Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencija

Leidimo kodas:: PAS30263

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencija yra teisės aktų nustatyta tvarka įmonei išduotas dokumentas, kuriuo suteikiama teisė gaminti saugiuosius dokumentus ir saugiuosius dokumentų blankus. Licencija išduodama neterminuotam laikui.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Būtina ! Licencijos turėtojo gamybinės patalpos turi atitikti Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybinių patalpų apsaugos reikalavimus. Veiksmai licencijai gauti 1. Įmonė, siekianti gauti saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licenciją, Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos pateikia : 1.1. rašytinį prašymą išduoti licenciją; 1.2. įmonės įstatų kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu. Susijusios paslaugos Licencijos patikslinimas 1. Licencija patikslinama, jeigu pasikeičia licencijoje nurodyta įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas. 2. Patikslinant licenciją įmonė Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos pateikia : 2.1. prašymą patikslinti išduotą licenciją; 2.2. dokumentus, įrodančius, kad pasikeitė įmonės duomenys; 2.3. įmonės turimą licencijos originalą (dublikatą); Licencijos dublikato išdavimas Praradusi ar sugadinusi licencijos originalą įmonė Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos pateikia: 1. rašytinį prašymą išduoti licencijos dublikatą; 2. motyvuotą paaiškinimą apie prarastą ar sugadintą licenciją 3. licencijos sugadinimo atveju - sugadintos licencijos originalą. Įsitikinus, kad įmonės, siekiančios gauti saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licenciją, gamybinės patalpos atitinka Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybinių patalpų apsaugos reikalavimus bei nėra aplinkybių, dėl kurių licencija negali būti išduota, priimamas sprendimas dėl licencijos išdavimo. Licencija, licencijos dublikatas, patikslinta licencija išduodami įmonės vadovui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba jo atstovui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, atstovavimą liudijantį dokumentą ir dokumento, patvirtinančio, kad sumokėta nustatyto dydžio rinkliava, originalą.
Terminai
0
1. Per 3 darbo dienas raštu informuojama įmonė apie trūkumus (jei tokių yra), dėl kurių licencija negali būti išduota. 2. Per 20 darbo dienų nuo rašytinio prašymo gavimo dienos priimamas sprendimas ir išduodama licencija arba pateikiamas rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti licenciją (terminas skaičiuojamas nuo tinkamai užpildytų (tikslių ir tinkamai įformintų) visų dokumentų pateikimo dienos). 3. Per 10 darbo dienų nuo rašytinio prašymo gavimo dienos išduodama patikslinta licencija. 4. Per 10 darbo dienų nuo paskelbimo apie prarastą ar sugadintą licenciją leidinio "Valstybės žinios" priede "Informaciniai pranešimai" dienos išduodamas licencijos dublikatas.
Mokesčiai

Už licencijų išdavimą, patikslinimą, dublikatų išdavimą imama valstybės rinkliava: 1. Už licencijos išdavimą - 521,32 EUR (1800 Lt) 2. Už licencijos patikslinimą ar dublikato išdavimą - 14,48 EUR (50 Lt)

Reikalingi dokumentai
Licencijos turėtojo gamybinės patalpos turi atitikti Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybinių patalpų apsaugos reikalavimus. Prašymo forma 1. Įmonės, siekiančios gauti saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licenciją, prašyme nurodoma: 1.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai; 1.2. įmonei atstovaujančio asmens duomenys (vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeriai, atstovavimo pagrindas ir atstovavimą pagrindžiantys dokumentai); 2. Prie prašymo patikslinti licenciją pateikiama: 2.1. įmonės turimas licencijos originalas (dublikatas); 2.2. dokumentai, įrodantys, kad pasikeitė įmonės duomenys. 3. Prie prašymo išduoti licencijos dublikatą: 3.1. įmonės motyvuotas paaiškinimas apie prarastą ar sugadintą licenciją; 3.2. licencijos sugadinimo atveju - sugadintos licencijos originalas. Prašymas ir kiti prie jo pridedami dokumentai teikiami asmeniškai arba siunčiami registruotu laišku. Prašymo formos teisės aktai Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1615 (Žin., 2003, Nr. 119-5432; 2008, Nr. 120- 4562). Licencijos forma Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1615 "Dėl Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 119-5432; 2008, Nr. 120-4562).
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu