Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30010

Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimas
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų gavėjas Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos (toliau Departamentas) pateikia dokumentus; 2. Departamentas išnagrinėja prašymą leisti/neleisti laikyti kvalifikacijos egzaminą ir apie savo sprendimą raštu praneša Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijai (toliau - Komisija), kai pateikusiam Prašymą paslaugų teikėjui leidžiama laikyti kvalifikacijos egzaminą, kai jam neleidžiama laikyti kvalifikacijos egzamino, yra nurodomos priežastys, dėl kurių neleidžiama jo laikyti ir pranešama paslaugų gavėjui; 3. Komisijos sekretorius, Komisijai gavus nurodytą Departamento pranešimą apie sprendimą leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą, pagal Prašymų pateikimo eiliškumą , nurodytą Prašymo pateikimo datą ir registravimo numerį nustato kvalifikacijos egzamino laikymo datą ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Departamento pranešimo gavimo dienos, praneša Prašymą pateikusiam paslaugų tiekėjui apie kvalifikacijos egzamino laikymą. 4. Paslaugų gavėjas laiko kvalifikacijos egzaminą; 5. Ūkio ministerija , išlaikiusiam kvalifikacijos egzaminą asmeniui išduoda restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimą; 6. Už teisės teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas paslaugų teikėjui suteikimą, paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.
Terminai
0
1. Departamentas priima sprendimą leisti/neleisti laikyti kvalifikacijos egzaminą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, nuo šio sprendimo priėmimo dienos per 3 darbo dienas praneša Komisijai ar paslaugų gavėjui; 2. Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimas turi būti išduotas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo kvalifikacijos egzamino išlaikymo dienos. 3. Fiziniai asmenys, teikiantys restruktūrizavimo administravimo paslaugas įrašomi į Sąrašą ne vėliau kaip kitą darbo dieną atsiėmę pažymėjimo originalą.
Mokesčiai

Už restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacijos egzamino laikymą, perlaikymą - 68,06 Eur (235 Lt) Už restruktūrizavimo administratoriauspažymėjimo išdavimą - 15,35 Eur (53 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą ir įrašyti į įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų Sąrašą; 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija; 4. Dokumentus, patvirtinančius ne trumpesnį kaip 3 metų įmonės vadovo darbo stažą per paskutinius 5 metus arba 2 metų bankroto administratoriaus darbo stažą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu