Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

Leidimo kodas:: PAS30554

Ataskaita turi būti parengta licencijuoto poveikio visuomenės sveikatai vertinimo veiklai juridinio asmens. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių yra tarpinė administracinė paslauga. Jo pagrindu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) išduodami dokumentai, būtini teritorijų planavimo, statinių projektų rengimo, sanitarinės apsaugos zonos nustatymo procedūroms atlikti. Visuomenės sveikatos centras išnagrinėja Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo apibūdintus visuomenės sveikatai darančius įtaką veiksnius, argumentuotų suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimo dokumentus ir nustato, ar planuojama ūkinė veikla atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus ir yra leistina pasirinktoje vietoje.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Prašymas ir kiti dokumentai priimami tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu. Atsakymas atiduodamas asmeniui atvykus, pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį bei asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Atsakymas gali būti siunčiama paštu registruotu laišku, jeigu pareiškėjas prašyme yra nurodęs, kad atsakymą pageidauja gauti paštu.
Terminai
0
Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Ataskaitos, parengtos pagal aprašo reikalavimus arba pataisytos pagal aprašo 35 p. nustatytus reikalavimus, gavimo institucijoje dienos.
Mokesčiai

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas. 2. Ataskaitos ir jos priedų originalas. 3. Elektroninė Ataskaitos ir jos priedų versija (įrašyta į elektroninę laikmeną).
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu