Skaitmeniniuose tachografuose naudojama įmonės identifikavimo kortelė

Leidimo kodas:: PAS30674

Įmonės kortelė - tachografo kortelė, kuri identifikuoja teisėtą transporto priemonės valdytoją, užrakina jo duomenis ir leidžia skaitmeniniame tachografe kaupiamus ir saugomus duomenis rodyti ekrane, juos perkelti į kitą skaitmeninę rinkmeną ir spausdinti. Įmonės kortelė išduodama 5 metams.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pareiškėjas (įmonės vadovas ar ūkininkas) prašymą išduoti įmonės kortelę gali teikti: ● asmeniškai atvykęs į Inspekciją; ● įgaliojęs kitą asmenį; tokiu atveju pareiškėjas prašyme išduoti įmonės kortelę turi nurodyti įgalioto asmens vardą, pavardę ir pasirašyti; ● elektroniniu būdu (elektroniniu paštu teikdamas prašymą ir reikalingus dokumentus, pasirašytus teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu); ● Inspekcijos interneto svetainėje (www.vkti.gov.lt/, "E.PASLAUGOS", "e.VKTI"); Inspekcijos interneto svetainėje prašymą gali pateikti tik juridinis asmuo, su Inspekcija pasirašęs prašymų išduoti skaitmeninio tachografo korteles teikimo internetu sutartį.
Terminai
0
Prašymas atnaujinti įmonės kortelę: ● pratęsiant kortelės galiojimo laiką, turi būti teikiamas ne anksčiau kaip prieš 90 dienų ir ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki įmonės kortelės galiojimo pabaigos; vėliau pateiktas prašymas netenkinamas ir pareiškėjas turi pateikti prašymą išduoti tachografo kortelę pirmą kartą; ● pasikeitus įmonės ar asmens duomenims, turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šių duomenų pakeitimo dienos. Prašymas pakeisti įmonės kortelę turi būti pateiktas per 7 kalendorines dienas nuo kortelės praradimo, vagystės ar tos dienos, nuo kurios ji pradėjo blogai veikti ar kada pastebėta personalizavimo klaida (kortelėje klaidingai įrašyti duomenys, nurodyti prašyme išduoti įmonės kortelę). Įmonės kortelės išdavimo terminas: ● 15 darbo dienų nuo prašymo išduoti įmonės kortelę pirmą kartą ar ją atnaujinti pateikimo Inspekcijai dienos; ● 5 darbo dienos nuo prašymo pakeisti įmonės kortelę pateikimo Inspekcijai dienos. Įmonės kortelės išdavimo terminas skaičiuojamas nuo prašymo pateikimo ir duomenų apie valstybės rinkliavos už tachografo kortelės išdavimą sumokėjimą sutikrinimo su Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamais duomenimis arba dokumento, patvirtinančio valstybės rinkliavos sumokėjimą (mokėjimo pavedimo su banko žyma arba kvito originalo), pateikimo datos. Įmonės kortelės išdavimo terminas gali būti pratęstas, jeigu prašymui nagrinėti reikia gauti duomenis iš kitų įstaigų. Įmonės kortelės galiojimo laikas yra penkeri metai.
Mokesčiai

Už tachografo kortelių išdavimą pirmą kartą, pakeitimą ar atnaujinimą nustatyta 57 Eur / 196,81 Lt dydžio valstybės rinkliava.

Reikalingi dokumentai
Pareiškėjas, pageidaujantis gauti įmonės kortelę pirmą kartą, ją pakeisti ar atnaujinti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba ES ar ELPA valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą), kad būtų galima identifikuoti prašymą pateikiantį asmenį, ir: 1. užpildytą nustatytos formos prašymą; 2. ūkininko pažymėjimą ir ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą, kai pareiškėjas yra ūkininkas; Keičiant įmonės kortelę, papildomai reikia pateikti: 3. turimą blogai veikiančią įmonės kortelę; 4. oficialų pranešimą apie įmonės kortelės blogą veikimą, praradimą ar vagystę; 5. dokumentą, patvirtinantį, kad įmonės kortelė buvo pavogta; Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, taip pat turi būti pateikta: 6. įgalioto asmens duomenys, kuriuos pareiškėjas nurodo prašyme; Prašymą išduoti įmonės kortelę teikiant Inspekcijos interneto svetainėje, duomenys iš dokumentų įrašomi atitinkamuose elektroninių prašymų langeliuose, o prašymą teikiant elektroniniu būdu, elektroniniu paštu siunčiamas užpildytas prašymas, pasirašytas teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu. Taip pat pridedamos reikalingų pateikti dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos. Pridedamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos turi būti išsaugotos "jpg" arba "pdf" formatu, rinkmenos dydis neturi būti didesnis kaip 1 Mb. Bendras elektroniniu paštu siunčiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenų dydis neturi būti didesnis kaip 10 Mb.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu