Savanoriškos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo registracija

Leidimo kodas:: PAS30464

Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS) - tai savanorišku dalyvavimu grindžiama sistema, skirta įmonėms ir kitoms organizacijoms, kurios pageidauja įsipareigoti vertinti, valdyti ir gerinti savo aplinkosaugos veiksmingumą. EMAS yra panaši į standartą ISO 14001, tačiau kelia didesnius reikalavimus: EMAS registruotos organizacijos privalo demonstruoti atitiktį aplinkos apsaugos įstatymų reikalavimams ir viešai pateikti informaciją apie reikšmingus aplinkosaugos aspektus ir susijusius aplinkosaugos tikslus bei uždavinius, pagrindinius duomenis apie aplinkosaugos veiksmingumą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Norėdama įsiregistruoti EMAS, organizacija turi įdiegti aplinkosaugos vadybos sistemą ir pateikti paraišką dėl registracijos. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) įsitikina, kad organizacija atitinka 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (toliau – Reglamentas) reikalavimus ir įregistruoja organizaciją EMAS registre ir suteikia jai registracijos numerį. Norėdama pratęsti registracijos galiojimą, organizacija turi atlikti veiksmus numatytus Reglamente ir pateikti paraišką Agentūrai dėl registracijos galiojimo pratęsimo. Pareiškėjas pateikia paraišką ir kitus dokumentus tiesiogiai arba paštu (popierinėje formoje) ar el. paštu Agentūrai.
Terminai
0
Aplinkos apsaugos agentūra gavusi paraišką raštu kreipiasi į Nacionalinį akreditacijos biurą prie LR ūkio ministerijos (NAB) ir LR aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentą/-us (RAAD) su prašymu pateikti informacija. Prašomą informaciją NAB pateikia per 20 d.d., RAAD - per 5 d.d. Agentūra gavusi informaciją per 25 d.d. priima sprendimą įregistruoti arba atsisakyti įregistruoti organizaciją.
Mokesčiai
86.89 (EUR)
Už EMAS paraiškos nagrinėjimą arba EMAS registracijos galiojimo pratęsimą nustatyti šie mokesčiai: labai mažoms įmonėms.

173.77 (EUR)
Už EMAS paraiškos nagrinėjimą arba EMAS registracijos galiojimo pratęsimą nustatyti šie mokesčiai: mažoms ir vidutinėms įmonėms.

86.89 (EUR)
Už EMAS paraiškos nagrinėjimą arba EMAS registracijos galiojimo pratęsimą nustatyti šie mokesčiai:teikiantiems įstatymų nustatytas viešąsias paslaugas viešojo administravimo subjektams ir asmenims, turintiems mažiau nei 250 darbuotojų.

260.66 (EUR)
Už EMAS paraiškos nagrinėjimą arba EMAS registracijos galiojimo pratęsimą nustatyti šie mokesčiai: aukščiau nepaminėtiems asmenims.

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5775
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
Paraiškos forma, kurią turi užpildyti asmuo, parengta ir paskelbta administracinės paslaugos teikimo skyriuje http://gamta.lt/files/Paraiska%20del%20EMAS%20suteikimo.pdf Visa būtiniausia informacija yra nurodoma papildomuose dokumentuose. Rinkliavos sumokėjimą įrodantis dokumentas.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Justina Černienė, Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento direktorė
aaa@aaa.am.lt, +37070662041

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Organizacija, kurios vietos yra vienoje ar daugiau ES valstybių narių arba trečiosiose šalyse, gali teikti vieną bendrą visų ar kai kurių tų vietų registracijos paraišką. Vienos bendros registracijos paraiškos teikiamos valstybės narės, kurioje yra organizacijos būstinės arba valdymo centras, paskirtas įgyvendinti šią dalį, kompetentingai įstaigai. Agentūrai registracijos paraiškas gali teikti ir Bendrijai nepriklausančios organizacijos, taip pat gali būti teikiamos ir paraiškos dėl bendros registracijos, apimančios tik už Bendrijos ribų esančias vietas. Agentūra pastebėjusi nusižengimus gali registracijos galiojimą sustabdyti ir/ar panaikinti. Agentūra savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie įregistruotas organizacijas.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu