Specialiosios žvejybos leidimas

Leidimo kodas:: PAS30175

Specialiosios žvejybos leidimas privalomas visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems specialiąją žvejybą vidaus vandens telkiniuose.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Pareiškėjas turi atitikti Specialiosios žvejybos vidaus vandens telkiniuose aprašo (toliau - Tvarkos aprašas) 6 punkto reikalavimus. 2. Asmuo turi pateikti Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytus duomenis bei papildomai pateikti Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytus duomenis. 3. Asmuo turi sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. 4. Prašymai specialiosios žvejybos leidimui gauti gali būti pateikiami elektroninėmis ryšio priemonėmis, atvykus į instituciją arba per Aplinkosauginių leidimų išdavimo sistemą (toliau - ALIS). 5. Leidimas išduodamas per ALIS sistemą, jį pasirašo Aplinkos apsaugos agentūros direktorius, o jo nesant - direktoriaus pavaduotoja.
Terminai
0
Specialiosios žvejybos leidimai išduodami per 10 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo. Jei prašymą leidimui gauti teikiantis asmuo neatitinta bent vieno Tvarkos aprašo 6 p. nurodyto reikalavimo arba nepateikė Tvarkos aprašo 7 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų, Aplinkos apsaugos agentūra per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apie tai raštu praneša asmeniui, ir informuoja, kad terminas leidimui gauti bus pradedamas skaičiuoti gavus trūkstamą informaciją.
Mokesčiai

Už specialiosios žvejybos leidimo išdavimą mokama valstybės rinkliava - 26 Eur (92 Lt)

Reikalingi dokumentai
1.Prašymas, kuriame turi būti nurodyta: vandens telkinių pavadinimai, saugomų teritorijų pavadinimai, reikalingas sugauti žuvų kiekis pagal rūšis, arba žvejybos dienų skaičius, numatomų naudoti žvejybos įrankių išmatavimai (tipas, kiekis, ilgis, akių dydis, kabliukų skaičius), pageidaujamas žvejybos laikas, vienas iš Tvarkos aprašo 3 p. išvardintų žvejybos tikslų, numatomas surinkti ikrų kiekis (specialiosios žvejybos žuvivaisos tikslais), darbų reikalingumo bei pageidaujamo sugauti žuvų kiekio pagrindimo motyvus, juridinius ar fizinius asmenis, kurie vykdys specialiąją žvejybą, ne daugiau kaip 3-ų atsakingų už žvejybą asmenų vardus, pavardes, pareigas, ar pageidauja gauti popierinę leidimo formą. 2.Asmuo papildomai pateikia: sutarties arba sutikimo atlikti darbus kopiją su juridiniu ar fiziniu asmeniu, kuris vykdys specialiąją žvejybą, verslinės žvejybos įrankiais leidžiamų sugauti žuvų limitų kopijas (kai nustatyti žuvų sugavimo limitai), mokslo institucijos patvirtintų planinių temų ar užduočių kopijas (mokslinių tyrimų tikslais), žvejybos ploto naudotojo sutikimą raštu jo vandens telkinyje vykdyti specialiąją žvejybą.
Prašymo forma
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu