Retransliavimo licencija

Leidimo kodas:: PAS30265

Lietuvos Respublikoje radijo ir televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla yra licencijuojama, išskyrus šiuos atvejus: radijo programų transliavimą elektroninių ryšių tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra programų transliavimas ar retransliavimas; šiais tinklais nekomerciniais tikslais fizinių asmenų vykdomą transliavimą; Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos atliekamą transliavimą ar retransliavimą. Licencijas verstis radijo ir televizijos transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla išduoda Lietuvos radijo ir televizijos komisija, ir asmenys, norintys verstis šia veikla, privalo kreiptis į komisiją dėl licencijos gavimo. Gauti transliavimo ir (ar) retransliavimo licenciją ir tapti transliuotojais ir (ar) retransliuotojais gali Lietuvos Respublikoje įstatymo tvarka įregistruoti juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai. Licencijų išdavimo tvarką nustato LR Visuomenės informavimo įstatymas, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatai bei Transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimo taisyklės.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Licencijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti išduodamos konkurso būdu ir be konkurso. Be konkurso licencijas Komisija gali išduoti šiais atvejais: mokslo arba švietimo institucijoms - šviečiamosioms ir kultūrinėms programoms transliuoti iki 20 W galios antžemine radijo, televizijos stotimi; programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti kabelinės televizijos, radijo tinklais; programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti elektroninių ryšių tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra programų transliavimas ir (ar) retransliavimas; programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti per dirbtinį Žemės palydovą (-us); kitais atvejais, kai tai numatyta Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginiame plane. Visais kitais atvejais licencijos išduodamos konkurso būdu. Konkursus radijo ir televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo licencijoms gauti Komisija skelbia suinteresuotų asmenų prašymu arba savo iniciatyva, esant laisviems sukoordinuotiems radijo dažniams (radijo dažnių ruožams, televizijos kanalams), numatytiems Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane. Sprendimai dėl konkursų paskelbimo skelbiami komisijos interneto svetainėje www.rtk.lt
Terminai
0
Komisija nagrinėja tik tas paraiškas ir LRT prašymus, kurie atitinka Taisyklių reikalavimus. Paraiškas licencijai gauti be konkurso ir LRT prašymus Komisija privalo išnagrinėti ir sprendimą dėl licencijos, LRT leidimo išdavimo priimti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos ar LRT prašymo gavimo dienos. Jeigu paraiškos pateikiamos Komisijos paskelbtam konkursui, jos turi būti išnagrinėtos ir sprendimas dėl licencijos išdavimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo konkurso sąlygose nurodyto paraiškų priėmimo termino pabaigos.
Mokesčiai

LR Vyriausybės nutarimas Transliavimo, retransliavimo licencijos: išdavimas konkurso būdu 521,32 eurų išdavimas be konkurso 144,81 eurų pakeitimas, patikslinimas 28,96 eurų dublikatas 14,48 eurų Metinė įmoka Metinės įmokos už licenciją pervedamos Fondui garso ir vaizdo projektams remti. Metinės įmokos už transliavimo ir retransliavimo licenciją dydžio nustatymo tvarkos aprašas Komisijos finansavimas Komisijos veiklai finansuoti radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai ir (ar) užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai, išskyrus LRT, gaunantys pajamas iš radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo ir (ar) užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų veiklos, privalo mokėti įmokas į Komisijos, kaip biudžetinės įstaigos, sąskaitą. Įmokos dydis yra 0,6 procento pajamų, gautų iš komercinių audiovizualinių pranešimų, reklamos, abonentinio mokesčio ir kitos veiklos, susijusios su radijo ir (ar) televizijos programų transliavimu, retransliavimu ir (ar) su užsakomosiomis visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugomis. Audiovizualinių paslaugų rinkos dalyviai privalo pervesti įmokas į Komisijos, kaip biudžetinės įstaigos, sąskaitą kas ketvirtį ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 30 dienos. Iš radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų ar retransliuotojų, kurie per 3 mėnesius po nustatyto termino nepervedė įmokos į Komisijos, kaip biudžetinės įstaigos, sąskaitą, šios lėšos išieškomos per teismą. Transliuotojai ir retransliuotojai, sumokėję valstybės rinkliavą, privalo komisijai pateikti dokumentą, įrodantį šios įmokos sumokėjimą.

Reikalingi dokumentai
Asmuo, norintis gauti transliavimo ir (ar) retransliavimo licenciją, privalo Komisijai pateikti paraišką dalyvauti paskelbtame konkurse arba paraišką licencijai gauti be konkurso. Paraiškos įteikiamos Komisijos administracijai arba atsiunčiamos Komisijai registruotu paštu. Komisija nagrinėja tik tas paraiškas dalyvauti konkurse ar licencijai gauti be konkurso, kurios atitinka Transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimo taisyklių V skyriaus reikalavimus. Paraiškas licencijai gauti be konkurso Komisija svarsto tik tuomet, kai Ryšių reguliavimo tarnyba sukoordinuoja kartu su paraiška pateiktame prašyme nurodytų parametrų radijo dažnį (televizijos kanalą).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu