Sprendimas dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo

Leidimo kodas:: PAS30136

Pagal kompetenciją įgyvendinami radiotechninių objektų projektavimo ir įrengimo saugos sveikatai reikalavimai. Siekiant apsaugoti gyventojus nuo kenksmingo elektromagnetinės spinduliuotės poveikio atliekamas radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektų derinimas. Vertinama informacija apie radiotechninio objekto techninius duomenis, radiotechninio objekto teritoriją ir su ja besiribojančias teritorijas, sukuriamos elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimai teritorijoje.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pareiškėjas, norėdamas suderinti radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą, Visuomenės sveikatos centrui pateikia prašymą kartu su Aprašo 7 punkte nurodytais dokumentais. Jei gauti visi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200 "Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) 7 punkte nurodyti dokumentai, Visuomenės sveikatos centras ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas yra gautas. Nustačius, kad pateikti ne visi dokumentai, kad jie užpildyti neteisingai ar pateikti ne visi duomenys, Visuomenės sveikatos centras ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia pareiškėjui raštą, siūlydamas pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti trūkumus, bei informuoja, kad per 10 darbo dienų nuo rašto išsiuntimo dienos negavus prašomų dokumentų ar pareiškėjui neištaisius nurodytų trūkumų jo prašymas bus atmetamas. Visuomenės sveikatos centras sprendimą dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo priima ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo priėmimo dienos arba, jei yra pateikti ne visi Aprašo 7 punkte nurodyti dokumentai ir/ar duomenys, nuo visų dokumentų ir/ar duomenų gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas raštu informuojamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Informacija apie suderintus radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektus
Terminai
0
Sprendimas dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo priėmimo dienos arba, jei yra pateikti ne visi Aprašo 7 punkte nurodyti dokumentai ir/ar duomenys, nuo visų dokumentų ir/ar duomenų gavimo dienos.
Mokesčiai

Paslauga teikiama neatlygintinai

Reikalingi dokumentai
Fizinis ar juridinis asmuo pateikia: Prašymą dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo. Informaciją apie radiotechninio objekto įrengimo adresą, savininką, savininko buveinės adresą, atsakingo kontaktinio asmens telefoną, faksą, el. pašto adresą. Radiotechninio objekto projektuotojo duomenis (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens ar filialo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoto kvalifikacijos atestato kopija). Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą, nurodydamas: radiotechninio objekto techninius duomenis: skleidžiamo signalo radijo dažnį bei radijo dažnių juostos plotį, siųstuvo galią, didžiausią efektyviąją spinduliuotės galią, signalo perdavimo linijos nuostolius, antenų skaičių, jų tipus, stiprinimo koeficientus, aukščius virš žemės paviršiaus, azimutus ir palenkimo vertikalioje plokštumoje kampus; radiotechninio objekto teritorijos ir su ja besiribojančios teritorijos ne mažesniu kaip Aprašo 1 priede nurodytu spinduliu nuo radiotechninio objekto planą, kuriame nurodyti statiniai; radiotechninio objekto patalpų ar konteinerio, skirto siųstuvui (-ams) įrengti, planą, jei antenos įrengiamos ant pastato stogo - stogo planą, antenų išdėstymo vietas bei kryptis. Elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimus teritorijoje, atliktus pagal Aprašo 8 ir 9 punktuose nustatytus reikalavimus, su juos atlikusio fizinio, juridinio asmens ar filialo duomenimis (juridinio asmens ar filialo pavadinimas, įmonės kodas, fizinio asmens vardas, pavardė), nurodydamas skaičiavimo metodiką.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Vilniaus visuomenės sveikatos centras
info@vilniausvsc.sam.lt, +370 5 264 9676

Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu