Prekybos ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis tarpininko registravimo pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS28883

Tarpininko registravimo pažymėjimas suteikia teisę tarpininkauti tarp ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių gamintojų, importuotojų, eksportuotojų, prekiautojų ar pirkėjų bei sudaryti sutartis dėl ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių įsigijimo, importo, eksporto.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus dokumentus; 2. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą; 3. Kompetentinga institucija nagrinėja prašymą; 4. Kompetentinga institucija atlieka patikrinimus; 4. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti leidimą ir kt.
Terminai
0
Teritorinė policijos įstaiga, patikrinusi, ar juridinis asmuo atitinka Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo reikalavimus, ar juridinio asmens administracijos vadovui, kontroliuojantiems asmenims netaikomi apribojimai nustatyti Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo surinktus dokumentus su išvadomis persiunčia licencijas išduodančiai institucijai; Tarpininkus registruojanti institucija tarpininko pažymėjimą išduoda arba rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti pažymėjimą, nurodydama apskundimo tvarką, pateikia ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo dokumentų, kurių reikia pažymėjimui išduoti, gavimo teritorinėje policijos įstaigoje.
Mokesčiai

200 Lt valstybės rinkliava

Reikalingi dokumentai
1. Juridinis asmuo, norintis registruotis tarpininku, teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje yra juridinio asmens buveinė, pateikia: 1.1. prašymą, kuriame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono ir fakso numeriai, juridinio asmens administracijos vadovo ir kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) kodas (-ai), vardas (-ai) ir pavardė (-ės), prašymo data; 1.2. juridinio asmens steigimo dokumentus ir jų kopijas; 1.3. juridinio asmens įregistravimo pažymėjimą ir jo kopiją; 1.4. juridinio asmens administracijos vadovo ir kontroliuojančių asmenų tapatybę, patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas. Fizinis asmuo, norintis registruotis tarpininku, teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje yra fizinio asmens gyvenamoji vieta, pateikia: 1.1. prašymą, kuriame nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ir prašymo data; 1.2. medicininio patikrinimo išvadą, patvirtinančią, kad asmuo neserga kai kuriomis ligomis ar neturi fizinių trūkumų (ligų ir fizinių trūkumų sąrašą nustato Sveikatos apsaugos ministerija), trukdančių tinkamai elgtis su ginklu, arba neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar nėra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo; 1.3. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas. Pareigūnas, priėmęs dokumentus, kopijas palygina su originalais ir grąžina juos pareiškėjui. Dokumentų originalų pateikti nereikia, jeigu pateikiamos notaro patvirtintos kopijos. 2. Dokumentus, patvirtinančius akcijų pasiskirstymą tarp akcininkų. 3. Dokumentas, patvirtinantis nustatyto dydžio užmokesčio už prašymo nagrinėjimą sumokėjimą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu