Savanoriškos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo registracija

Leidimo kodas:: PAS30464

Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS) - tai savanorišku dalyvavimu grindžiama sistema, skirta įmonėms ir kitoms organizacijoms, kurios pageidauja įsipareigoti vertinti, valdyti ir gerinti savo aplinkosaugos veiksmingumą. EMAS yra panaši į standartą ISO 14001, tačiau kelia didesnius reikalavimu EMAS registruotos organizacijos privalo demonstruoti atitiktį aplinkos apsaugos įstatymų reikalavimams ir viešai pateikti informaciją apie reikšmingus aplinkosaugos aspektus ir susijusius aplinkosaugos tikslus bei uždavinius, pagrindinius duomenis apie aplinkosaugos veiksmingumą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Organizacijos norėdamos įregistruoti savo aplinkosaugos vadybos sistemą (AVS) EMAS, turi atlikti šiuos veiksmu 1. Atlikti organizacijos aplinkosaugos analizę; 2. Parengti ir įgyvendinti AVS; 3. Atlikti aplinkosaugos vidaus auditą; 4. Parengti aplinkosaugos ataskaitą; 5. Pateikti nepriklausomam aplinkosaugos vertintojui įvertinti AVS; 6. Pateikti paraišką įregistruoti AVS EMAS registre.
Terminai
0
Aplinkos apsaugos agentūra gavusi paraišką raštu kreipiasi į Nacionalinį akreditacijos biurą prie LR ūkio ministerijos (NAB) ir LR aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentą/-us (RAAD) su prašymu pateikti informacija. Prašomą informaciją NAB pateikia per 20 d.d., RAAD - per 5 d.d. Agentūra gavusi informaciją per 25 d.d. priima sprendimą įregistruoti arba atsisakyti įregistruoti organizaciją.
Mokesčiai

Už EMAS paraiškos nagrinėjimą arba EMAS registracijos galiojimo pratęsimą nustatyti šie mokesčia labai mažoms įmonėms - 86,89 Eur (300 Lt) mažoms ir vidutinėms įmonėms - 173,77 Eur (600 Lt) teikiantiems įstatymų nustatytas viešąsias paslaugas viešojo administravimo subjektams ir asmenims, turintiems mažiau nei 250 darbuotojų - 86,89 Eur (300 Lt) kitiems, aukščiau nepaminėtiems asmenims - 260,66 Eur (900 Lt)

Reikalingi dokumentai
Paraiška; Patvirtinta aplinkosaugos ataskaita; Aplinkosaugos vertintojo deklaracija; Būtiniausia informacija (Reglamento VI priedas); Rinkliavos sumokėjimą įrodantis dokumentas.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu