dublikato išdavimas vietoj prarasto Kvalifikacijos atestato arba Teisės pripažinimo dokumento statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams - 13,30 Eur Išrašo išdavimas iš registro apie kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo dokumento galiojimą statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams - 3,40 Eur Kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo dokumento pakeitimas dėl pakeistos pavardės arba kitų priežasčių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams - 13,30 Eur Kvalifikacijos atestato peržiūra - 56 Eur Teisės pripažinimo dokumento peržiūra - 70,90 Eur

Reikalingi dokumentai
Prašymas gyvenimo (darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos rūšies) aprašymas. Pareiškėjai taip pat gali pateikti europinio pavyzdžio gyvenimo aprašymas (curriculum vitae); per pastaruosius 3 metus atliktų darbų, susijusių su Pareiškėjo prašyme nurodyta veikla, sąrašas, kuriuos atliekant dalyvavo Pareiškėjas; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės ar kito asmens dokumento) kopija. Jei buvo keisti vardas ir (ar) pavardė, o gyventojų registre nėra duomenų apie civilinės būklės pasikeitimą, - jų keitimo dokumentai ir jų kopijos; statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo (statybos inžinieriaus diplomo) ir diplomo priedo kopija (Pareiškėjas, teikdamas atestavimo dokumentus, privalo turėti diplomo originalą, kuris sulyginamas su kopija). Kitų valstybių (trečiųjų šalių) piliečiai ir kiti fiziniai asmenys papildomai pateikia Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl kilmės šalyje įgytos kvalifikacijos vertinimo; profesinių žinių vertinimo egzamino protokolas; Pareiškėjas gali savo nuožiūra pateikti papildomus dokumentus, įrodančius jo kvalifikaciją (dokumentus apie turimą mokslinį laipsnį, kvalifikacijos kėlimą, dalyvavimą tarptautinėse programose ir pan.).
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Edmundas Endriukaitis
edend@spsc.lt, +37052757927

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Daugiau informacijos rasite či
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu