Radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30294

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, radiacinės saugos įrangos bei kitų įtaisų ir medžiagų, galinčių sąlygoti papildomą žmonių apšvitą, taip pat gaminių, turinčių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, išskyrus tuos, kurie naudojami branduolinės energetikos srities veikloje su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymas.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Radiacinės saugos reikalavimų atitikčiai nustatyti reikia pateikti paraišką dėl radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo, kurios forma nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-891 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 146 "Dėl Radiacinės saugos reikalavimų atitikties kontrolės tvarkos" pakeitimo" 1 priede ir dokumentus nurodytus Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 74V "Dėl Radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo Radiacinės saugos centre tvarkos aprašo patvirtinimo" 5 punkte.
Terminai
0
Radiacinės saugos centras per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų priėmimo, juos išnagrinėjęs, priima sprendimą išduoti arba neišduoti radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimą ir apie tai raštu informuoja tiekėją arba licencijos ar laikinojo leidimo turėtoją.
Mokesčiai

Už radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymą pareiškėjas moka - 87,12 EUR (300,80 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio naudojimo instrukcija lietuvių kalba arba, jei jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis pagamintas ne Lietuvoje, - naudojimo instrukcijos vertimas į lietuvių kalbą. Tiekėjas arba licencijos ar laikino leidimo turėtojas gali pateikti ne pažodinį, bet esminį (sutrumpintą) instrukcijos vertimą tuo atveju, jei kartu yra pateikiamas instrukcijos originalas anglų ar kita kalba, kuri yra priimtina Radiacinės saugos centrui. 2. Informacija apie gamintoją ir jo kokybės vadybos sistemą, gamintojo atitikties sertifikatų, atitikties deklaracijų kopijos. 3. Dokumentai, liudijantys, kad jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis atitinka Europos Sąjungos atitinkamų saugumo direktyvų reikalavimus ir yra paženklintas CE ženklu. 4. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio bandymų protokolų kopijos, kuriose nurodyta jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios pasiskirstymas nuo visų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio paviršių. 5. Radiacinės saugos taisyklės lietuvių kalba, kuriose nurodytos tikėtinos apšvitos dozės darbuotojams, dirbsiantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu, kurių būtina laikytis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį montuojant, naudojant, saugant ir pervežant. 6. Dokumentą, liudijantį radiacinės saugos reikalavimų atitiktį, jeigu tiekėjas arba licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas jau turi Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotą tokį dokumentą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu