Savivaldybių pateiktų aplinkos monitoringo programų derinimas

Leidimo kodas:: PAS21163

Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliota įstaiga savivaldybės aplinkos monitoringo programą (toliau – Programą) pateikia derinti Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA). Programa gali būti teikiama atvykus į instituciją, atsiuntus paštu arba per pasiuntinį. Atsakymas teikiamas siunčiant paštu arba elektroniniu būdu.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
  • Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas Bendrieji savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatai (toliau – Nuostatai), patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-436 „Dėl bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
AAA ne vėliau kaip per 10 darbo dienų įvertina pateiktą Programą ir, atsižvelgdama į derinamos Programos struktūrą, teikia Programą kartu su savo pastabomis pagal kompetenciją derinti: - Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos, adresu S.Konarskio g. 35, LT- 03123 Vilnius, el.p. lgt@lgt.lt, jei Programa apima žemės gelmių, požeminio vandens ir dirvožemio monitoringą; - Aplinkos ministerijai, adresu A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, el. p. info@am.lt, jei Programa apima kraštovaizdžio (išskyrus jūros kranto dinamikos) ir gyvosios gamtos monitoringą. Minėtos institucijos, išnagrinėja pateiktą Programą ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo programos gavimo iš AAA dienos pateikia raštu savo pastabas ir pasiūlymus AAA arba raštu derina Programą. AAA apibendrina iš kitų institucijų gautas pastabas ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po pastabų gavimo iš visų Programą derinusių institucijų dienos raštu pateikia apibendrintas pastabas savivaldybės vykdomajai institucijai arba jos įgaliotai įstaigai, teikusiai Programą derinti, arba raštu derina Programą. AAA vadovo sprendimu, kai Programai vertinti reikalinga nepriklausomų specialistų ekspertizė, terminai, nurodyti aukščiau, gali būti pratęsti, tačiau bendra Programos derinimo procedūra, turi būti ne ilgesnė, kaip 3 mėnesiai nuo Programos gavimo AAA dienos. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliota įstaiga, teikusi Programą derinti, gavusi pastabas ir pasiūlymus iš AAA, Programą patikslina ir pateikia pakartotinai derinti. Pakartotiniam derinimui pateikta Programa derinama aukščiau nustatyta tvarka.
Terminai
10 (Darbo dienos)
10 d.d. kai nereikia kreiptis į kitas institucijas, 30 d.d. kai reikia kreiptis į kitas institucijas ir reikalinga nepriklausomų specialistų ekspertizė - derinimo procedūra turi būti ne ilgesnė kaip 3 mėnesiai.
Reikalingi dokumentai
Parengtos pagal Nuostatų reikalavimus Programos 3 egzemplioriai spausdinto teksto ir 1 egzempliorius kompiuterinėje laikmenoje.
Prašymo forma
Laisvos formos prašymas
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Alytaus, Kauno, Šiaulių, Vilniaus, Utenos , Marijampolės, Klaipėdos, Panevėžio skyriai


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu