Šilumos tiekimo licencija (tiekiantiems ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus)

Leidimo kodas:: PAS29816

Šilumos tiekimo veiklos licencija suteikia teisę licenijos turėtojui užsiimti centralizuotai pagamintos šilumos pristatymo ir pardavimo šilumos vartotojams veikla. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos asmenims, jeigu jie turi nuosavybės teise ar teisėtai valdo šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus ir neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestiniai ginčai), ir įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Licencija išduodama arba motyvuotas rašytinis atsisakymas tai daryti pateikiamas asmeniui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo. Jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai, licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų apie tai informuoti licenciją išdavusią instituciją ir pateikti prašymą pakeisti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Praradusiam licencijos originalą asmeniui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą, licenciją išduodanti institucija per 30 kalendorinių dienų išduoda licencijos dublikatą su žyma ,,Dublikatas".
Mokesčiai

Licencijos išdavimas - 579,24 Eur (2000 Lt); Licencijos patikslinimas/dublikato išdavimas - 43,44 Eur (150 Lt).

Reikalingi dokumentai
Nustatytos formos prašymas; Dokumentai ir duomenys, nustatyti Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Komisijos 2012 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6; Įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu (taikoma juridiniams asmenims); Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas; Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas; Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai; Juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas (šis reikalavimas netaikomas juridiniams asmenims, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė); Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijos, patvirtintos antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti; Masteliniuose planai ir (ar) kiti dokumentai, leidžiantys nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas; Savivaldybės institucijos rekomendacijos (pagal Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 2 dalį); Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu