Registravimo fitosanitariniame registre pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30022

Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre registruojami fiziniai ir juridiniai asmenys ir Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtos užsienio įmonės, kitos organizacijos ar jų filialai (toliau - fiziniai ir juridiniai asmenys), auginantys, dauginantys, įvežantys, išvežantys, vežantys, sandėliuojantys, superkantys ir realizuojantys augalus, taip pat gaminantys, įvežantys, išvežantys, vežantys, sandėliuojantys, superkantys ir realizuojantys augalinius produktus ir kitus objektus, kurių fitosanitarinė kontrolė būtina. Registre neregistruojami smulkūs augintojai ir gamintojai, kurie augina augalus, gamina augalinius produktus tik savo reikmėms ar parduoda Lietuvos Respublikos rinkoje (išskyrus auginančius ir dauginančius sodinamąją medžiagą) ir kuriems augalų auginimas ar augalinių produktų gaminimas nėra pagrindinė veikla, išskyrus žemės ūkio ministro nustatytus atvejus.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Ūkio subjektas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Tarnyba) regioniniam skyriui pateikia būtinus dokumentus dėl jo įregistravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre (toliau - Registras). 2. Regioninio skyrio pareigūnas atlieka ūkio subjekto vykdomos veiklos patikrinimą ir surašo patikrinimo aktą. 3. Tarnyba, vadovaudamasi patikrinimo aktu, priima sprendimą dėl ūkio subjekto įregistravimo Registre.
Terminai
0
35 darbo dienos nuo prašymo įregistravimo.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava už šią administracinę paslaugą - 28,96 Eur (100 Lt).

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas įregistruoti į Lietuvos Respublikos fitosanitarinį registrą (prašymo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 3D-924). 2. Augalų auginimo, dauginimo, sandėliavimo, realizavimo, supirkimo, taip pat augalinių produktų ir kitų objektų gaminimo, sandėliavimo, realizavimo, supirkimo vietų planus ir schemas. 3. kai ūkio subjektą atstovauja trečiasis asmuo, būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu